Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 3-2024 - 15.02.2024

  Akti Gradonačelnika

  • Plan savjetovanja s javnošću za 2024. godinu
  • Odluka o dodjeli financijskih sredstava
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za dozvole na pomorskom dobru
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

   

  Akti vijeća nacionalnih manjina Grada Rovinja-Rovigno

  • Financijski plan Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu
  • Financijski plan Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu
  • Financijski plan Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu
  • Financijski plan Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno za 2024. i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu

   

  Prilozi

  • Grafički prikaz mikrolokacija

 • 2-2024 - 08.02.2024

  Akti Gradskog vijeća

  • Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2024. – 2028. godine
  • Prestanak mirovanja mandata vijećnika Tomislava Sošića te prestanak mandata njegovoj zamjenici Mariji Palaziol
  • Prestanak mirovanja mandata vijećnika Klaudia Poropata te prestanak mandata njegovom zamjeniku Zoranu Bešeniću

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za otvaranje i ocjenu prijava po Javnom pozivu za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. od interesa za Grad Rovinj-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno

  Prilozi

  • Grafički prikaz mikrolokacija

 • 1-2024 - 23.01.2024

  Akti gradonačelnika

  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje videonadzora višestambene zgrade u 2024. godini
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda
  • Plan prijma u službu za 2024. godinu

  Akti Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

  • Ispravak Odluke o mjerilima za uporabu grba i zastave Grada Rovinja-Rovigno