Accessibility icon

Komunalno gospodarstvo

Zakonom o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18110/18 – Odluka Ustavnog suda RH, 32/20) određena su načela, način obavljanja i financiranja komunalnog gospodarstva, te sva ostala pitanja u svezi svrhovitog obavljanja komunalnih djelatnosti.

Pod komunalnim gospodarstvom podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, a naročito pružanje komunalnih usluga od interesa za fizičke i pravne osobe, te financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao cjelovitog sustava na području grada.

Na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br.1/19) osim zakonski utvrđenih komunalnih djelatnosti propisano je i obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja za područje grada Rovinja:

Na području Grada obavljaju se slijedeće komunalne djelatnosti kojima se osigurava održavanje komunalne infrastrukture odnosno:

 1. održavanje nerazvrstanih cesta
 2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
 3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
 4. održavanje javnih zelenih površina
 5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
 6. održavanje groblja
 7. održavanje čistoće javnih površina
 8. održavanje javne rasvjete

Na području Grada obavljaju se slijedeće uslužne komunalne djelatnosti odnosno:

 1. usluge parkiranja na uređenim javnim površinama
 2. usluge javnih tržnica na malo
 3. usluge ukopa pokojnika
 4. komunalni linijski prijevoz putnika
 5. obavljanje dimnjačarskih poslova

Osim djelatnosti iz prethodnog stavka, na području Grada obavljaju se i slijedeći poslovi koji se utvrđuju kao uslužne komunalne djelatnosti odnosno:

 1. usluge prijevoza robe u pješačkoj zoni
 2. premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
 3. usluge neprometne signalizacije
 4. odlaganje građevinskog otpada

Za više informacija prelistajte Odluku o komunalnim djelatnostima („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br.1/19)