Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 14-2018 - 12.12.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Druge izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade (B)
  • Odluka o komunalnoj naknadi
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama
  • Odluka o povećanju temeljnog kapitala i o izmjeni izjave o osnivanju trgovačkog društva Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o suglasnosti za provedbu projekta opremanja dječjeg igrališta u Rovinjskom Selu na području Grada Rovinja-Rovigno za provedbu tipa operacije 2.1.2 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2019. godinu

  Akti Gradonačelnika 

  • Rješenje o imenovanju povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju Drugih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu 

  Dodaci 

  • Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 302-01/18-01/71, Urbroj: 2171-01-06-18-4) unutar  operacije 2.1.2. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

   


 • 13a-2018 - 22.11.2018

  Akti Gradonačelnika 

  •  Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

   


 • 13-2018 - 21.11.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. godinu u prvom čitanju
  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu u prvom čitanju
  • Odluka o izmjenama Odluke o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje udrugama
  • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno“
  • Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno“
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojnog obrazovnog rada Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2017/2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku godinu 2017./2018. Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Neven“ Rovinj-Rovigno za pedagošku 2018/2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno  za pedagošku  godinu 2018./2019.
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č.7860/4 i dio k.č.7860/8 k.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Skopljak Vlasti iz Rovinja-Rovigno, Omladinska 27 i dr.
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9414/2, k.č.9413/2 i k.č.9413/1 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2089/27, k.č.2089/30, k.č.2089/34, k.č.2090/100, k.č.10111/1 i k.č.10111/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9677/7 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10235 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika 

  •  Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika u Gradu Rovinju-Rovigno za 2018. godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda

   


 • 12-2018 - 24.10.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika
  • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
  • Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina  na sustav javne odvodnje Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjenama Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske  ceste  ŽC 5095 s uređenjem biciklističke trake
  • Odluka o prijenosu prava građenja na k. č. 10238 k.o. Rovinj u korist trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije opasnih mjesta na kojima će se ugraditi svjetlosni LED markeri na pješačkim prijelazima u Rovinju-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o radu Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o radu Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone Gripole-Spinè
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno objavljenom 13. srpnja 2018. godine
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno objavljenom 17. rujna 2018. godine
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9122/53 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8556/130 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (zgr.č. 2623/2 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.1689/54 K.o. Rovinjsko Selo)
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva

  Akti Gradonačelnika

  • Druge izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

  Dodaci 

  •  Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
  • Ugovor o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske ceste  ŽC 5095 Rovinj-Valalta-biciklističke trake
  • Ugovor o osnivanju prava građenja
  • Ugovor o prijenosu prava građenja

   


 • 11-2018 - 01.10.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci  

  • Dokumentacija sukladno Pravilniku o dokumentaciji potrebnoj za donošenje Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 27/2018):
  • Kopija katastarskog plana/očitovanje DGU o dostavljenim podacima – www.katastar.hr
  • Zemljišnoknjižni izvadci, Posjedovni listovi – www.oss.uredjenazemlja.hr, www.katastar.hr
  • Uvjerenja upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izadavanje akata Grada Rovinja-Rovigno nalaze li se predmetne čestice izvan granica građevinskog područja
  • Očitovanje Ureda državne uprave u županiji, odnosno Grada Zagreba o podnesenim zahtjevima za povrat oduzete imovine
  • Uvjerenje Hrvatskih šuma d.o.o.
  • Očitovanje Hrvatskih voda
  • Uvjerenje Upravnog tijela županije, odnosno Grada Zagreba, jesu li predmetne čestice u obuhvatu postojećeg i/ili planiranog sustava javnog navodnjavanja,
  • Uvjerenja Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno
  • Očitovanje Hrvatskog centra za razminiranje
  • Popis priloga iz detaljne razrade Programa
  • PRILOG 1: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske po katastarskim općinama
  • PRILOG KKP-1: Kopija katastarskog plana – poljoprivredno zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Rovinj-Rovigno
  • PRILOG 2: Popis katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske po katastarskim općinama koje se nalaze u području Nature 2000.
  • PRILOG KKP-2: Kopija katastarskog plana – dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za grad Rovinj-Rovigno
  • PRILOG KKP-3: Kopija katastarskog plana – površine određene za zakup na 25 godina za grad Rovinj-Rovigno
  • PRILOG KKP-4: Kopija katastarskog plana – površine određene za povrat za grad Rovinj-Rovigno
  • Suglasnost Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Klasa: 945-01/18-01/493, Ur.broj: 525-07/1790-18-5 od 13. rujna 2018. Godine

   


 • 10-2018 - 19.09.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o otpisu dugova fizičkim osobama

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o zaštiti na radu
  • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2018. Godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave grada Rovinja – Rovigno

  Dodaci – Allegati

  •  Tablični prikaz Prvih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova u usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2018. Godinu

   


 • 9-2018 - 27.07.2018

  Akti Gradonačelnika 

  • Zaključak o izmjenama i dopunama naknade usluge parkiranja

 • 8-2018 - 18.07.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2018. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2018. godine
  • Odluke o dodjeli nagrada, počasti i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno,
  • Odluka o izmjeni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i opremanje polivalentne dvorane Doma kulture u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.“
  • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Područni vrtić u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.“
  • Zaključak za otkup prometnica u vlasništvu trgovačkih društava Maistra d.d. Rovinj te Adris grupa d.d. Rovinj: područje DPU turističke zone Monte Mulini, cesta Monvi-Škaraba te pristupna cesta za Pročistač Cuvi
  • Odluka o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju uređenja i prenamjene objekta u Rovinju, Zagrebačka 10
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Ispravak Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9517/8 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije “Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2017. godine“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2017. godinu

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o korištenju GPS sustava
  • Pravilnik o korištenju sustava video-nadzora
  • Pravilnik o zaštiti pojedinca u svezi s obradom njegovih osobnih podataka
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjene i dopune usluga parkirališta od gradskog trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj

  Akti Mjesnog odbora Rovinjsko Selo 

  •  Rješenje o izboru predsjednika Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo

  Dodaci 

  •  Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 023-01/18-01/123, Urbroj: 2171-01-06-18-4) unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
  • Prilog uz suglasnost predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave za provedbu ulaganja (Klasa: 601-01/18-01/14, Urbroj: 2171-01-09-01/1-18-4) unutar Mjere 7 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.
  • Sporazum o sufinanciranju uređenja i prenamjene objekta u Rovinju, Zagrebačka 10

   


 • 7-2018 - 06.06.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Zaključak o prihvaćanju prigovora na prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza

  Akti Gradonačelnika 

  •  Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovigno
  • Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice “Neven” Rovinj – Istituzione prescolare Giardino e nido d’infanzia “Neven” Rovigno
  • Odluka o zabrani uzimanja alkohola i drugih sredstava ovisnosti
  • Odluka o zaštiti nepušača

 • 6-2018 - 22.05.2018

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenika u tijelima gradske uprave grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću za topli obrok
  • Izmjene i dopune Pravilnika o korištenju službenih mobilnih telefona, informatičke opreme i internetskih kartica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Izmjene Pravilnika o službenim putovanjima


 • 5-2018 - 09.05.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Statutarna Odluka o izmjenama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o nagradi, počastima i priznanjima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Valbruna istok u Rovinju
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Lacosercio istok u Rovinju
  • Odluka o raspisivanju izbora za izbor članova Vijeća mjesnog odbora Rovinjsko Selo
  • Odluka o uređenju prometa unutar naselja Centener u Rovinju
  • Odluka o uređenju kružnog raskrižja u naselju Monfiorenzo u Rovinju
  • Odluka o dopuni prometne regulacije na raskrižju ulica Istarska – Pietra Kandlera – Giovanni Dapiran u Rovinju
  • Odluka o posebnim tehničkim mjerama za sigurnost pješaka u blizini škola i dječjih vrtića u Rovinju
  • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj u 2017. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju šetališta ispred hotela „Park“ na nekretnini označenoj kao k.č. 10105/5 k.o. Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju šetališta i bazenske tehnike postojećeg bazena „Delfin“ na nekretnini označenoj kao k.č. 10105/4 k.o. Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za izgradnju javne rasvjete Šetališta Vijeća EU
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9865/10 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9481 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđivanju teksta Aneks Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Klasa: 944-01/07-01/74, Ur.broj: 2171/01-3/03/07-15 od 13. prosinca 2007. godine sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno, kao prodavatelja i Maistra d.d. Rovinj, kao kupca
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č. 1747 k.o. Rovinjsko Selo)
  • Rješenje o imenovanju ravnatelja Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovigno“

  Akti Gradonačelnika 

  • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  • Rješenje o imenovanju stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Komunalnog servisa d.o.o.

  •  Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci 

  •  Aneks Ugovoru o kupoprodaji nekretnina Klasa: 944-01/07-01/74, Ur.broj: 2171/01-3/03/07-15 od 13. prosinca 2007. godine sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno, kao prodavatelja i Maistra d.d. Rovinj, kao kupca

 • 4-2018 - 21.03.2018

  Akti Gradskog vijeća 

  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2017. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture grada Rovinja-Rovigno  za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu
  • Zaključak o pristupanju Grada Rovinja-Rovigno Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije, te održavanja građevina za odvodnju oborinskih voda sa cesta za Grad Rovinj-Rovigno u 2018. godini
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja objekata javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della città di Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Citta’ di Rovinj-Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o aktivnostima za pripremu turističke sezone u 2018. godini
  • Rješenje o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o imenovanju ovlaštenika zaštite na radu
  • Odluka o imenovanju Povjerenika radnika za zaštitu na radu
  • Odluka o razrješenju članice Školskog odbora Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare “Juraj Dobrila”
  • Odluka o imenovanju članova odbora za zaštitu na radu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2018. godini
  • Odluka o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
  • Prva dopuna Plana prijma u službu za 2018. godinu
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izlaganja umjetničkih slika i radova, fotografija, razglednica te izvornih rovinjskih i istarskih suvenira na javnoj površini
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga izmjene i dopune usluga parkirališta

  Dodaci 

  • Nacrt Ugovora o korištenju prostora (Grad Rovinj-Rovigno i Muzej Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Sporazum o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Prilog – naprave za izlaganje robe

   


 • 3-2018 - 07.02.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Statut Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2018. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenim u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o određivanju imena ulica i trga u Rovinjskom Selu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja – Rovigno za 2017. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja
  • Promet imovine

  Akti Gradonačelnika 

  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2018. godinu

   


 • 2-2018 - 01.02.2018

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017. – 2022. godine
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017. godini
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2017. godini

  Akti Gradonačelnika

  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2018 godinu
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

   


 • 1-2018 - 17.01.2018

  Akti Gradonačelnika 

  •  Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2018. godinu
  • Odluka o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
  • Plan prijma u službu za 2018. godinu