Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 12-2022 - 22.12.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Odluka o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke
  • Program građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2023. godinu
  • Godišnji plan davanja koncesija za 2023. godinu
  • Zaključak o razrješenju vijećnika Marinka Rade te imenovanje zamjenika vijećnika
  • Zaključak o stavljanju u mirovanje mandata vijećnika Tomislava Sošića te imenovanje njegovog zamjenika
  • Rješenja o razrješenjima i imenovanjima u radnim tijelima Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2023. godinu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (k.č.2089/37 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa (k.č.9380/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o izdavanju Tabularne isprave za priznavanje prava vlasništva (k.č.8410/33 K.o. Rovinj), u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa

  Akti gradonačelnika 

  •  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu

   


 • 11-2022 - 24.11.2022

  Akti Gradskog vijeća

  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu u prvom čitanju
  • Suglasnost za produženje Odluke o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva

   


 • 10-2022 - 27.10.2022

  Akti Gradskog vijeća

  • Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Druge izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju-Rovigno, ulica Matije Vlačića Ilirika
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključka o prihvaćanju Informacije „Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995-2021. godine“
  • Zaključak o odobravanju Programa rada Savjeta mladih  Grada Rovinja–Rovigno za 2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Izvješću o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojno – obrazovnog rada u DV-GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2021./2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem planu i programu rada DV – GI Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2022./2023. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Godišnjem izvješću o ostvarivanju Plana i programa rada za pedagošku godinu 2021./2022. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Planu i programu rada za pedagošku godinu 2022./2023. za TDV-GII Naridola Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za III. tromjesečje (srpanj-rujan) 2022. godine
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj uporabi (k.č. 9689/71 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina u Rovinju, područje Montepozzo – Laconovo
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu EICO d.o.o. Rovinj roka izrade glavnog projekta i ishođenja građevinske dozvole na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o davanju suglasnosti trgovačkom društvu I-RIBA d.o.o. Rovinj da osnovano pravo građenja na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“ optereti hipotekom
  • Zaključak o razvrgnuću suvlasničke zajednice nekretnina u zgradi u Rovinju-Rovigno, na adresi E. de Amicisa 2
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 1025/80, k.č. 1025/81 i k.č. 1771 sve k.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu TIM WATS d.o.o. Rovinj roka ishođenja uporabne dozvole i započinjanja s obavljanjem djelatnosti na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  Akti gradonačelnika 

  • Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvješća o o provedbi Provedbenog programa Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu – izvještajno razdoblje 01.01. do 30.06.2022.
  • Pravilnik o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti za Grad Rovinj-Rovigno
  • Pravilnik o izmjenama i dounama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Druge izmjene Plana prijma u službu za 2022. godinu

   


 • 9-2022 - 30.07.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Rješenja o imenovanju Etičkog odbora i Vijeća časti Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine
  • Rješenja o dodjeli za nagrada, počasti i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o prihvaćanju rezultata natječaja za izradu idejnog likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog rješenja za spomen-obilježje hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama uređenja i održavanja poljoprivrednih rudina te posebnim mjerama zaštite od požara na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o mjerilima za naplatu usluga ustanova predškolskog odgoja i naobrazbe čiji je osnivač Grad Rovinj-Rovigno od roditelja ili skrbnika-korisnika usluga
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli prostorija u Domu kulture na uporabu Pučkom otvorenom učilištu Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj za zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb
  • Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Komunalni servis d.o.o. Rovinj za zaduženje kod Istarske kreditne banke Umag d.d.
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj–Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica „Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno, za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2021. godinu
  • Conclusione con la quale si prende atto dell’Informazione sul lavoro svolto dall’azienda Depurazione acque Rovinj-Rovigno s.r.l. Rovinj-Rovigno per il 2021
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za II. tromjesečje (travanj-lipanj) 2022. godine
  • Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica “Matija Vlačić Ilirik“ Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o razrješenju dužnosti ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog izmjena i dopuna Statuta Javne ustanove “Kuća o batani – Casa della batana”

  Akti gradonačelnika 

  • Zaključak o očitovanju i davanju suglasnosti Komunalnom servisu d.o.o. Rovinj-Rovigno na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višetambene zgrade u 2022. godini
  • Odluka o utvrđivanju osnovice za isplatu jubilarnih nagrada
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću na ime naknade za prehranu
  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću

   


 • 8-2022 - 22.07.2022

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o radu za službenike i namještenike zaposlene u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 7-2022 - 08.07.2022

  Akti Gradonačelnika

  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu javnog poziva “Gradski vrtovi”
  • Rješenje o imenovanju privremenog skrbnika
  • Prve izmjene i dopune Plana prijma u službu za 2022. godinu

   


 • 6-2022 - 26.05.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Kodeks ponašanja vijećnika Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Prve izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu
  • Odluka o zajedničkom obavljanju poslova komunalnog redarstva
  • Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Valalta u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izradi Studije i Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022.-2030.
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja–Rovigno
  • Odluka o dopuni Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim i zatvorenim parkiralištima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o komunalnom linijskom prijevozu putnika na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o provođenju projekta „Gradski vrtovi“
  • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Rovinj –Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju donacije Marise Sciolis Škrapić iz Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju pisma namjere Općine Bale-Valle u svezi prijenosa komunalnih vodnih građevina
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijih ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu CASA BUONA PARTE d.o.o. Split za uređenje terena i infrastrukture u predloženoj zoni obuhvata oko stambeno-poslovne građevine na k.č. 10421 k.o. Rovinj
  • Izvješće o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za I. tromjesečje (siječanj-ožujak) 2022. godine
  • Izvješće o radu Vijeća Mjesnog odbora Rovinjsko Selo za 2021. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom Grada Rovinja-Rovigno  za 2021. godinu
  • Izvješće o utrošku sredstava šumskog doprinosa za 2021. godinu
  • Izvješće o izvedenim radovima na temelju Ugovora o međusobnim odnosima sa trgovačkim društvom Kaufland Hrvatska k.d. Zagreb za potrebe izgradnje komunalne infrastrukture u svrhu uređenja građevinskog zemljišta
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini označenoj kao k.č. 9001/4 K.o. Rovinj
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava suvlasništva na nekretnini označenoj kao k.č. 11/Z K.o. Rovinj
  • Informacija o stanju sigurnosti na području grada Rovinja-Rovigno u 2021. godini

  Akti gradonačelnika

  • Odluka o osnivanju Savjeta za prevenciju kriminaliteta Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci 

  •  Ugovor o financiranju uređenja građevinskog zemljišta za izradu 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Valalta
  • Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  na području grada Rovinja–Rovigno

   


 • 5A-2022 - 20.04.2022

  Akti Gradonačelnika

  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove.

   

   


 • 5-2022 - 30.03.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razbolje od 2017.-2022.

   


 • 4-2022 - 17.03.2022

  Akti Gradskog vijeća 

  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Lacosercio zapad u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju imena ulica i trgova u gradu Rovinju-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada
  • Izvješće o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje srpanj – prosinac 2021. godine
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za grad Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2021. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog servisa d.o.o. kao davatelja javne usluge za 2021. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2022. godinu
  • Prethodna suglasnosti na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova
  • Zaključak o primanju na znanje Zaključka o istupanju Udruge “Kuća o batani“ – Associazione “Casa della batana“ iz ustanove “Kuća o batani – Casa della batana“ te o prijenosu osnivačkog udjela
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na adresi Carera 26, Rovinj
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje nagodbe u postupku potpunog izvlaštenja za potrebe izgradnje dijela južne obilaznice grada Rovinja-Rovigno dionica D 303 – Ž 5105 – Monte Mulini s oborinskom odvodnjom
  • Izmjena Zaključka Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8548/25 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8547/6 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č. 1025/27 k.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak o oslobađanju od plaćanja zakupnine na rok od 20 (dvadeset) mjeseci od dana potpisa ugovora o zakupu radi privođenja namjeni prostora na adresi Kolodvorsko šetalište 3, Rovinj
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu RETAIL PARK HRVATSKA društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama Zagreb za izgradnju dijela prometnice unutar Poduzetničke zone Gripole-Spinè s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom
  • Tabularna isprava (k.č. 10489 i k.č. 10490, obje k.o. Rovinj)
  • Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina te za osnivanje prava građenja

  Akti gradonačelnika 

  • Zaključak o stavljanju van snage Zaključka o razradi provedbe Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  • Ispravak tablice sistematizacije radnih mjesta u Pravilniku o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

  Akti Komunalnog servisa d.o.o. 

  •  Izmjene i dopune Tržnog reda na tržnicama na malo u gradu Rovinju-Rovigno

  Dodaci – Allegati

  •  Obuhvat UPU-a Lacosercio zapad u Rovinju-Rovigno
  • Procjena rizika od velikih nesreća za Grad Rovinj-Rovigno
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanja dimnjačarskih poslova

   


 • 3-2022 - 22.02.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2022. godini
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika
  • Plan prijma u službu za 2022. godinu

   


 • 2-2022 - 28.01.2022

  Akti Gradonačelnika 

  • Odluka o utvrđivanju visine stalnog dodatka na plaću
  • Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaća i naknada u tijelima gradske uprave i ustanovama

   


 • 1-2022 - 27.01.2022

  Akti Gradskog vijeća

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2021. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno za 2022. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima
  • Odluka o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti javnih tržnica na malo
  • Zaključak o prihvaćanju u prvom čitanju prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o otkupu poslovnog prostora za potreba stavljanja u funkciju ambulante u Rovinjskom Selu
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju proračunske zalihe u Proračunu Grada Rovinja-Rovigno za mjesec prosinac 2021. godine

  Akti Gradonačelnika

  • Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenja Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o imenovanju Povjerenstva za odabir rovinjskog umjetnika koji će sudjelovati u programu “Artist in Residence” u Salzburgu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i  jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj – Rovigno za 2022. godinu
  • Zaključak o donošenju Plana nabave roba, radova i usluga za 2022.godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u tijelima gradske uprave Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o organizaciji rada službenika namještenika Grada Rovinja-Rovigno za vrijeme trajanja epidemije Covid-19