Accessibility icon

Komunalni doprinos

Što je to komunalni doprinos?

Komunalni doprinos je novčano javno davanje koje se plaća za korištenje komunalne infrastrukture na području cijelog Grada i položajne pogodnosti građevinskog zemljišta u naselju prilikom građenja ili ozakonjenja građevine.
Komunalni doprinos je prihod proračuna Grada, a koristi se za financiranje građenja i održavanja komunalne infrastrukture.

 Tko je obveznik plaćanja komunalnog doprinosa?

(1) Komunalni doprinos plaća vlasnik zemljišta na kojem se gradi građevina ili se nalazi ozakonjena građevina odnosno investitor ako je na njega pisanim ugovorom prenesena obveza plaćanja komunalnog doprinosa.
(2) Grad Rovinj-Rovigno ne plaća komunalni doprinos na svom području.
(3) Komunalni doprinos ne plaća se za građenje i ozakonjenje:

  1. komunalne infrastrukture i vatrogasnih domova
  2. vojnih građevina
  3. prometne, vodne, pomorske, komunikacijske i elektroničke komunikacijske infrastrukture
  4. nadzemnih i podzemnih produktovoda i vodova
  5. sportskih i dječjih igrališta
  6. ograda, zidova i potpornih zidova
  7. parkirališta, cesta, staza, mostića, fontana, cisterna za vodu, septičkih jama, sunčanih kolektora, fotonaponskih modula na građevnoj čestici ili obuhvatu zahvata u prostoru postojeće građevine ili na postojećoj građevini, koji su namijenjeni uporabi te građevine
  8. spomenika.

Način obračuna komunalnog doprinosa

Komunalni doprinos za zgrade obračunava se množenjem obujma zgrade koja se gradi ili je izgrađena izraženog u kubnim metrima (m³) s jediničnom vrijednošću komunalnog doprinosa u zoni u kojoj se zgrada gradi ili je izgrađena.
Za izračun obujma primjenjuje se Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma i površine građevina u svrhu obračuna komunalnog doprinosa („Narodne novine“ broj 15/19).

 

Područja zona, jedinične vrijednosti i način i rokovi plaćanja

Zone na području Grada utvrđuju se kako slijedi:

  1. zona: područje naselja Rovinj obuhvaćeno Generalnim urbanističkim planom grada Rovinja-Rovigno i područja turističkih zona Valalta, Monsena-Valdaliso, Villas Rubin-Polari i Veštar
  2. zona: područje naselja Rovinjsko Selo obuhvaćeno Urbanističkim planom uređenja naselja Rovinjsko Selo i izdvojeno područje izvan naselja Rovinj – Cocaletto, izdvojeni dijelovi naselja Rovinj – stancije te preostalo područje grada Rovinja-Rovigno koje nije obuhvaćeno I. zonom

Jedinične vrijednosti za plaćanje komunalnog doprinosa utvrđuju se kako slijedi:

I. ZONA II. ZONA
14,60 €/m3 (110,00 kn/m3) 11,95 €/m3 (90,04 kn/m3)

Komunalni doprinos plaća se u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu, ako ovom Odlukom ili posebnim Zakonom nije drugačije propisano.

Prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa, za plaćanje cjelokupnog iznosa komunalnog doprinosa u roku iz stavka 1. ovog članka, obvezniku se odobrava popust od 20% ukupne visine obračunatog komunalnog doprinosa.

Na zahtjev obveznika plaćanja komunalnog doprinosa, prilikom utvrđivanja obveze plaćanja komunalnog doprinosa može se odobriti plaćanje komunalnog doprinosa u najviše četiri tromjesečna obroka pri čemu obveza plaćanja prve rate nastaje u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

 OPĆI AKTI

Odluka o komunalnom doprinosu (“Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 1/19)

KONTAKTI

UTVRĐIVANJE OBVEZE KOMUNALNOG DOPRINOSA

Kontakt osoba: Ksenija Jeromela Žibert
Tel. 052/805-212
e-mail: ksenija.jeromela.zibert@rovinj-rovigno.hr

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Odsjek za komunalno gospodarstvo

PROVJERA DUGOVANJA I NAPLATA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Kontakt osoba: Daria Bilajac
Tel. 052/805-225
e-mail: daria.bilajac@rovinj-rovigno.hr

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda
Odsjek za naplatu prihoda