Accessibility icon

Gradska obilježja: grb, zastava, Statut

Statut grada Rovinja-Rovigno je osnovni akt usvojen na sjednici Gradskog vijeća 7. listopada 1993. godine, kojim se uređuju osnovna pitanja od značaja za grad Rovin-Rovigno kao jedinice lokalne samouprave.

Statutom je utvrđeno da je naziv grada je GRAD ROVINJ-ROVIGNO – CITTÀ DI ROVINJ-ROVIGNO sa sjedištem na Matteottijevom trgu 2. Područje grada graniči s općinama Bale, Kanfanar, Sv. Lovreč i Vrsar. Grad ima svoj grb i zastavu. U znak poštivanja vjekovne tradicije, 16. rujan, dan zaštitnice grada Sv. Eufemije obilježava se kao Dan grada Rovinja-Rovigno.

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće akte propisane zakonom i Statutom grada. Gradsko vijeće broji 17 vijećnika čija je funkcija počasna, mandat vijećnika traje 4 godine, a čiji mandat nije obvezujući i nije opoziv.

Izvršnu vlast u gradu Rovinju-Rovigno obavlja gradonačelnik, koji ima dva zamjenika, od kojih je najmanje jedan pripadnik talijanske nacionalne zajednice. Gradonačelnika i njegove zamjenike biraju direktno birači, a mandat im traje 4 godine.

Upravne i stručne poslove za potrebe gradonačelnika i Gradskog vijeća iz samoupravnog djelokruga rada, obavljaju gradske službe.

Pored općih odredbi, Statutom grada posebno se uređuju:

 • samoupravni djelokrug rada
  Samoupravni djelokrug rada podrazumijeva gospodarski i društveni razvoj, razvoj kulturnog identiteta grada, zaštitu okoliša, povijesnog i graditeljskog nasljeđa te ostvarivanje lokalnih potreba građana.
 • zaštita autohtone etničke i kulturne osobitosti talijanske nacionalne zajednice i njezinih pripadnika
  Na području grada Rovinja-Rovigno hrvatski i talijanski jezik su ravnopravni.
  Pripadnicima talijanske nacionalne zajednice zajamčuje se pravo na javnu upotrebu njihovog jezika i pisma, pravo na očuvanje nacionalnog identiteta, pravo na osnivanje autonomnih kulturnih i drugih društava, pravo na odgoj i obrazovanje na vlastitom jeziku i pravo na isticanje nacionalnih obilježja.
 • ustrojstvo gradske samouprave
  U skladu sa zakonom i Statutom propisana je nadležnost i djelokrug rada Gradskog vijeća, gradonačelnika i gradske samouprave.
 • akti grada
  Propisuje se način donošenja općih i posebnih akata, njihovo stupanje na snagu i objava u “Službenom glasniku grada Rovinja-Rovigno”.
 • gradska uprava
  Odjeli gradske uprave osnivaju se u skladu s rasporedom i opsegom poslova po načelu srodnosti i organizacijskih vezivanja međusobno povezanih poslova iz samoupravnog djelokruga rada te po načelu djelotvornog usmjeravanja i nadziranja njihove djelatnosti.
 • javnost rada gradskih tijela i odgovornost
  Rad Gradskog vijeća, Gradonačelnika i upravnih tijela grada Rovinja-Rovigno je javan, osim u slučajevima predviđenih Poslovnikom, kada je javnost isključena.
 • neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju
  Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i mjesnih zborova građana. Svaki građanin ima pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje određenih akata ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.
 • imovina i financije grada
  Grad Rovinj-Rovigno ima vlastita dobra i vlastitu imovinu koje čine pokretne i nepokretne stvari grada kao i prava koja mu pripadaju po Ustavu Republike Hrvatske i zakonu. Prihodi grada sukladno zakonu obuhvaćeni su Proračunom grada kojeg donosi Gradsko vijeće.
 • mjesna samouprava
  Kao jedinice mjesne samouprave osnivaju se mjesni odbori. Mjesni odbori obavljaju pojedine poslove iz samoupravnog djelokruga grada koji su od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana sa područja gdje je osnovan mjesni odbor. U Gradu Rovinju-Rovigno osnovan je Mjesni odbor Rovinjsko Selo.