Accessibility icon

Zakonski okvir

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti i postupaka kojima se sprječava nastanak otpada, smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš te kojima se definiraju sustavi za skupljanje, prijevoz, uporabu i konačno zbrinjavanje otpada. Aktivnosti namijenjene unapređivanju gospodarenja otpadom temelje se na Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša (Narodne novine broj 46/02), Nacionalnom planu djelovanja na okoliš (Narodne novine broj 46/02), Strategiji gospodarenja otpadom (Narodne novine broj 130/05), Zakonu o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21 ) te Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Narodne novine 3/17 i 1/22) te direktivama o otpadu, a usmjerene su na:

  • osiguravanje tehničkih preduvjeta za smanjivanje proizvodnje otpada i njegovih štetnih učinaka na okoliš
  • obradu uporabljivih vrsta otpada
  • smanjenje emisija stakleničkih plinova i
  • uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom

Provođenje održivog sustava gospodarenja otpadom prioritetno je pitanje u pogledu zaštite okoliša kao i ljudskog zdravlja. Gospodarenje otpadom znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera i odluka koje su usmjerene na povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, recikliranje i ponovnu uporabu otpada, prethodnu obradu prije konačnog odlaganja, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš te samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom.

Korisni linkovi:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
Agencija za zaštitu okoliša
Bioportal
Parkovi Hrvatske

Komunalni servis

Propisi i akti

  • Zakon o gospodarenju otpadom (Narodne novine 84/21 )
  • Plan gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017.-2022. godine (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 2/18)“
  • Odluka o načinu pružanja usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno („Službeni glasnik“ grada Rovinja-Rovigno br. 6/22)
  • Suglasnost na Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 9/22)
  • Cjenik usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno
  • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 4/22)