Accessibility icon

Najam gradskih stanova

Upravni odjel u evidenciji vodi 18 stanova sa sklopljenim ugovorima o najmu stana sa zaštićenom najamninom, 31 stan sa sklopljenim ugovorima o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom te 8 stanova sa sklopljenim ugovorima za nužni smještaj, a sve sukladno Odluci  o  davanju  u  najam  stanova  u  vlasništvu  Grada  Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 7/00-pročišćeni tekst, 1/02, 4/02 i 7/05).