Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 15-2020 - 16.12.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  •  Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu
  • Program rada gradonačelnika i gradske uprave za 2021. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec prosinac 2020. te siječanj 2021. Godine
  • Zaključak o otpisu zastarjelih i sporno naplativih potraživanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec studeni 2020. godine
  • Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Montepozzo-Laconovo u Rovinju–Rovigno
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena Valdaliso u Rovinju-Rovigno i s tim u vezi V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2015.-2020. godine
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Prethodna suglasnost na Opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
  • Odluka o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju zaključivanja Sporazuma o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno
  • Odluka o osnivanju Javne ustanove “Kuća o batani – Casa della batana“
  • Zaključak o prihvaćanju prijedloga Ugovora o osnivanju Javne ustanove “Kuća o batani–Casa della batana“
  • Odluka o osiguravanju sredstava Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju ”Martin Horvat” Rovinj-Rovigno
  • Odluka o dodjeli kazališta Gandusio na uporabu Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za izbor članova Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za članove Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Odluka o imenovanju Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe Sudske nagodbe
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2520/61)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenihgrađevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.7775/33)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2520/60)

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o osnivanju i imenovanju radne skupine za izradu Akcijskog plana ravnopravnosti žena i muškaraca u Gradu Rovinju-Rovigno

  Dodaci 

  • Opći uvjeti isporuke komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
  • Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Rovinj-Rovigno – Unità dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno

   


 • 14-2020 - 25.11.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Deklaracija o očuvanju i zaštiti urbanog prostora i prirodne baštine Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za četvrto tromjesečje 2020. godine
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu  poslova Ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o prihvaćanju Aneksa Ugovoru o prijenosu prava građenja na k.č. 10238 k.o. Rovinj
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske ceste ŽC 5105 – izgradnje biciklističkih traka
  • Godišnji plana davanja koncesija za 2021. godinu
  • Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija za razdoblje od 2021. do 2023. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec rujan 2020. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec listopad 2020. godine
  • Zaključak za izdavanje Tabularne isprave radi uknjižbe pomorskog dobra (k.č. 9689/69 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o produljenju obrtu VLADO roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9138/13 i k.č.9138/14 i dio k.č.10309 k.o.Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10411 K.o.Rovinj)
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno–obrazovnog rada u DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2019./2020. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem planu i programu rada DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2020./2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Godišnjeg izvješća o ostvarivanju Plana i programa rada za pedagošku 2019./2020. godinu za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Plana i programa rada za pedagošku 2020./2021. godinu za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995. – 2019. godine“

   


 • 13-2020 - 21.10.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja- Rovigno za 2020. godinu
  • Druge izmjena i dopuna Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec rujan 2020. godine
  • Odluka o utvrđivanju Prijedloga mreže osnovnih škola na području grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ – Giardino d’ infanzia italiano “Naridola“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu KAUFLAND HRVATSKA komanditno društvo za trgovinu Zagreb za izgradnju komunalne infrastrukture: dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno, 1. faza, dionica D 303 – ŽC 5096 te za izgradnju dijela prometnice unutar Poduzetničke zone Gripole-Spinè s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, na nekretninama označenim kao dio k.č. 8967/2, k.č. 8967/3 i dio k.č. 8968/2, sve k.o. Rovinj

   


 • 12-2020 - 07.10.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta „Duranka“ u Rovinjskom Selu na području grada Rovinja-Rovigno tipa operacije 2.1.2. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o prihvaćanju Ugovora o darovanju nekretnina označenih kao k.č. 8443/2 i k.č. 8440/4 obje k.o. Rovinj
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec srpanj 2020. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec kolovoz  2020. godine
  • Zaključak o produljenju Darku Ferenčeviću iz Rovinja vl. Uslužnog obrta »Adistra«, roka izgradnje i početka obavljanja djelatnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 8910/7 k.o. Rovinj na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2849/1 Z k.o. Rovinj)
  • Zaključak o otkupu dijela prometnice – Istarska ulica (dio k.č. 9143/2 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8523/3 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8523/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2645/2, k.č.2645/3, k.č.2645/4, k.č.2645/5 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/27 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10180/4 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9125/23 K.o. Rovinj)
  • Zaključka o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

   

  Akti gradonačelnika 

   Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

   

  Akti Odbora za Statut, Poslovnik i propise – Atti del Comitato per lo Statuto, il Regolemento di procedura e le prescrizioni

  • Odluka o komunalnom redu – pročišćeni tekst
  • Odluka o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja-Rovigno – pročišćeni tekst

   

  Dodaci 

  • Opis projekta
  • Ugovor o darovanju

   


 • 11-2020 - 26.08.2020

  Akti gradonačelnika

  • Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika.
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu.

   


 • 10-2020 - 29.07.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine
  • Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2 za mjesec srpanj i kolovoz 2020.
  • Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim i zatvorenim parkiralištima grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju-Rovigno, ulica G. Privileggio Pascia
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o načinu raspodjele/korištenja sredstava ostvarenih od zakupnine dijelova sportskih objekata koji se ne koriste za sportske aktivnosti klubova
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec lipanj 2020. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o sklopljenoj nagodbi u postupku izvlaštenja radi građenja građevine gospodarske namjene, pretežito za sport i rekreaciju – streljana – Turnina u Rovinju-Rovigno
  • Zaključak o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa radi provedbe Geodetskog elaborata za formiranje građevne čestice na kojoj je sagrađena Osnovna škola Jurja Dobrile, sportska dvorana Valbruna i kotlovnica te provedbe presude Općinskog suda u Rovinju-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10332/1, k.č.10332/2, k.č.10333/1, k.č.10333/2 i k.č.10333/3 K.o. Rovinj)

  Akti gradonačelnika 

  •  Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu

   


 • 9-2020 - 08.07.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. g.
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o izgradnji spomen – obilježja hrvatskim braniteljima na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama
  • Odluka o dopuni Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o drugim izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec svibanj 2020. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9681/30 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8522/1 i k.č.8522/4 k.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (buduća k.č.9522/2, buduća k.č.9522/3 i dio buduće k.č.10379 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.2646/5 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci 

  •  Popis nerazvrstanih cesta

   


 • 8-2020 - 21.05.2020

  Turistička zajednica Grada Rovinja-Rovigno

  • Statut Turističke zajednice Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 7-2020 - 20.05.2020

  Akti Gradskog vijeća

  • Strategija upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2020. do 2025.
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi
  • Odluka o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
  • Odluka o provođenju projekta “Gradski vrtovi”
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec ožujak 2020. godine
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec travanj 2020. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvještaja o radu Muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno u 2019. godini
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o produljenju trgovačkim društvima Miramare d.o.o. Rovinj i Meho gradnja d.o.o. Rovinj roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanje novog zamjenika predsjednice Odbora za proračun, financije i gradsku imovinu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Gradonačelnika 

  •  Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o smjernicama rada u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno u stanju epidemije bolesti COVID-19
  • Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu

  Akti Rubini d.o.o. Rovinj 

  • Pravilnik o uvjetima, kriterijima i postupcima za dodjelu u zakup poslovnih prostora Poduzetničkog inkubatora u Rovinju – Rovigno

   


 • 6-2020 - 22.04.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o dopuni Odluke o naknadama vijećnicima, članovima radnih tijela, mjesnih odbora i članovima koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa u gradskoj upravi
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje članova u Nadzorni odbor trgovačkog društva “Komunalni servis” d.o.o. Rovinj
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana u Nadzorni odbor trgovačkog društva “Istarski vodovod” d.o.o. Buzet
  • Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana u Nadzorni odbor trgovačkog društva “IVS-ISTARSKI VODOZAŠTITNI SUSTAV” d.o.o. Buzet

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu

   


 • 5-2020 - 17.04.2020

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o osnivanju, ustrojstvu i djelokrugu zajedničke Koordinacije Stožera civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno, Općine Bale-Valle, Općine Kanfanar i Općine Žminj

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u tijelima gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o privremenom utvrđivanju osnovice za obračun plaće

  Dodaci 

  • Sporazum o zajedničkom koordiniranju poslova i aktivnosti djelovanja civilne zaštite na području gradova Rovinj-Rovigno, Bale-Valle, Kanfanar i Žminj

   


 • 4-2020 - 31.03.2020

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o radnom i uredovnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad, odlaska s rada i izlazaka službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno tijekom radnog vremena
  • Pravilnik o postupku utvrđivanja i evidentiranja prekovremenog rada službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 3-2020 - 20.03.2020

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluku o organizaciji rada službenika i namještenika Grada Rovinja – Rovigno za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

   


 • 2-2020 - 11.03.2020

  Akti Gradskog vijeća

  • Prestanak mirovanja vijećničkog mandata i prestanak mandata zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje vijećima nacionalnih manjina
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj–Rovigno  kod Privredne banke d.d. Zagreb
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postaji Rovinj-Rovigno – Unitaˋ dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj-Rovigno- Comunitaˋdei vigili del fuoco territoriale Rovinj-Rovigno za izdavanje jamstva za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje 1. dodatka Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2019. godini
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2019. godinu
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2020 – 2023. godine
  • Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2019. godinu
  • Zaključak s kojim se prima na znanje Informacija o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2020. g.
  • Zaključak s kojim se prima na znanje Informacija o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma između Grada Rovinja-Rovigno i Raiffeisenbank Austria d.d. radi rekonstrukcije zgrade na adresi Trg brodogradilišta 1., Rovinj
  • Zaključak o prihvaćanju načina uređenja imovinsko-pravnih odnosa radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene: rekonstrukcija i izgradnja ulice Valsaresi u Rovinju
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja

  Akti Gradonačelnika 

  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu
  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrada u 2020. godini
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za socijalnu skrb
  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2017.-2022.
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2020. godini

  Dodaci 

  • 1. dodatak Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe “Domenico Pergolis” Rovinj
  • Sporazum između Grada Rovinja-Rovigno i Raiffeisenbank Austria d.d. radi rekonstrukcije zgrade na adresi Trg brodogradilišta, Rovinj

   


 • 1-2020 - 29.01.2020

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan prijma u službu za 2020. godinu
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika u gradu Rovinju-Rovigno za 2020. godinu