Accessibility icon

Gospodarska zona „Štanga“

Dokumenti kojima je utvrđena obveza izrade, granica obuhvata, te osnovni ciljevi i smjernice za izradu Detaljnog plana uređenja (DPU) gospodarske zone Štanga su:

  1. Generalni urbanistički plan grada Rovinja (Službeni glasnik Grada Rovinja broj 7a/2006),
  2. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Rovinja (Sl. gl. broj 8/2006),
  3. Program za izradu DPU gospodarske zone „Štanga“ (prihvaćen na sjednici gradskog poglavarstva).

DPU je izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (Narodne Novine, br. 76/07) kao i drugim odgovarajućim zakonima i propisima i koji pokrivaju problematiku prostora za koji se izrađuje ovaj DPU.

Detaljni plan uređenja detaljno razrađuje uvjete za gradnju i uređenje pojedinih zahvata u prostoru, osobito u odnosu na njihovu namjenu, položaj, veličinu, opće smjernice oblikovanja i način priključivanja na komunalnu infrastrukturu te određuje mjere za zaštitu okoliša, prirodnih, krajobraznih, kulturnopovijesnih i drugih vrijednosti.