Komunalno gospodarstvo

Zakonom o komunalnom gospodarstvu (Nar.nov. br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01,26/03 – proč. tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) određena su načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva, te sva ostala pitanja u svezi svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Pod komunalnim gospodarstvom podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području grada.

Komunalne djelatnosti propisane Zakonom su:

 1. opskrba pitkom vodom
 2. odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
 3. prijevoz putnika u javnom prometu
 4. održavanje čistoće
 5. odlaganje komunalnog otpada
 6. održavanje javnih površina
 7. održavanje nerazvrstanih cesta
 8. tržnice na malo
 9. održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 10. obavljanje dimnjačarskih poslova
 11. javna rasvjeta.

Na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima («Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno» br.1/08») osim zakonski utvrđenih komunalnih djelatnosti propisano je i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja za područje grada Rovinja:

 1. održavanje i naplata parkirališnih mjesta,
 2. održavanje plaža,
 3. prijevoz robe i osoba u pješačkim zonama,
 4. zimska služba,
 5. hitne intervencije i vučna služba,
 6. održavanje i popravak komunalne opreme,
 7. obilježavanje horizontalne signalizacije,
 8. vertikalna signalizacija,
 9. izrada i postavljanje neprometne signalizacije,
 10. higijeničarska služba
 11. odlaganje građevinskog otpada,
 12. održavanje i čišćenje slivnika i fontana.

Komunalne djelatnosti mogu obavljati trgovačka društva koje osniva jedinica lokalne samouprave (grad, općina, županija), javne ustanove koje osnivaju jedinice lokalne samouprave (grad, općina, županija), službe – vlastiti pogoni, pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji, te pravne ili fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova.