COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, 25/1385/2015). Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba. Tijela javne vlasti su tijela državne uprave, druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe s javnim ovlastima i druge osobe na koje su prenesene javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druge osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.  »Pravo na pristup informacijama« obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

KATALOG INFORMACIJA GRADA ROVINJA – ROVIGNO

Uvodne napomene

Katalog informacija ( u daljnjem tekstu: Katalog) sadrži informacije koje posjeduje i sa kojima raspolaže Grad Rovinj – Rovigno, a u svrhu ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 172/03, 144/10, 77/11).

U Katalogu je navedena dokumentacija prema djelokrugu rada i nadležnostima pojedinih upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno.

Upravna tijela i vrste informacija

1. Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika

1.1. Opći i pojedinačni akti Nadzornog odbora općine Rovinj (od 1955. do 10.4.1963.)
1.2. Opći i pojedinačni akti Općinskog vijeća i Vijeća radnih zajednica Općinske skupštine općine Rovinj (od 3.6.1963. do 4.4.1974.)
1.3. Opći i pojedinačni akti Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća Skupštine općine Rovinj (od 24.4.1974. do 26.2.1993.)
1.4. Opći i pojedinačni akti Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno od 9.4.1993. do danas
1.5. Zapisnici i audio zapisi sa sjednica Gradskoga vijeća Grada Rovinja-Rovigno od 9.4.1993. do danas
1.6. Zapisnici i izvornici akata sa sjednica Gradskoga poglavarstva Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 1993. do svibnja 2009.
1.7. Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno od 1993. godine
1.8. Izborna dokumentacija o izborima za Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno
1.9. Dokumentacija o sklopljenim sporazumima o uspostavi prijateljskih odnosa sa gradovima u Hrvatskoj i inozemstvu
1.10 Popis dobitnika gradskih javnih priznanja
1.11 Ostale informacije iz nadležnosti Ureda

 

2. Služba za unutarnju reviziju

2.1. Strateški plan unutarnje revizije
2.2. Godišnji plan unutarnje revizije
2.3. Pojedinačna izvješća o obavljenim revizijama
2.4. Povelja unutarnjih revizora
2.5. Ostale informacije iz nadležnosti Službe

 

3. Upravni odjel za imovinu i geodetske poslove

3.1. Podaci o građevinskom i poljoprivrednom zemljištu te stambenim, poslovnim i drugim prostorima u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
3.2. Informacije i cjelokupna dokumentacija o natječajima kojim se raspolaže imovinom pod 3.1.
3.3. Informacije o državnom poljoprivrednom zemljištu na području Grada Rovinja-Rovigno
3.4. Cjelokupna dokumentacija o provedenim natječajima za davanje u zakup državnog poljoprivrednog zemljišta
3.5. Podaci o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije
3.6. Informacije o izdanim koncesijskim odobrenjima na pomorskom dobru
3.7. Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela

 

4. Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i EU fondove

4.1. Informacije vezane za planiranje i izvršenje gradskog proračuna
4.2. Podaci o financiranju proračunskih korisnika te naplati proračunskih prihoda
4.3. Razna financijska izvješća sukladno zakonskim propisima
4.4. Podaci o gospodarskim kretanjima te podaci o nezaposlenosti na području grada
4.5. Programi poticanja razvoja poduzetništva i poljoprivrede te pripreme turističke sezone
4.6. Podaci o radnom vremenu prodavaonica i ugostiteljskih objekata, dopuštenoj razini buke, prodaji poljoprivrednih proizvoda izvan zelene tržnice i prehrambenih proizvoda na plažnim objektima
4.7. Informacije o pretpristupnim fondovima i EU projektima za koje se natječe ili u kojima sudjeluje Grad Rovinj-Rovigno
4.8. Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela

 

5. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

5.1. Cjelokupna prostorno-planska dokumentacija uređenja područja Grada Rovinja-Rovigno (prostorni planovi, generalni urbanistički plan, detaljni planovi uređenja pojedinih područja grada)
5.2. Natječajna dokumentacija vezana uz izradu planova pod 5.1.
5.3. Studije utjecaja na okoliš za kojeg je propisana provedba javnog uvida na našem teritoriju
5.4. Izvješća o stanju u prostoru Grada Rovinja-Rovigno
5.5. Informacije o kriterijima i uvjetima gradnje na području grada
5.6. Informacije o uvjetima uređenja pročelja u 0. zoni
5.7. Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela

 

6. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju

6.1. Informacije o investicijama građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture, kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i drugih objekata u vlasništvu grada
6.2. Cjelokupna tehnička dokumentacija za izvođenje radova pod 6.1.
6.3. Cjelokupna natječajna dokumentacija za odabir izvođača radova pod 6.1.
6.4. Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela
6.5 Informacije o komunalnom redu, mjerama za njegovo provođenje i kaznenim odredbama za nepoštivanje
6.6 Informacije o komunalnoj naknadi, komunalnom doprinosu i spomeničkoj renti
6.7 Informacije o komunalnim sustavu i komunalnim djelatnostima
6.8 Informacije o uvjetima i načinu držanja i postupanja sa životinjama i zaštiti napuštenih i izgubljenih životinja
6.9 Informacije o organizaciji i načinu obavljanja dimnjačarskih poslova
6.10 Informacije o lokacijama, uvjetima i načinu davanja na korištenje javnih površina
6.11 Informacije o upravljanju grobljem
6.12 Cjelokupno upravljanje prometom na području Grada Rovinja-Rovigno
6.13 Informacije o uvjetima i načinu obavljanja autotaksi prijevoza
6.14 Informacije o kućnom redu park šume Zlatni rt – Punta Corrente
6.15 Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela

 

7. Upravni odjel za društvene djelatnosti

7.1 Dokumentacija i informacije o ustanovama kojima je Grad Rovinj-Rovigno osnivač
7.2 Dokumentacija iz područja predškolskog odgoja i osnovnog obrazovanja, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, vatrogastva i civilnog društva
7.3 Podaci o financiranju i provođenju programa u školstvu izvan državnog pedagoškog standarda
7.4 Podaci o stipendijama za učenike i studente
7.5 Informacije o socijalnom programu Grada Rovinja-Rovigno
7.6 Podaci o udrugama i programima koji se financiraju iz gradskog proračuna
7.7 Informacije o programima i manifestacijama kojih je nositelj i organizator Grad Rovinj-Rovigno
7.8 Informacije o upravljanju, korištenju i održavanju gradskih sportskih objekata
7.9 Ostale informacije iz nadležnosti Upravnog odjela

 

Način i vrijeme ostvarivanja prava na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i rokovima predviđenima Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 172/03, 144/10, 77/11).