Accessibility icon

Prijava početka građenja, iskolčenje i označavanje gradilišta

Investitor je prije početka izvođenja radova dužan:

  • na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta formirati građevnu česticu u katastru zemljišta i osigurati provedbu iskolčenja građevine. Geodetski projekt mora biti izrađen od ovlaštenog inženjera geodezije te se njime prikazuje smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice,
  • riješiti imovinsko-pravne odnose ukoliko iste nije riješio prije ishođenja građevinske dozvole,
  • riješiti pitanje priključenja na komunalnu infrastrukturu prema posebnim propisima komunalnih poduzeća,
  • podmiriti obvezu plaćanja komunalnog i vodnoga doprinosa,
  • najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova, pisanim putem upravnom odjelu koje je izdalo građevinsku dozvolu prijaviti početak građenja.

Prijava početka građenja

Investitor je dužan upravnom odjelu, najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova, pisanim putem prijaviti početak građenja.

U prijavi investitor je dužan navesti klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja građevinske dozvole odnosno oznake glavnog projekta, izvođača i nadzornog inženjera, te uz prijavu priložiti dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica.

Nadležno tijelo će u roku od pet dana od primitka prijave početka građenja o tome obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju, inspekciju rada, upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za utvrđivanje komunalnog doprinosa i tijelo nadležno za utvrđivanje vodnog doprinosa, a građevinsku inspekciju i o tome je li prijava potpuna.

Neprijavljivanje početka građenja ili neprilaganje propisane dokumentacije uz prijavu ima za posljedicu obustavu građenja koju naređuje građevinski inspektor za temelju Zakona o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13.). Početak građenja moguće je prijaviti samo za vrijeme važenja građevinske dozvole.

Gradilište mora biti ograđeno i označeno pločom koja obvezno sadrži ime, odnosno naziv tvrtke investitora, projektanta, izvođača, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo akt na temelju kojeg se gradi, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnost toga akta.

Ako je građevina na kojoj se izvode radovi upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, na ploči mora biti i naznaka da se radi o kulturnom dobru.