Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 6-2022 - 26.05.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Kodeks ponašanja vijećnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
  • Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Valalta u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izradi Studije i Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022.-2030.
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim i zatvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o provođenju projekta „Gradski vrtovi“
  • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Rovinj –Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju donacije Marise Sciolis Škrapić iz Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju pisma namjere Općine Bale-Valle u svezi prijenosa komunalnih vodnih građevina
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu CASA BUONA PARTE d.o.o. Split za uređenje terena i infrastrukture u predloženoj zoni obuhvata oko stambeno-poslovne građevine na k.č. 10421 k.o. Rovinj
  • Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2022. godine
  • Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2021. godinu
  • Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  • Izvješće o izvedenim radovima na temelju Ugovora o međusobnim odnosima sa trgovačkim društvom Kaufland Hrvatska k.d. Zagreb za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini označenoj kao k.č. 9001/4 K.o. Rovinj
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini označenoj kao k.č. 11/Z K.o. Rovinj
  • Informacija o stanju sigurnosti na području grada Rovinja-Rovigno u 2021. godini

  Akti gradonačelnika

  • Odluka o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci 

  •  Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Valalta
  • Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  na području grada Rovinja–Rovigno

   


 • 5A-2022 - 20.04.2022

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove.

   

   


 • 5-2022 - 30.03.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razbolje od 2017.-2022.

   


 • 4-2022 - 17.03.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio zapad u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju imena ulica i trgova u gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za grad Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2021. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog servisa d.o.o. kao davatelja javne usluge za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Prethodna suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
  • Zaključak o primanju na znanje Zaključka o istupanju Udruge “Kuća o batani“ – Associazione “Casa della batana“ iz ustanove “Kuća o batani – Casa della batana“ te o prijenosu osnivačkog udjela
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na adresi Carera 26, Rovinj
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja za potrebe izgradnje dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oborinskom odvodnjom
  • Izmjena Zaključka Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/25 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8547/6 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č. 1025/27 k.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak o oslobađanju od plaćanja zakupnine na rok od 20 (dvadeset) mjeseci od dana potpisa ugovora o zakupu radi privođenja namjeni prostora na adresi Kolodvorsko šetalište 3, Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu RETAIL PARK HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Zagreb za izgradnju dijela prometnice unutar Poduzetničke zone Gripole-Spinè s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom
  • Tabularna isprava (k.č. 10489 i k.č. 10490, obje k.o. Rovinj)
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja

  Akti gradonačelnika 

  • Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o razradi provedbe Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Ispravak tablice sistematizacije radnih mjesta u Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

  Akti Komunalnog servisa d.o.o. 

  •  Izmjene i dopune Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rovinju-Rovigno

  Dodaci – Allegati

  •  Obuhvat UPU-a Lacosercio zapad u Rovinju-Rovigno
  • Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

   


 • 3-2022 - 22.02.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2022. godini
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Plan prijma u službu za 2022. godinu

   


 • 2-2022 - 28.01.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću
  • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama

   


 • 1-2022 - 27.01.2022

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti javnih tržnica na malo
  • Zaključak o prihvaćanju u prvom čitanju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o otkupu poslovnog prostora za potreba stavljanja u funkciju ambulante u Rovinjskom Selu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec prosinac 2021. godine

  Akti Gradonačelnika

  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir rovinjskog umjetnika koji će sudjelovati u programu “Artist in Residence” u Salzburgu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i  jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u tijelima gradske uprave Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji rada službenika namještenika Grada Rovinja-Rovigno za vrijeme trajanja epidemije Covid-19