Accessibility icon

Zdravlje

P 1033 – Program: JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU = 893.500,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Javne potrebe u zdravstvu planirani su u iznosu od 893.000,00 kn. U okviru Programa planirano je šest Aktivnosti i tri Kapitalna projekta:

A 103301 – Aktivnost: Preventivni pregledi – mamografija = 70.000,00 kn
Iz ovih sredstava financirati će se mamografski pregledi žena sa područja grada Rovinja-Rovigno, čime se nastavlja sa programom zaštite zdravlja žena započetim u 2005. godini. Pregledi se obavljaju u Radiološkoj ambulanti Doma zdravlja, a programom su obuhvaćene žene od 40.-te godine na više.

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj:  zaštita zdravlja žena
Posebni cilj: prevencija i rano otkrivanje raka dojke
Pokazatelj uspješnosti: realizacija planiranih mamografskih pregleda,

A 103302 – Aktivnost: Plan zdravstvenih mjera = 55.000,00 kn
Plan zdravstvenih mjera (nadzor nad sanitarnim, tehničkih i higijenskim uvjetima pripreme hrane, čistoće u kuhinjama, uzorkovanje i analizu obroka) provodi se u predškolskim i školskim ustanovama.

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu,
Opći cilj: omogućavanje kvalitetne i zdrave prehrane u ustanovama predškolskog odgoja, kontrola higijenskih uvjeta u predškolskim i školskim ustanovama
Posebni cilj: veća kvaliteta zaštite zdravlja
Pokazatelj uspješnosti: obuhvat predškolskih i školskih ustanova, te pokazatelji  Zavoda za javno zdravstvo o izvršenim analizama

A 103303 – Aktivnost: Sufinanciranje Teama hitne medicinske pomoći = 458.000,00 kn
Sufinanciranje dijela rashoda hitne medicinske pomoći, odnosno osiguravanje nadstandarda u ovoj djelatnosti u iznosu od 396.000,00 kn raspoređen je na obavezu od 275.977,00 kn sukladno sklopljenom sporazumu sa Istarskom županijom, dok se preostali iznos osigurava Zavodu za hitnu medicinu da dodatni tim T1 (liječnik, medicinska sestra/tehničar i vozač) tijekom ljetne sezone.

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj:nadstandard u pružanju hitne medicinske pomoći
Posebni cilj: veća kvaliteta zaštite zdravlja, dostupnost usluge hitne medicinske pomoći tijekom godine
Pokazatelj uspješnosti: pružanje pravovremene hitne medicinske pomoći

A 103304 – Aktivnost: Pomoći osobama s invaliditetom = 5.000,00 kn
Sredstva su namijenjena za potpore osobama sa invaliditetom.

A 103305 – Aktivnost:Programi udruga u prevenciji i unapređenju zaštite zdravlja = 40.000,00 kn
Iz ovih sredstava, na temelju provedenog javnog natječaja dodijeliti će se potpore udrugama koje provode aktivnosti prevencije i unaprjeđenja zaštite zdravlja.

A 103306 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 500,00 kn
Za potrebe provedbe natječaja potrebno je osigurati sredstva za rad Povjerenstva.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: realizacija aktivnosti udruga, te unapređenje kvalitete života oboljelih osoba
Posebni cilj: unapređenje kvalitete života oboljelih osoba
Pokazatelj uspješnosti: provedeni planirani programi

K 103301–Kapitalni projekt: Opća bolnica Pula = 225.000,00 kn
Sukladno potpisanom Sporazumu i Ugovoru o sufinanciranju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli, Grad Rovinj-Rovigno preuzeo je obvezu osiguravanja iznosa od 7.274.775,34 kn kojeg će isplaćivati u razdoblju od 2018.-2036.godine. Prema ugovorenoj dinamici u 2018. godini potrebno je isplatiti iznos od 222.058,26 kn.

K 103302–Kapitalni projekt: Nabava opreme za zdravstvene potrebe = 40.000,00 kn
Iznosom od 40.000,00 kn osigurava se nabava prijenosnih defibrilatora koji će biti dostupni/lociran u objektima društvene namjene. Bolesti srca na drugom su mjestu po smrtnosti u Hrvatskoj, a toj statistici značajno pridonose i iznenadne smrti zbog srčanog zastoja.
Stoga je važno opremati i razvijati mrežu defibrilatora na području našeg grada čime se povećava sigurnost i skraćuje dragocjeno vrijeme kod pružanja prve pomoći osobama koje imaju srčani zastoj. Ova je potreba detektirana i kod izrade Strategije razvoja grada.

K 103303–Kapitalni projekt: Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju Dr. M. Horvat = 0,00 kn
Sukladno ciljevima i prioritetima Strategije razvoja Grada Rovinja planira se u suradnji sa Istarskom županijom, osnivačem ustanove i bolnicom „Prim.dr. Martin Horvat“ sudjelovati u financiranju uređenja Bolnice kako bi se podigla kvaliteta uvjeta rada i pružanja zdravstvene usluge po najvišim standardima.
Bolnica će se u svrhu realizacije namjeravanog uređenja zadužiti na iznos od 20 milijuna kuna, a koja će se sredstva uložiti u obnovu stolarije, uređenje fasade, bolničkih soba te zamjenu toplinskog sustava. Dio sredstava očekuju se i od Ministarstva zdravstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Projekcijama Proračuna u 2019. i 2020. godini planiran je okvirni iznos na bazi procjene 1/3 iznosa koje bi trebao osigurati Grad Rovinj. Konačna obaveza grada utvrdit će se nakon provedene procedure i odluka nadležnih tijela.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: unapređenje kvalitete zdravstvenih usluga i uvjeta rada ustanova u zdravstvu
Posebni cilj: povećanje standarda ustanova u zdravstvu
Pokazatelj uspješnosti: nabavljena oprema i obnovljeni objekti