Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 4-2021 - 31.03.2021

  Akti Gradonačelnika 

  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razbolje od 2017. do 2022.

   


 • 3-2021 - 24.03.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
  • Pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno
  • Akcijski plan o ravnopravnosti žena i muškaraca Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2021. do 2023. godine
  • Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2021-2025. godine
  • Odluka o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za razdoblje od mjeseca veljače do svibnja 2021. godine
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta “Kuće o batani–Casa della batana“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2020. godinu
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2020. godinu
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2020. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec siječanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec veljača 2021. godine
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9435/2, k.č.9435/3 i k.č.10402/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.7756/8 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9372/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.k.č.9125/20, k.č.9125/21 i k.č.9125/22 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8420/6 K.o. Rovinj)
  • Odluka o dodjeli prostorija u Rovinju na adresi P. Bobicchio 1 na korištenje Državnom inspektoratu

  Akti Gradonačelnika 

  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir rovinjskog umjetnika koji će sudjelovati u programu „Artist in Residence“ u Salzburgu

   


 • 2-2021 - 17.02.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o povećanju temeljnog kapitala i o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. – Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Zaključak o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju zaključivanja I. aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu
  • Rješenje o imenovanju Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Rovinja-Rovigno u 2020. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec prosinac 2020. godine
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rovinja-Rovigno
  • Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  • Zaključak o sklapanju aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i TD Kaufland Hrvatska
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9581/1, k.č.9581/2 i k.č.9582/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prihvaćanju načina uređenja imovinsko-pravnih odnosa po zahtjevu Maria Maricha i Anđele Marich iz Rovinja, Pećine 3
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9610/2 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnik

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj – Rovigno u 2021. godini

  Dodaci

  • Prvi aneks Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Aneks ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta

   


 • 1-2021 - 25.01.2021

  Akti Gradonačelnika

  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Akcijskog plana ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i  jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2021. godinu
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Plan prijma u službu za 2021. godinu

  Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst