Accessibility icon

Dokaz pravnog interesa

Ukoliko je prema dokumentu prostornog uređenja moguća željena gradnja/rekonstrukcija, potrebno je pribaviti dokaz da imate pravo graditi. Dokaz pravnog interesa mogu biti slijedeći dokumenti:

 1. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi,
  1. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja,
  2. odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja,
  3. ugovor o ortakluku sklopljen s vlasnikom nekretnine, čiji je cilj zajedničko građenje,
  4. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine,
  5. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika dana dotadašnjem vlasniku nekretnine koji je investitor.

Potpis vlasnika nekretnine, odnosno nositelja prava građenja na predugovoru, ugovoru, odnosno suglasnost mora biti ovjeren od javnog bilježnika.

Važno je napomenuti da prilikom izdavanja građevinske dozvole investitor ne mora biti vlasnik zemljišta već je imovinskopravne odnose potrebno riješiti do početka građenja.