Accessibility icon

Zdravlje

P 1033 – Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU = 1.411.500,00 kn
Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, omogućavanje kvalitetne i zdrave prehrane u ustanovama predškolskog odgoja, kontrola higijenskih uvjeta u predškolskim i školskim ustanovama, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Opći cilj: zaštita zdravlja žena, veća kvaliteta zaštite zdravlja, nad standard u pružanju hitne medicinske pomoći, realizacija aktivnosti udruga, te unapređenje kvalitete života oboljelih osoba, unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga i uvjeta rada ustanova u zdravstvu.

Posebni cilj: prevencija i rano otkrivanje raka dojke, dostupnost usluge hitne medicinske pomoći tijekom godine, povećanje standarda ustanova u zdravstvu. Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih mamografskih pregleda, obuhvat predškolskih i školskih ustanova, te pokazatelji Zavoda za javno zdravstvo o izvršenim analizama, pružanje pravovremene hitne medicinske pomoći, nabavljena oprema i obnovljeni/izgrađeni objekti.

A 103301: Preventivni pregledi –mamografija = 55.000,00 kn
Iz ovih sredstava financirati će se mamografski pregledi žena sa područja grada Rovinja-Rovigno, čime se nastavlja sa programom zaštite zdravlja žena započetim u 2005. godini. Pregledi se obavljaju u Radiološkoj ambulanti Doma zdravlja, a programom su obuhvaćene žene od 40.-te godine na više.

A 103302: Plan zdravstvenih mjera = 60.000,00 kn
Plan zdravstvenih mjera (nadzor nad sanitarnim, tehničkih i higijenskim uvjetima pripreme hrane, čistoće u kuhinjama, uzorkovanje i analizu obroka) provodi se u predškolskim i školskim ustanovama.

A 103303: Sufinanciranje Teama hitne medicinske pomoći = 338.000,00 kn
Sufinanciranje dijela rashoda hitne medicinske pomoći, odnosno osiguravanje nad standarda u ovoj djelatnosti u iznosu od 338.000,00 kuna raspoređen je na obavezu od 275.977,00 kuna sukladno sklopljenom sporazumu sa Istarskom županijom, dok se preostali iznos osigurava Nastavnom zavodu za hitnu medicinu za dodatni tim T2 (medicinska sestra/tehničar i vozač) tijekom ljetne sezone. U financiranju tima T2 tijekom ljeta sudjeluju i Općine Bale, Kanfanar i Žminj.

A 103304: Pomoći osobama s invaliditetom = 5.000,00 kn
Sredstva su namijenjena za potpore osobama sa invaliditetom.

A 103305: Programi udruga u prevenciji i unapređenju zaštite zdravlja = 20.000,00 kn
Iz ovih sredstava, na temelju provedenog javnog natječaja dodijeliti će se potpore udrugama koje provode aktivnosti prevencije i unaprjeđenja zaštite zdravlja.

A 103306: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 500,00 kn
Za potrebe provedbe natječaja potrebno je osigurati sredstva za rad Povjerenstva.

K 103301: Opća bolnica Pula = 268.000,00 kn
Ovime se osigurava preuzeta obaveza u skladu sa potpisanim Sporazumom i Ugovorom o sufinanciranju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli. Prema dostavljenom novom obračunu, kojim se umanjila obaveza grada na iznos od 6.104.034,01 kuna, u 2020. godini potrebno je osigurati 268.000,00 kuna.

K 103302: Nabava opreme za zdravstvene potrebe = 309.000,00 kn
Obzirom da se nabava vozila, za što su sredstva osigurana Proračunom za 2019. godinu, neće realizirati u ovoj godini zbog žalbe u postupku javne nabave sredstva se planiraju u 2020. godini kako bi se izvršila preuzeta obaveza nabave novog vozila za potrebe Zavoda za hitnu medicinu IŽ-Ispostave u Rovinju.

A 103307: Program ranog otkrivanja tumora prostate = 15.000,00 kn
U Republici Hrvatskoj svaki dan se otkriju 4 nova (cca 1700), a 2 muškarca umru od tumora prostate svaki dan (cca 750). Danas se tumor prostate može uspješno liječiti ukoliko se otkrije na vrijeme. Programom ranog otkrivanja tumora prostate bili bi obuhvaćeni oni muškarci koji nikada nisu bili na pregledu kod urologa a istim bi bili obuhvaćeni muškarci koji su stariji od 50 godina kao i za one koji imaju tzv. pozitivnu obiteljsku anamnezu i stariji su od 40 godina života, a što je u skladu sa preporukama Europskog urološkog udruženja. Program bi se provodio u suradnji sa Općom bolnicom Pula. Osiguranim sredstvima podmirili bi se troškovi liječnika i medicinske sestre.

A 103308: Savjetovalište za spolno i reproduktivno zdravlje mladih = 12.000,00 kn
Savjetovališta za spolno zdravlje mladih bi se provodila kao jedna od usluga Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i to u dislociranim savjetovalištima u svim gradovima na području Istre, a po uzoru na odličan model Savjetovališta za prehranu koje vrlo uspješno djeluje diljem Županije. Savjetovalište za spolno zdravlje mladih djelovat će kroz timsku višestrukovnu suradnju stručnjaka liječnika specijalista školske medicine u suradnji s psiholozima, epidemiolozima i ostalim stručnjacima. Savjetovalište će provoditi savjetodavnu pomoć i podršku zainteresiranim korisnicima, savjetovanje parova o kontracepciji i spolno prenosivim bolestima, edukativne i promotivne aktivnosti u zajednici te edukaciju ciljanih skupina. Pristup savjetovalištu bit će slobodan za učenike srednjih škola, ali i druge osobe koje te dobi koje nisu u sustavu redovnog školovanja, a usluge bi za korisnike bile besplatne. Uz individualan rad sa zainteresiranim korisnicima, te rad u parovima, savjetovalište će provoditi aktivnosti i edukacije s učenicima viših razreda osnovne škole, obrazovnih radnika u istarskim školama, roditeljima, udrugama civilnog društva te ostalom zainteresiranom javnošću, a suradnju će uspostaviti s ginekolozima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te drugim liječnicima obiteljske medicine, jedinicama lokalne samouprave te drugim stručnjacima i predavačima.

K 103303: Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju PRIM. M. HORVAT = 69.000,00 kn
Grad Rovinj će zajedno sa Istarskom županijom i Specijalnom bolnicom za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ sudjelovati u financiranju ulaganja u obnovu i rekonstrukciju objekata bolnice sa ciljem podizanja standarda i kvalitete zdravstvene usluge te time i pružanja pacijentima kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Radi se o operacionalizaciji minimalnog obujma Strategije razvoja bolnice čime bi se adaptirale bolničke zgrade za što se ustanova zadužila. Procjena potrebnih ulaganja iznosi oko 20 milijuna kuna obzirom na faznost realizacije ustanova je provela procedure izbora najpovoljnijih kreditora. Rok otplate kredita je 15 godina a Grad bi financirao 1/3 obaveze. O istome će se donijeti i zasebne odluke.

K 103304: Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju PRIM. M. HORVAT uređenje krova= 250.000,00 kn
Grad Rovinj-Rovigno, Istarska županija i Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno sklopili su Sporazum o sufinanciranju hitne sanacije ravnog krova i unutarnjih prostorija dvorane za fizikalnu terapiju bolnice. Ukupan iznos potrebnih sredstva za sanaciju iznosi 500.000,00 kn a financira se u omjeru Županija 50% i Grad 50%.

T 103301: Opća bolnica Pula -opremanje = 10.000,00 kn
Sredstva su osigurana za nabavu uredskog namještaja za opremanje urološke ambulante prema zahtjevu Opće bolnice Pula.