Accessibility icon

Dječje gradsko vijeće

Na temelju članka 67. Statuta Grada Rovinja – Rovigno («Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno», br.4/09), gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno, donosi:

ODLUKU O OSNIVANJU DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA GRADA ROVINJA – ROVIGNO

Članak 1.

Dječje vijeće je oblik dobrovoljnog i organiziranog djelovanja djece u njihovom slobodnom vremenu.
Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Rovinju, Trg Matteotti 2 i ono nema svojstvo pravne osobe.

Članak 2.

Dječje gradsko vijeće ima 19 vijećnika, a izbornu bazu čine osnovne škole na području grada Rovinja – Rovigno. Sastav Dječjeg gradskog vijeća utvrđuje se na slijedeći način:

 1. Osnovna škola Jurja Dobrile – 9 vijećnika
 2. Osnovna škola Vladimira Nazora – 6 vijećnika
 3. Talijanska osnovna škola – Scuola Elementare Italiana Bernardo Benussi – 4 vijećnika

Škole samostalno određuju način izbora članova dječjeg gradskog vijeća iz svoje ustanove.

Članak 3.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva Gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno.

Članak 4.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća biraju se na mandat od dvije školske godine ili kraće ako član sam podnese ostavku, promijeni prebivalište ili odlukom Dječjeg gradskog vijeća ako se utvrdi neaktivnost ili učini prekršaj koji Dječje gradsko vijeće ocijeni nedopustivim.
Dječji vijećnici imaju pravo i dužnost sudjelovati u radu sjednica, podnositi prijedloge i pitanja, neposredno ili pisanim putem predsjedniku dječjeg gradskog vijeća.
Sjednice se održavaju u pravilu najmanje jednom u tromjesečju, dok se ostale aktivnosti održavaju minimalno 2 puta mjesečno.

Članak 5.

U djelokrug rada Dječjeg gradskog vijeća ulaze slijedeće zadaće:

 1. Aktivno sudjelovanje djece u javnom životu na području grada Rovinja – Rovigno
 2. Uočavanje stanja i potreba djece u sredini u kojoj žive
 3. Javno iznošenje mišljenja i prijedloga
 4. Zalaganje za donošenje odluka, programa i drugih mjera u tijelima Grada za unapređenje položaja djece u društvu
 5. Praćenje i upoznavanje s radom tijela lokalne samouprave
 6. Ostvarivanje kontakata s drugim dječjim vijećima i razmjena iskustava
 7. Praćenje dostignuća sličnih dječjih aktivnosti
 8. Informiranje ostale djece o svojim saznanjima, postupcima i ostvarenim rezultatima
 9. Ugovaranje i ostvarivanje svojih nastupa u medijima
 10. Obavljanje drugih zadaća od interesa za djecu na području grada

Članak 6.

Članovi dječjeg gradskog vijeća biraju svog predsjednika i zamjenika predsjednika. Neslužbeni naziv je Dječji gradonačelnik, odnosno zamjenik Dječjeg gradonačelnika.
Prijedlog kandidata za predsjednika Dječjeg gradskog vijeća mora dizanjem ruke podržati najmanje 3 vijećnika, a nakon kandidiranja provodi se javno glasovanje podizanjem ruku. Za predsjednika izabran je onaj kandidat koji dobije natpolovičnu većinu glasova prisutnih vijećnika. Za zamjenika gradonačelnika izabran je kandidat koji dobije najviše glasova nakon predsjednika.
Predsjednik dječjeg gradskog vijeća saziva i organizira sjednice Dječjeg gradskog vijeća (u suradnji s voditeljem/voditeljima dječjeg gradskog vijeća – odrasla/e osoba/e), predlaže dnevni red, objavljuje rezultate glasovanja, potpisuje akte koje donosi dječje gradsko vijeće.

Članak 7.

Dječji vijećnici o predmetu dnevnog reda prvo raspravljaju, a potom donose odluke, zaključke i druge akte javnim glasovanjem dizanjem ruke.
Na sjednici se vodi zapisnik, a vijećnici na početku sjednice mogu iznijeti prigovore na zapisnik s prethodne sjednice. Zapisnik potpisuje predsjednik i dva ovjerovitelja.

Članak 8.

Uvjete za rad dječjeg gradskog vijeća osigurava Grad Rovinj – Rovigno (financijska sredstva, prostor i stručnu pomoć). Stručne i administrativne poslove obavlja Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s voditeljem/ima Dječjeg gradskog vijeća i članovima koordinacionog odbora akcije «Grad Rovinj – Rovigno – prijatelj djece».

Članak 9.

Dječje gradsko vijeće donosi svoj Godišnji program, Izvedbeni plan i Financijski plan, te podnosi završno godišnje izvješće o radu.

Članak 10.

Gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno imenovat će dva voditelja/ice Dječjeg gradskog vijeća posebnom rješenjem.
Voditelji/ce Dječjeg gradskog vijeća imaju slijedeću ulogu:

 1. Sazivati sjednice Dječjeg gradskog vijeća,
 2. poticati vijećnike i pomagati pri izradi plana rada,
 3. pratiti sjednice, radionice i aktivnosti Dječjeg gradskog vijeća,
 4. poticati redovan i aktivan rad Dječjeg gradskog vijeća,
 5. pružati informacije o provedenim djelima,
 6. upućivati djecu na mogućnost rješavanja problema,
 7. educirati djecu za njihove uspješne javne nastupe, poruke i zahtjeve.

Članak 11.

Ova odluka supa na snagu danom donošenja i objaviti će se u Službenom glasniku Grada Rovinja – Rovigno

KLASA: 602-02/12-01/17
UR.BROJ: 2171-01-09-01-12-1
Rovinj, 2.svibnja 2012.g.

GRADONAČELNIK
GIOVANNI SPONZA

Fotogalerija