Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 10-2021 - 23.12.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sportskim građevinama
  • Odluka o imenovanju naziva naselja u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. Godinu
  • Godišnji plan davanja koncesija za 2022. godinu
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju energetske usluge u Gradu Rovinju-Rovigno u svrhu poboljšanja energetskih svojstava javne rasvjete
  • Rješenja o razrješenju i imenovanju u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec studeni 2021. godine
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • aključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe Geodetskog elaborata za formiranje građevne čestice označene kao k.č. 9158/29 k.o. Rovinj na kojoj je sagrađena Strukovna škola Eugena Kumičića Rovinj – Scuola di formazione professionale Eugen Kumičić Rovigno u svrhu rekonstrukcije i dogradnje predmetne građevine
  • Zaključak za izbor članova uprave trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prijedlogu građana za donošenje općeg akta protiv korona mjera

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o razradi provedbe Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova
  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o imenovanju Komisije za socijalnu skrb
  • Odluka o uvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama

   


 • 9-2021 - 25.11.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Verifikacija mandata novoizabrane vijećnice iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine Roberte Ugrin
  • Stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Nijaza Burgića te određivanje njegovog zamjenika
  • Stavljanje u mirovanje mandata vijećnika Klaudia Poropata te određivanje njegovog zamjenika
  • Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o gradskim porezima
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena-Valdaliso u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove “Kuća o batani–Casa della batana“
  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu u prvom čitanju
  • Odluka o utvrđivanju natječajnog elaborata za provođenje javnog natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju članova ocjenjivačkog suda, zamjenika člana ocjenjivačkog suda, stručnih savjetnika, tehničke komisije natječaja i tajnika natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec rujan 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec listopad 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Provedbenom programu Grada Rovinj-Rovigno za razdoblje od 2021-2025. godine,
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem izvješću o ostvarivanju Plana i programa rada za p. g. 2020./2021. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Planu i programu rada za p.g. 2021./2022. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada u DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2020./2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem planu i programu rada DV – GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2021./2022. godinu
  • Zaključak p prihvaćanju prijedloga Sporazumnog raskida Ugovora o osnivanju Javne ustanove “Kuća o batani–Casa della batana“
  • Rješenje o imenovanju članova Nadzornog odbora trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/25 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8452/11, k.č.8452/8 i k.č.8449/8 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika 

  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

  Dodaci 

  •  Prilog 1.

   


 • 8-2021 - 14.10.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova
  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec srpanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec kolovoz 2021. godine
  • Razrješenje i imenovanje u Mandatnom povjerenstvu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o sklapanju Trećeg aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu Zagreb
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/24 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/23 i k.č.8548/26 K.o. Rovinj)
  • Izmjena Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno od 23.03.2021. godine

  Akti Gradonačelnika

  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje javnog natječaja i za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području grada Rovinja-Rovigno
  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrade u 2021. godini

   


 • 7-2021 - 22.09.2021

  Akti Gradonačelnika

  • Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. Godinu
  • Zaključak o dodjeli Priznanja rovinjskoj II. bojni Fortunali 119. brigade Hrvatske vojske
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Prve izmjene Plana prijma u službu za 2021. Godinu

  Dodaci

  • Grafički prikaz

   


 • 6-2021 - 28.07.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Mirovanje vijećničkog mandata i početak obnašanja vijećničkog mandata u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Štanga – istok u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o imenovanju ulica u naselju Salteria u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o imenovanju ulica u gospodarskoj zoni Gripole-Spinè u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova
  • Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija i  opremanje polivalentne dvorane Doma kulture  u Rovinjskom Selu“ na području Grada Rovinja-Rovigno unutar mjere 07 »Temeljne usluge  i obnova sela u ruralnim područjima«  iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.”
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik” Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec travanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec svibanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za  mjesec lipanj 2021. godine
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih Grada Rovinja–Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2691/17 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10365/1, k.č.10365/2, k.č.10365/3, k.č.10366/1 i k.č.10366/2 K.o. Rovinj)“
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice ustanove “Kuća o batani – Casa della batana“

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Štanga – istok
  • Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise

  • Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst

  Dodaci 

  • Prilog – obuhvat UPU Štanga u Rovinju
  • Prilog – Salteria
  • Prilog – Gospodarska zona Gripole Spinè
  • Prilog – Opis projekta

   


 • 5-2021 - 06.07.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Odluka o kriterijima za dodjelu novčanih potpora studentima slabijeg socijalnog statusa Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama  Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima Grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o odricanju od prava na naknadu za ustupljeno zemljište označeno kao k.č. 8623/2 k.o. Rovinj i njegovo opremanje komunalnom infrastrukturom i priključcima te sufinanciranju izgradnje višestambene građevine iz Programa društveno poticane stanogradnje
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec ožujak 2021. godine
  • Rješenja o imenovanju članova stalnih radnih tijela Gradskog vijeća grada Rovinja-Rovigno za mandatno razdoblje 2021.- 2025. godine
  • Rješenja o razrješenju i imenovanju u radnom tijelu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za izgradnju Vatrogasnog doma na području poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o sklapanju Drugog aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i trgovačkog društva Kaufland Hrvatska komanditno društvo za trgovinu Zagreb
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava vlasništva Istarskim domovima zdravlja – Case delle salute dell` Istria na nekretninama u su/vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Izmjena Zaključka o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.7756/8 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 9561/2 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2549/2 K.o. Rovinj u ½ dijela)

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno i imenovanju članova Stožera

  Akti Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

  • Poslovnik o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 4a-2021 - 09.06.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Rješenje o imenovanju Mandatnog povjerenstva
  • Izvješće Mandatnog povjerenstva i verifikacija mandata, te utvrđivanje predsjedatelja sjednice do izbora predsjednika Gradskog vijeća
  • Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za izbor i imenovanje
  • Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o izboru oporbenog potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 4-2021 - 31.03.2021

  Akti Gradonačelnika 

  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razbolje od 2017. do 2022.

   


 • 3-2021 - 24.03.2021

  Akti Gradskog vijeća 

  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2020. godine
  • Pročišćeni tekst Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno
  • Akcijski plan o ravnopravnosti žena i muškaraca Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2021. do 2023. godine
  • Odluka o pokretanju postupka izrade Provedbenog programa Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2021-2025. godine
  • Odluka o zakupu poslovnog prostora
  • Odluka o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za razdoblje od mjeseca veljače do svibnja 2021. godine
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta “Kuće o batani–Casa della batana“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unità pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2020. godinu
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2020. godinu
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2020. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec siječanj 2021. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec veljača 2021. godine
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluke o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9435/2, k.č.9435/3 i k.č.10402/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.7756/8 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9372/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.k.č.9125/20, k.č.9125/21 i k.č.9125/22 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8420/6 K.o. Rovinj)
  • Odluka o dodjeli prostorija u Rovinju na adresi P. Bobicchio 1 na korištenje Državnom inspektoratu

  Akti Gradonačelnika 

  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir rovinjskog umjetnika koji će sudjelovati u programu „Artist in Residence“ u Salzburgu

   


 • 2-2021 - 17.02.2021

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Rovinja-Rovigno
  • Poslovnik o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Odluka o donošenju izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o trećim izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o povećanju temeljnog kapitala i o izmjeni Društvenog ugovora trgovačkog društva Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. – Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Zaključak o odobrenju kratkoročne pozajmice trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj-Rovigno
  • Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju zaključivanja I. aneksa Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Program rada Savjeta mladih za 2021. godinu
  • Rješenje o imenovanju Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području grada Rovinja-Rovigno u 2020. godini
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec prosinac 2020. godine
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rovinja-Rovigno
  • Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu
  • Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  • Zaključak o sklapanju aneksa Ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta sklopljenog između Grada Rovinja-Rovigno i TD Kaufland Hrvatska
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9581/1, k.č.9581/2 i k.č.9582/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prihvaćanju načina uređenja imovinsko-pravnih odnosa po zahtjevu Maria Maricha i Anđele Marich iz Rovinja, Pećine 3
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9610/2 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnik

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj – Rovigno u 2021. godini

  Dodaci

  • Prvi aneks Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Aneks ugovoru o uređenju međusobnih odnosa za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta

   


 • 1-2021 - 25.01.2021

  Akti Gradonačelnika

  • Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Akcijskog plana ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Rovinju-Rovigno
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i  jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2021. godinu
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  • Plan prijma u službu za 2021. godinu

  Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise 

  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst