Accessibility icon

Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika

Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika obavlja:

 • stručne, pravne, protokolarne, savjetodavne i administrativno-tehničke poslove za potrebe gradonačelnika, Gradskog vijeća, radnih tijela, klubova vijećnika,
 • formalno-pravne provjere općih i pojedinačnih akata koje tijela gradske uprave upućuju na razmatranje i odlučivanje gradonačelniku i/ili gradskom vijeću te predlaganje načina rješavanja sudskih sporova neimovinske naravi,
 • sazivanja i organiziranja sjednica Gradskog vijeća, radnih tijela, kao i izrada zapisnika i čuvanje istih,
 • izrade potrebnih nacrta propisa i akata o kojima raspravljaju i odlučuju Gradsko vijeće i gradonačelnik, a koji ovom Odlukom nisu stavljeni u nadležnost nekog drugog tijela gradske uprave,
 • očuvanja i zaštite položaja autohtone talijanske nacionalne zajednice i nacionalnih manjina,
 • stvaranja uvjeta koji jamče da će se cjelokupni javni i službeni život grada odvijati uz ravnopravnost hrvatskog i talijanskog jezika,
 • informiranja i promidžbe grada, organiziranja tiskovnih konferencija gradonačelnika i drugih dužnosnika grada, pripreme priopćenja i izvješća za medije,
 • stvaranja afirmativne slike grada te poslove brige u akcijama koje grad promiče u kulturnom, turističkom i gospodarskog smislu,
 • međunarodne i međugradske suradnje sa zbratimljenim gradovima i općinama, regijama u Hrvatskoj i inozemstvu,
 • pružanja stručne pomoći vijećnicima u izvršavanju njihovih prava i dužnosti te informiranje istih o pitanjima od značaja za ostvarivanje njihove uloge,
 • suradnje i koordinacije s drugim upravnim odjelima radi pripreme materijala za Gradsko vijeće,
 • koordinacije sa upravnim odjelima radi izvršavanja programa i pojedinih zadaća, te radi izrade potrebitih izvješća za gradonačelnika, Gradsko vijeće i druga tijela,
 • prijema, upita i predstavki građana, te davanja odgovora na iste, davanja informacija o nadležnostima iz djelokruga rada upravnih odjela i ostalih organa i organizacija na području grada,
 • prevođenja materijala za potrebe Gradskog vijeća i upravnih tijela,
 • provođenja informatizacije i izrade Službenog glasnika Grada Rovinja-Rovigno,
 • poslove pisarnice i arhive, poslove u svezi radnih odnosa djelatnika gradskih upravnih odjela te prava i obveza lokalnih dužnosnika, kartoteke zaposlenih u upravnim odjelima, portirske službe, nabavke uredskog i ostalog potrošnog materijala te održavanja i čišćenja prostorija,
 • te obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su Uredu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.

Unutar Ureda odjela ustrojavaju odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Odsjek za protokolarne poslove i informiranje obavlja sve poslove vezane uz protokolarne poslove ureda gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i pročelnika Ureda povezane s primanjem stranaka, organiziranjem sastanaka, prijepisom, vođenjem zapisnika i uredskim poslovanjem Ureda. Odsjek također obavlja organiziranje službenih prijema, dostavu materijala za sjednice gradskog vijeća, obavještavanje gradskih vijećnika o poslovima ili obvezama koje im predstoje u narednom razdoblju te sve druge srodne poslove. Odsjek organizira odnose s javnošću i suradnju s predstavnicima medija, zatim objavu informacija, gradskih odluka i mjera na web portalu Grada. Odsjek obavlja poslove vezane uz međugradsku i međunarodnu suradnju grada. Uz navedeno, Odsjek obavlja poslove koji se odnose na međunarodnu suradnju, na suradnju sa općinama i gradovima sa kojima je Grad Rovinj-Rovigno popisao povelje o prijateljstvu i suradnji te međunarodnim udruženjima čiji je Grad član.
 2. Odsjek za lokalnu samoupravu i opće poslove obavlja poslove u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, unaprjeđivanje suradnje te koordiniranje interesa Grada s interesima susjednih općine i gradova. Također se obavlja praćenje zakonskih propisa i drugih normativnih akata iz područja lokalne samouprave te drugih oblasti koje na nju utječu. Odsjek obavlja poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama. Unutar Odsjeka obavljaju se poslovi pisarnice i pismohrane (arhive), kadrovski poslovi u svezi radnih odnosa djelatnika gradskih upravnih odjela te prava i obveza lokalnih dužnosnika, kartoteke zaposlenih u upravnim odjelima, administrativni i tehnički poslovi provođenja zaštite na radu, portirske službe, nabavke uredskog i ostalog potrošnog materijala, poslovi održavanja i čišćenja prostorija, a obavlja i sve druge srodne poslove.
  1. Pododsjek za pisarnicu obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za uredsko poslovanje, pismohranu, kadrovske poslove te poslove nabave uredskog i potrošnog materijala.
 3. Odsjek za informatičke poslove i kompjutorizaciju obavlja sve poslove vezano uz informatizaciju gradske uprave na način da bude servis informatičkih usluga i tehničko-tehnološke potpora te organizira bolje informatičko funkcioniranje svih organizacijskih jedinica Gradske uprave. Odsjek sudjeluje i u informatizaciji komunalnih i trgovačkih društava, kao i ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik, u smislu stvaranja integriranog informatičkoga sustava Grada. Odsjek također obavlja poslove planiranja, projektiranja, izgradnje i uspostavljanja informacijskih sustava, geoinformacijskih (GIS) sustava, integracije alfanumeričkih i grafičkih podataka, WEB Portala Grada te sustava on-line usluga u okviru izgradnje e- Također se obavljaju poslovi planiranja, nabave i upravljanja informatičko komunikacijskim resursima, nadzora nad radom mreže (intranet i internet), osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka te svi drugi srodni poslovi.
Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Marko Paliaga Gradonačelnik 052/805-205 gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
2 David Modrušan Zamjenik gradonačelnika 052/805-206 david.modrusan@rovinj-rovigno.hr
3 Maria Črnac Rocco Pročelnica Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/805-230 maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr
4 Mojmir Pavić Pomoćnik pročelnice Ureda 052/805-210 mojmir.pavic@rovinj-rovigno.hr
5 Toni Cerin Voditelj Odsjeka za lokalnu samoupravu i opće poslove 052/805-228 toni.cerin@rovinj-rovigno.hr
6 Randi Hrelja Voditelj Odsjeka za informatičke poslove i kompjuterizaciju 052/805-244 randi.hrelja@rovinj-rovigno.hr
7 - - 052/805-205 tajnica@rovinj-rovigno.hr
8 Cristina Golojka Viši stručni suradnik za poslove informiranja 052/805-203 cristina.golojka@rovinj-rovigno.hr
9 Mateja Radovčić Stručni suradnik u Odsjeku za protokolarne poslove i informiranje - vježbenica 052/805-205 mateja.radovcic@rovinj-rovigno.hr
10 Verena Sošić Cerin Prevoditeljica 052/805-273 verena.sosic.cerin@rovinj-rovigno.hr
11 Stellina Garbin Prevoditeljica 052/805-273 stellina.garbin@rovinj-rovigno.hr
12 Ines Herak Administrativna tajnica u Odsjeku za protokolarne poslove i informiranje 052/805-202 ines.herak@rovinj-rovigno.hr
13 Sanja Hrelja Referent za kadrovske poslove i arhivu 052/805-260 pisarnica@rovinj-rovigno.hr
14 Sandra Plazibat Ivančić Referent za kadrovske poslove i arhivu 052/805-260 sandra.plazibat.ivancic@rovinj-rovigno.hr
15 Dean Herak Vozač službenog automobila 052/805-205
16 Dorijan Uležić Domar - dostavljač 052/805-201
17 Deana Jelušić Spremačica 052/805-200
18 Vlatka Jurički Spremačica 052/805-200
19 Ljiljana Verebeš Spremačica 052/805-200