Accessibility icon

Zaštićena kulturna baština

Kulturno povijesna cjelina grada Rovinja zaštićena je kao spomenik kulture rješenjem Konzervatorskog zavoda u Rijeci br. 01-192/1 od 15.12.1963. pod registarskom oznakom RRI-53. U postupku usklađenja (revizije) ovog Rješenja sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara 2011. godine određene su nove međe kulturnog dobra. Danas se  Kulturno povijesna cjelina grada Rovinja nalazi u Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-4811.

Obuhvat kulturno-povijesne cjeline

Zona zaštite prostire se unutar sljedećih ulica:

Počinje od obale Luke Rovinj u ravnini ulice Mate Balote, ulicom V.Nazora do Omladinske ulice, lijevim rubom Omladinske ulice, desnim rubom Ulice Fontana, desnim rubom Ulice M.Benussi, Trgom na lokvi, lijevim rubom ulice G.Carducci, lijevim rubom Ratarske ulice, desnim rubom Ulice Mazzini, zgr.č.350/3 k.o. Rovinj, lijevim rubom Ulice A. Milossa, lijevim rubom Ulice A. Zuliani, lijevim rubom Ulice J. Dobrile, lijevim rubom Vijenca braće Lorenzetto, k.č. 9358/1, k.č. 2949/2 k.o.Rovinj, desnim rubom Ulice braće Brajković,  k.č.10084/6,  zgr.č. 2953 (bivša Željeznička stanica), do obale, te granicama u moru na način prikazano na grafičkom prilogu 1.


Obuhvat kulturno-povijesne cjeline

Rješenje Ministarstva kulture

Za kulturnu povijesnu cjelinu grada Rovinja Konzervatorski odjel u Puli utvrđuje sustav mjera zaštite sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 i 44/17) (u daljnjem tekstu Zakon link), Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (NN 134/15) i Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10).

Konzervatorske podloge na području kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno

Radi zaštite i očuvanja kulturno-povijesne cjeline obvezno se izrađuje konzervatorska podloga za područje te cjeline. Na području kulturno povijesne cjeline kontinuirano se izrađuju konzervatorske podloge. Sve izrađene podloge moraju imati mišljenje Konzervatorskog odjela u Puli. Do 2017. godine Izrađene su sljedeće konzervatorske podloge:

 1. Konzervatorske podloga za dio kulturno-povijesne cjeline uvale Valdibora, kompleksa ˝Mirne˝ i Bolnice Martin Horvat – izrađena po ovlaštenom poduzeću ¨ABCD¨ d.o.o. iz Poreča,
 2. Konzervatorska podloga ˝Autobusni kolodvor˝ – izrađena od Giaconi Hrvoje,
 3. Konzervatorska podloga za šire područje ˝Stare hladnjače˝ u Rovinju– izrađena po ovlaštenom poduzeću Modus d.o.o. iz Pule,
 4. Konzervatorska podloga za dio kulturno-povijesne cjeline omeđene ulicama Ulice Švalbe, G. Garibaldi, Trg na mostu, Pietra Ive do Tržnice u Rovinju – izrađena po Uredu ovlaštene arhitektice mr.sc. Jadranki Drempetić,
 5. Restauratorsko – konzervatorska podloga za potrebe obnove Kazališta ˝Antonio Gandusio˝ u Rovinju – izrađena po ovlaštenom poduzeću ˝ABCD˝ d.o.o. iz Poreča,
 6. onzervatorska podloga ˝Hotel Rovinj˝ – izrađena od Giaconi Hrvoje, dipl.ing.arh.,,Konzervatorska podloga za dio kulturno-povijesne cjeline omeđene ulicama Trevisol, Montealbano, Hotel Rovinj i Stube Constantini – izrađena po ovlaštenom poduzeću ¨ABCD¨ d.o.o. iz Poreča,
 7. Konzervatorska podloga ˝Palače Constantini˝ – izrađena po ovlaštenom poduzeću ¨ABCD¨ d.o.o. iz Poreča,
 8. Konzervatorska podloga za područje Južne luke sv Katarina u Rovinju – izrađena po Uredu ovlaštene arhitektice mr.sc. Jadranki Drempetić,
 9. Konzervatorske podloga za šire područje ˝Školjka˝ u Rovinju – izrađena po Uredu ovlaštene arhitektice mr.sc. Jadranki Drempetić,
 10. Konzervatorska podloga za dio kulturno-povijesne cjeline omeđene ulicama Ratarska, Mazzini, Carera i Trg na lokvi – izrađena po Uredu ovlaštene arhitektice mr.sc. Jadranki Drempetić,
 11. Konzervatorska podloga za dio kulturno-povijesne cjeline omeđene ulicama E. De Amicis, A. Ferri, V. Gortana u Rovinju – izrađena po Uredu ovlaštene arhitektice mr.sc. Jadranki Drempetić,
 12. Konzervatorska podloga za dio kulturno-povijesne cjeline ˝Tvornica duhana˝ u Rovinju – izrađena po ovlaštenom poduzeću Modus d.o.o. iz Pule,


Konzervatorske podloge na području kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno _slika 2

Prije izrade projektne dokumentacije moguće je od Odsjeka za prostorno planiranje i zaštitu okoliša zatražiti izvode iz svih gore navedenih konzervatorskih podloga.

Pojedinačno zaštićena kulturna dobra:

 1. Zgrada starog tribunala (Palača Costantini), (broj registracije RRI-18-1961, Klasa: 03-287/1-1961)
 2. Crkva sv. Trojstva, (broj registracije Z-361, Klasa: UP/I-612-08/02-01/222, Ur.broj: 532-10-1/8(JB)-02-02)
 3. Crkva i samostan sv. Franje Asiškoga, (broj registracije Z-2481, Klasa: UP/I-612-08/05-06/1333, Ur.broj: 532-04-01-1/4-05-02)
 4. Crkva sv. Brigide, (broj registracije Z-1765, Klasa: UP/I-612-08/04-01-06/449, Ur.broj: 532-10- 1/8(JB)-04-02)
 5. Crkva sv. Cecilije, (broj registracije Z-3105, Klasa: UP/I-612-08/06-06/0508, Ur.broj: 532-04-01-01/4-06-02)
 6. Crkva sv. Eufemije u Salinama, (broj registracije Z-2832, Klasa:UP/I-612-08/06-06/0261, Ur.broj:532-04-01-1/4-06-2)
 7. Crkva Blažene Djevice Marije od Milosti, (broj registracije Z-4012, Klasa: UP/I-612-08/08-06/0562, Ur.broj: 532-04-01-01/4-08-02)
 8. Svjetionik ˝Sv. Ivan na pučini˝, (broj registracije Z-611, Klasa: UP/I-612-08/02-01/1086, Ur.broj: 532-10-1/8(JB)-03-02)
 9. Crkva BDM od Polja – preventivno zaštićeno kulturno dobro Rješenjem Ministarstva kulture od 17.02.2012. (Klasa: UP/I-612-8/12-05/0037; Urbroj: 532-04-13/10-12-01)
 10. Crkva sv. Ciprijana – preventivno zaštićeno kulturno dobro Rješenjem Ministarstva kulture od 16.04.2012. (Klasa: UP/I-612-8/12-05/0077; Urbroj: 532-04-13/10-12-01).

Sakralni objekti zaštićeni u sklopu Kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno:

 1. Župna crkva sv. Jurja m. i sv. Eufemije
 2. Crkva sv. Josipa
 3. Crkva Gospe od Zdravlja
 4. Crkva sv. Tome Apostola
 5. Gospa od sedam žalosti (Oratorij)
 6. Crkva sv. Križa
 7. Crkva sv. Benedikta Opata
 8. Crkva sv. Martina
 9. Crkva sv. Karla Boromejskog
 10. Crkva sv. Nikole.

Zaštićena pokretna povijesno-kulturna baština (materijalna):

 1. Zavičajni muzej – muzejska građa (zbirka suvremene umjetnosti)
 2. Liturgijsko ruho iz crkve sv.Jurja i sv.Eufemije
 3. Oltar sv.Josipa
 4. Oltar Uznesenja Bogorodice
 5. Orgulje u crkvi sv.Jurja i sv.Eufemije
 6. Sakralni inventar crkve Blažene Djevice Marije od Milosti
 7. Sakralni inventar crkve i samostana sv.Franje
 8. Sakralni inventar crkve sv.Jurja i sv.Eufemije

Zaštićena pokretna povijesno-kulturna baština (nematerijalna):

 1. Rovinjska bitinada
 2. Umijeće izgradnje rovinjske batane