Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 12-2015 - 18.12.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g. i Projekcije za 2017. i 2018.g.
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2016.g.
  • Odluka o pristupanju grada Rovinja-Rovigno Europskoj grupaciji za teritorijalnu suradnju (EGTS) “Sjeverni Jadran”
  • Odluka o osnivanju i pristupanju Grada Rovinja-Rovigno udruzi Lokalna akcijska grupa u ribarstvu
  • Djelomična Odluka o davanju koncesije na turističkom zemljištu na području turističkog naselja Amarin trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj
  • Odluka o sklapanju ugovora te izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Valalta d.o.o. Rovinj za uređenje i izgradnju komunalne infrastrukture – nerazvrstane ceste na području Saline u
  • Rovinju-Rovigno
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Akti gradonačelnika
  • Prva izmjena Plana prijma u službu za 2015.godinu

 • 11-2015 - 27.11.2015
  • Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise
  • Statut Grada Rovinja-Rovigno (pročišćeni tekst)
  • Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno (pročišćeni tekst)

 • 10-2015 - 20.11.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godine
  • Prve izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Rovinju-Rovigno za 2015. godine
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu sanacije asfaltnih površina i obnove konstrukcije dijela Omladinske ulice, od križanja s ulicom S.Radića do križanja s Zagrebačkom ulicom i održavanja dijela poljskog puta Turnina-Val di Nada u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja građevina za odvodnju otpadnih -oborinskih voda sa ceste u naselju Valbruna 2 sjever i naselju Centener u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno-obrazovnog rada u Predškolskoj ustanovi Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno za 2014./2015. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Predškolske ustanove Dječji vrtić i jaslice «Neven» Rovinj-Rovigno za pedagošku 2015./2016.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za pedagošku 2014./2015. godinu Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Talijanskog dječjeg vrtića «Naridola» Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno za pedagošku 2015./2016. godine
  • Akti gradonačelnika
  • Plan prijema za stručno osposobljavanje za rad u 2015. godini
  • Zaključak o osnivanju i imenovanju Povjerenstva
  • Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva
  • Zaključak o utvrđenju Prvih izmjena i dopuna Plana nabave roba, radova i usluga Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu

 • 9-2015 - 30.10.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Treće izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Druge izmjene i treće dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske prave za 2015.g.
  • Izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.
  • Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja-Rovigno za 2016.godinu
  • Odluka o utvrđivanju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Promet imovine
  • Rješenje o razrješenju člana Odbora za sport
  • Rješenje o imenovanju člana Odbora za sport
  • Zaključak o prijedlogu imenovanja doktora medicine za obavljanje poslova mrtvozorstva na području Istarske županije
  • Akt Vijeća albanske nacionalne manjine
  • Statutarna odluka o izmjeni Statuta Vijeća albanske nacionalne zajednice

 • 8-2015 - 25.09.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015.godinu
  • Druge dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2015.godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
  • Zaključak o prihvaćanju porezne nagodbe
  • Akt Gradonačelnika
  • Rješenje o imenovanju predsjednica i jednog člana Upravnog vijeća Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno
  • Akt “Odvodnje Rovinj-Rovigno”d.o.o
  • Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga javne odvodnje
  • Akti Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj
  • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Opći uvjeti o privremenom zadržavanju parkiranih vozila na javnim otvorenim parkiralištima u Gradu Rovinju-Rovigno

 • 7-2015 - 14.08.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Prve izmjene i dopune Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Izmjene i dopune Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju sudske nagodbe u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa
  • Akt gradonačelnika
  • Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva

 • 6-2015 - 31.07.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja gospodarske zone Štanga u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika gradske uprave
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut TOŠ Bernardo Benussi,
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut OŠ Jurja Dobrile,
  • Prijedlog Odluke o odabiru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti dekorativne javne rasvjete
  • Odluka o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu «Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre» za 2014. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utvrđenim i naplaćenim gradskim porezima grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Financijskog izvješća poslovanja Rubini d.o.o. za 2014.g.,
  • Zaključak o davanju odobrenja za zamjenu nekretnina. Conclusione sulla concessione del consenso di permuta di immobili
   Akt gradonačelnika
  • Zaključak o sklapanju Ugovora o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju i izgradnju komunalne infrastrukture nerazvrstane ceste: Ulica I.M.Ronjgova

 • 5-2015 - 26.06.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju UPU-a turističke zone Valalta
  • Odluka o uređenju prometa na užem području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti premještanja nepropisno parkiranih i zaustavljenih vozila na području grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Plana proširenog dijela gradskog groblja Laste u Rovinju-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Plana poslovanja Rubini d.o.o. za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Valbrune sport d.o.o. za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i Programa rada Valbrune sport d.o.o. za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportskog saveza grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Zavičajnog muzeja Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića i jaslica “Neven” Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Odluka o izradi Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020.
  • Poslovnik o radu Partnerskog vijeća za izradu i provedbu Strategije razvoja grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015. – 2020.

 • 4-2015 - 30.04.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Program rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Izmjene Poslovnika Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2015.godini za redovan rad političkih stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o autotaksi prijevozu na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o javnim površinama
  • Odluka o pristupanju Udruzi bratimljenih gradova Europske unije „The Douzelage“
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
  • Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. g.
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta i građevina za odvodnju oborinskih voda ulica: Luje Adamovića, Franje Iskre i Stjepana Radića
  • Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti redovitog održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu održavanja asfaltnih površina
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojem se povjerava obavljanje komunalne djelatnosti izvanrednog (investicijskog) održavanja javne rasvjete na području Grada Rovinja-Rovigno za godinu 2015. g.
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za razdoblje od 2015. do 2017. godine
  • Plan davanja koncesija za obavljanje komunalnih djelatnosti na području Grada Rovinja – Rovigno za 2015. godinu
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena Statuta Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za 2014. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradske uprave za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno za 2014. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom programu rada Zavičajnog muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno za 2014.
  • Zaključak o prihvaćanju Plana rada Javne vatrogasne postrojbe Rovinj – Rovigno za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj d.o.o. Rovinj za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o programu aktivnosti na pripremi turističke sezone 2015.g.
  • Tabularna isprava
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja-Rovigno
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2015.godini
  • Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2015.godinu
  • Zaključak o utvrđivanju Plana nabave roba, radova i usluga za 2015.godinu
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2015. godinu
  • Plan prijma u službu za 2015.

 • 3a-2015 - 15.04.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o visini troškova premještanja i čuvanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
  • Odluka o visini troškova blokiranja i deblokiranja autobusa, teretnih automobila, radnih strojeva i priključnih vozila

 • 3-2015 - 08.04.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o skraćenom postupku za prestanak postojanja udruge Lokalna akcijska grupa Rovinjštine
  • Odluka o pristupanju Grada Rovinj-Rovigno Lokalnoj akcijskoj grupi ˝Južna Istra˝

 • 2-2015 - 20.03.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g. i Projekcije za 2016. i 2017.g.
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Odluka o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Odluka o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora
  • Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Vladimira Nazora
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenom Programu rada gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj-prosinac 2014.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije o stanju sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2014.g. i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada Rovinja-Rovigno za 2015.g.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom grada Rovinja-Rovigno za 2014.godinu

 • 1-2015 - 27.02.2015
  • Akti Gradskog vijeća
  • Odluka o trećoj izmjeni Odluke o koeficijentima i osnovici za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju profesionalno
  • Odluka o isključenju nekretnina iz statusa javnog dobra u javnoj upotrebi
  • Zaključak o poništenju postupka izbora članova za Savjet mladih grada Rovinja-Rovigno i o pokretanju novog postupka
  • Zaključak o provedbi mjera za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana
  • Akti Gradonačelnika
  • Odluka o postupanju upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno i proračunskih korisnika u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupcima javne i bagatelne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2015.g.