Accessibility icon

Službeni glasnik


 • 13-2019 - 18.12.2019

  Akti Gradskog vijeća 

  • Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu
  • Program rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu
  • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Odluka o socijalnoj skrbi
  • Odluka o visini spomeničke rente
  • Odluka o privremenoj zabrani izvođenja radova
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o uređenju biciklističke staze na Obali V. Nazora u Rovinju-Rovigno
  • Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
  • Izvješće o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2013.-2018. godine
  • Deklaracija o pismu namjere između Općine Piran-Pirano i Grada Rovinja-Rovigno radi podnošenja kandidature za Europsku prijestolnicu kulture
  • Zaključak o donošenju Programa rada i plana poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2020. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2018./2019. Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola” Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola” Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Plana i programa rada za pedagošku godinu 2019./2020. Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Rovigno – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u suvlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 1797/1 u 3/4 dijela i dr. sve k.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (dio k.č.10293 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno u svrhu kompletiranja građevne čestice bez provedbe javnog natječaja

  Akti Gradonačelnika 

  •  Odluka o određivanju službenika za informiranje
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda

  Dodaci 

  •  Kartografski prikaz obuhvata kulturno – povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno
  • Prometni elaborat – Idejno rješenje biciklističke staze na Obali V. Nazora u Rovinju-Rovigno

   


 • 12-2019 - 26.11.2019

  Akti Gradskog vijeća 

  •  Odluka o gradskim porezima
  • Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu u prvom čitanju
  • Zaključak o prihvaćanju Nacrta Programa rada Gradonačelnika i gradske uprave za 2020. godinu u prvom čitanju
  • Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja Montepozzo – Laconovo u Rovinju-Rovigno
  • Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o realizaciji Godišnjeg plana i programa odgojnog obrazovnog rada Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno za pedagošku 2018/2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg plana i programa rada Dječjeg vrtića „Neven“ Rovinj-Rovigno za pedagošku 2019/2020. godinu
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Županijskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u suvlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2132 u 2/3 dijela i dr. sve k.o. Rovinj)
  • Prestanak mirovanja mandata vijećnika i prestanak obnašanja dužnosti zamjenika
  • Rješenja o razrješenju i imenovanju u radnom tijelu Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno

  Akti Gradonačelnika

  •  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2020. godinu

   


 • 11-2019 - 23.10.2019

  Akti Gradskog vijeća

  •  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine
  • Druge izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Druge izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima i načinu sufinanciranja obnove pročelja i krovova građevina na području zaštićene kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o gospodarenju nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske ceste ŽC 5095 – izgradnje biciklističkih traka
  • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju i zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
  • Odluka o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju građevine javne i društvene namjene – bazena u sklopu bolnice prim. dr. Martin Horvat
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9865/8 k.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (12.06.2019.)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (01.08.2019.)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9835/2 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.1689/19 K.o. Rovinjsko Selo)
  • Zaključak o produljenju Darku Ferenčeviću iz Rovinja, u svojstvu vlasnika Uslužnog obrta »Adistra« roka izgradnje i početka obavljanja djelatnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 8910/7 k.o. Rovinj na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  Akti Gradonačelnika 

  •  Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju

  Dodaci

  • Ugovor o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske  ceste ŽC 5095 – izgradnje biciklističkih traka
  • Ugovor o sufinanciranju i zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio

   


 • 10-2019 - 21.08.2019

  Akti Gradonačelnika

  • Uputa o načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje video nadzora ulaza u objekt višestambene zgrade u 2019. godini

   


 • 9-2019 - 21.08.2019

  Akti Gradonačelnika 

  • Prve izmjene Plana prijema u službu za 2019. godinu
  • Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika

 • 8b-2019 - 24.07.2019

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o komunalnom redu
  • Odluka o službenoj odori i iskaznici komunalnog redara
  • Odluka o uvjetima i načinu sufinanciranja kamatne stope za kupnju prve nekretnine
  • Odluka o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno ili kojima Grad Rovinj-Rovigno upravlja te o korištenju kabelske kanalizacije u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za radne bilježnice i drugi obrazovni materijal u školskoj 2019./2020. godini
  • Odluka o izmjenama Odluke o poticanju ulaganja u poduzetničkim zonama grada Rovinja-Rovigno
  • Odluke o dodjeli nagrade, počasti i priznanja Grada Rovinja-Rovigno
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika i gradske uprave Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine
  • Zaključak o prihvaćanju Informacije “Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre od 1995.-2018. godine“
  • Izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa, prenamjene, privremenog korištenja i prodaje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Rovinja-Rovigno u 2018. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o poslovanju trgovačkog društva Valbruna sport d.o.o. – s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o poslovanju Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’ infanzia italiano “Naridola“ Rovinj–Rovigno
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Neven Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj-Rovigno
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9835/2 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 1689/19 K.o. Rovinjsko Selo)
  • Tabularna isprava radi priznavanja prava vlasništva
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10125/12 i k.č.10125/13 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o produljenju trgovačkom društvu ZAŠTITA INŽENJERING KONZALTING d.o.o. Rovinj roka izgradnje i početka obavljanja djelatnosti na nekretnini označenoj kao k.č. 8901/4 k.o. Rovinj na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o davanju suglasnosti za sklapanje sudske nagodbe u postupku  koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Pazinu između Titan constructa d.o.o. iz Zagreba i Grada Rovinja-Rovigno“

  Dodaci 

  • Prijedlog sudske nagodbe

   


 • 8a-2019 - 24.07.2019

  Akti Gradskog vijeća

  • Pročišćeni tekst Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Pročišćeni tekst Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 7-2019 - 19.06.2019

  Akti Gradskog vijeća

  • Deklaracija u svezi zaštite prostora Grada od bespravne gradnje
  • Odluka o donošenju IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o usvajanju Revidiranog „Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Rovinja-Rovigno“ (Revidirani SEAP)
  • Odluka o donošenju Plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rovinja-Rovigno
  • Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa rada gradonačelnika i gradske uprave za 2019. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu
  • Prve izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima grada Rovinja – Rovigno
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni i dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju – Rovigno ulica Vijenac Braće Lorenzetto
  • Odluka o izmjeni i dopuni prometne signalizacije u gradu Rovinju-Rovigno, ulica Pusta
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju programa izvanrednog održavanja dijela županijske  ceste  ŽC 5105 – izgradnje biciklističkih traka
  • Suglasnost za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Sanacije i zatvaranje prvog polja odlagališta komunalnog otpada „Lokva Vidotto“
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća poslovanja trgovačkog društva Rubini d.o.o. Rovinj za 2018. godinu
  • Rješenje o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnateljice Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Città di Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Rovigno – Giardino d’ infanzia italiano “Naridola“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“

  Akti Gradonačelnika

  •  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutranjem redu Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju

  Ostali akti – Altri atti

  •  Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Vijeća srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  • Rješenje o imenovanju zamjenice predsjednice Vijeća talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci – Allegati

  •  Revidirani Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rovinja-Rovigno
  • Plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Rovinja-Rovigno

   


 • 6-2019 - 23.05.2019

  Akti Gradskog vijeća – Atti del Consiglio municipale

  •  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sportskim građevinama
  • Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Rovinja-Rovigno za 2018. g.
  • Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. g.
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti javnih tržnica na malo
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti neprometne signalizacije
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti ukopa pokojnika
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti odlaganja građevinskog otpada
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti prijevoza robe u pješačkoj zoni
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim otvorenim površinama
  • Prethodna suglasnost na opće uvjete isporuke komunalne djelatnosti parkiranja na uređenim javnim zatvorenim površinama
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića “Neven“ Rovinj-Rovigno – Giardino d’infanzia “Neven“ Rovinj-Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Talijanskog dječjeg vrtića “Naridola“ Rovinj – Giardino d’infanzia italiano “Naridola“ Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe – Unita’ pubblica dei vigili del fuoco Rovinj – Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice «Matija Vlačić Ilirik» Rovinj – Biblioteca civica «Matija Vlačić Ilirik» Rovigno za 2018. godinu
  • Odluka o dodjeli prostora u Rovinjskom Selu na korištenje Dječjem domu Ruža Petrović iz Pule-Pola
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.9373/3 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 2441/10 K.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika – Atti del Sindaco

  •  Dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Suglasnost na Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2019. godini
  • Zakjlučak o utvrđenju limita cijene osnovnog modela službenog mobitela u 2019. godini

  Akti Komunalnog servisa d.o.o. – Atti del Servizio comunale s.r.l.

  •  Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Rovinja-Rovigno
  • Tržni red na tržnicama na malo u gradu Rovinju-Rovigno
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge neprometne signalizacije
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika
  • Opći uvjeti pružanja komunalne usluge odlaganja građevnog materijala
  • Opći uvjeti isporuke komunalne usluge prijevoza robe u pješačkoj zoni
  • Opći uvjeti o korištenju usluga parkiranja na uređenim javnim otvorenim parkiralištima
  • Opći uvjeti o korištenju usluga parkiranja na uređenim javnim zatvorenim parkiralištima

   


 • 5-2019 - 24.04.2019

  Akti Gradonačelnika 

  • Djelomična suglasnost na Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje grada Rovinja-Rovigno
  • Pravilnik o lokacijama i uvjetima na javnim i zelenim površinama za rekreativno vođenje pasa bez povodca, plažama na kojima je moguće voditi pse na kupanje i parkovima za pse
  • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

  Akti Komunalnog servisa d.o.o.

  •  Izmjene i dopune Cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno

  Dodaci

  •  Lokacije na kojima se psi ne moraju voditi na povodcu i plaže na koje posjednici mogu voditi pse na kupanje – karta grada sa označenim lokacijama

   


 • 4-2019 - 28.03.2019

  Akti Gradonačelnika

  •  Godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017. do 2022. godine

   


 • 3-2019 - 27.03.2019

  Akti Gradskog vijeća

  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno
  • Zaključak o usvajanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Analiza stanja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za 2018. godinu
  • Zakjučak o primanju na znanje Informacije o stanju sigurnosti na području Policijske postaje Rovinj-Rovigno u 2018. godini
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Grada Rovinja-Rovigno – Museo della Citta’ di Rovinj-Rovigno, za 2018. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Universita’ popolare aperta della Citta’ di Rovinj-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Dječjeg vrtića Neven Rovinj -Rovigno – Giardino d’infanzia Neven Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Jurja Dobrile – Scuola elementare «Juraj Dobrila», Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Talijanske osnovne škole – Scuola elementare italiana “Bernardo Benussi“ Rovinj – Rovigno
  • Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora – Scuola elementare «Vladimir Nazor», Rovinj – Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o prestanku rada Područne škole Mondelako
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Savjeta mladih grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Rješenje o imenovanju ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno – Università popolare aperta della Città di Rovinj-Rovigno
  • Odluka o dodjeli pojedinih prostorija u zgradi Doma kulture u Rovinjskom Selu na korištenje Mjesnom odboru Rovinjsko Selo, na adresi Matka Laginje 2
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10182 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.8824/3 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č. 8824/3 K.o. Rovinj)
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10181 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9689/65 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10124/2 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10111/4 K.o. Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 10268/2 k.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva Republici Hrvatskoj zastupanoj po Općinskom državnom odvjetništvu u Puli-Pola na nekretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Tabularna isprava za priznavanje prava vlasništva između Ferrara Marise i Grada Rovinja-Rovigno na nekretninama trenutno u suvlasništvu stranaka (k.č. 10296 i k.č. 10297 k.o. Rovinj)

  Akti Gradonačelnika 

  •  Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Rješenje o imenovanju Komisije za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno u 2019. godini
  • Druge izmjene Pravilnika o službenim putovanjima

  Dodaci 

  • Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda na području Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu

   


 • 2-2019 - 19.02.2019

  Akti Gradonačelnika 

  •  Uputa o postupanju u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Zaključak o određivanju koordinatora popunjavanja Upitnika i vođenje Predmeta o fiskalnoj odgovornosti a u svezi s primjenom Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
  • Program poticanja razvoja poduzetništva za 2019. godinu

   


 • 1-2019 - 30.01.2019

  Akti Gradskog vijeća 

  • Izvješće o izvršenom Programu rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2018. godinu
  • Program rada Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Gradonačelnika i gradske uprave za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine
  • Odluka o raspoređivanju sredstava u 2019. godini za redovan rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o davanju suglasnosti za potpisivanje Okvirnog sporazuma o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
  • Odluka o sportskim građevinama
  • Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu
  • Odluka o komunalnim djelatnostima
  • Odluka o komunalnom doprinosu
  • Odluka o raspolaganju pokretninama u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada
  • Zaključak o primanju na znanje Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2018. godini
  • Odluka o prijenosu prava vlasništva nekretnine označene kao k.č. 8623/2 k.o. Rovinj na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama
  • Zaključak o izdavanju suglasnosti trgovačkom društvu Maistra d.d. Rovinj za rekonstrukciju pristupne prometnice zone „Delfin“
  • Zaključak za otkup nekretnine označene kao k.č. 8649/1 k.o. Rovinj
  • Zaključak o utvrđenju najpovoljnijeg ponuditelja na natječaju za osnivanje prava građenja te davanje u zakup nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno na području Poduzetničke zone „Gripole-Spinè“
  • Zaključak o prodaji građevinskog zemljišta izravnom pogodbom u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno (k.č.10161 K.o.Rovinj)
  • Odluka o ukidanju statusa nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi
  • Odluka o ukidanju nerazvrstane ceste kao javnog dobra u općoj upotrebi (k.č. 9953/6 K.o. Rovinj)
  • Tabularna isprava za upis pomorskog dobra
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o primanju na znanje Informacije o Programu rada Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Rovinj za 2019. godinu
  • Zaključak o prihvaćanju Plan i program aktivnosti trgovačkog društva «Valbruna sport» d.o.o.- s.r.l. Rovinj-Rovigno za 2019. godinu

  Akti Gradonačelnika 

  • Plan nabave robe, radova i usluga Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Grada Rovinja-Rovigno za 2019. godinu
  • Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva u postupcima javne i jednostavne nabave koje provodi Grad Rovinj-Rovigno za 2019. godinu
  • Plan prijema u službu za 2019. godinu

  Dodaci 

  • Okvirni sporazum o zajedničkom ulaganju u izgradnju komunalne luke San Pelagio
  • Izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera za sprječavanje nepropisno odbačenog otpada u 2018. godini