COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →

Službeni glasnik


 • 4-2020 - 31.03.2020

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o mjerama pomoći gospodarstvu Grada Rovinja-Rovigno tijekom trajanja epidemije bolesti Covid-19 uzrokovane virusom sars-cov-2

  Akti Gradonačelnika

  • Odluka o radnom i uredovnom vremenu upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o načinu evidentiranja dolaska na rad, odlaska s rada i izlazaka službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno tijekom radnog vremena
  • Pravilnik o postupku utvrđivanja i evidentiranja prekovremenog rada službenika i namještenika Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 3-2020 - 20.03.2020

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluku o organizaciji rada službenika i namještenika Grada Rovinja – Rovigno za vrijeme trajanja epidemije COVID-19.

   


 • 2-2020 - 11.03.2020

  Akti Gradskog vijeća

  • Prestanak mirovanja vijećničkog mandata i prestanak mandata zamjenika vijećnika u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Izvješće o radu Gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2019. godine
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid-San Vein i Valbruna u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o dodjeli prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na korištenje vijećima nacionalnih manjina
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu
  • Odluka o davanju jamstva za zaduživanje trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. Rovinj–Rovigno  kod Privredne banke d.d. Zagreb
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o davanju suglasnosti Javnoj vatrogasnoj postaji Rovinj-Rovigno – Unitaˋ dei vigili del fuoco pubblica Rovinj-Rovigno i Područnoj vatrogasnoj zajednici Rovinj-Rovigno- Comunitaˋdei vigili del fuoco territoriale Rovinj-Rovigno za izdavanje jamstva za zaduživanje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje 1. dodatka Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2019. godini
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2019. godinu
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2020 – 2023. godine
  • Izvješće o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2019. godinu
  • Zaključak s kojim se prima na znanje Informacija o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2020. g.
  • Zaključak s kojim se prima na znanje Informacija o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program rada Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključka o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma između Grada Rovinja-Rovigno i Raiffeisenbank Austria d.d. radi rekonstrukcije zgrade na adresi Trg brodogradilišta 1., Rovinj
  • Zaključak o prihvaćanju načina uređenja imovinsko-pravnih odnosa radi rekonstrukcije građevine infrastrukturne namjene: rekonstrukcija i izgradnja ulice Valsaresi u Rovinju
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja

  Akti Gradonačelnika 

  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2020. godinu
  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrada u 2020. godini
  • Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za socijalnu skrb
  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2017.-2022.
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2020. godini

  Dodaci 

  • 1. dodatak Sporazuma o sufinanciranju dogradnje Doma za starije i nemoćne osobe “Domenico Pergolis” Rovinj
  • Sporazum između Grada Rovinja-Rovigno i Raiffeisenbank Austria d.d. radi rekonstrukcije zgrade na adresi Trg brodogradilišta, Rovinj

   


 • 1-2020 - 29.01.2020

  Akti Gradonačelnika

  • Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću za 2020. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju članova stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan prijma u službu za 2020. godinu
  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Program kreditiranja poduzetnika i obrtnika u gradu Rovinju-Rovigno za 2020. godinu