Accessibility icon

Komunalna naknada

Što je to komunalna naknada?

Komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture.

Komunalna naknada je prihod proračuna Grada Rovinj-Rovigno koji se koristi za financiranje održavanja i građenja komunalne infrastrukture, financiranje građenja i održavanja objekata predškolskog, školskog, zdravstvenog i socijalnog sadržaja, javnih građevina sportske i kulturne namjene, poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno te financiranje vatrogasne djelatnosti.

Tko plaća komunalnu naknadu?

Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici, odnosno korisnici:

 1. stambenog prostora,
 2. poslovnog prostora,
 3. garažnog prostora,
 4. građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti,
 5. neizgrađenog građevnog zemljišta.

Obveznik plaćanja komunalne naknade dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze plaćanja komunalne naknade, promjene osobe obveznika ili promjene drugih podataka (promjena površine, namjene) bitnih za utvrđivanje obveze plaćanja komunalne naknade prijaviti tijelu gradske uprave nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva nastanak te obveze odnosno promjenu tih podataka.

Zahtjev za promjenu/prijavu obveznika plaćanja komunalne naknade

Komunalna naknada obračunava se po četvornome metru (m²) površine nekretnine za koju se utvrđuje obveza plaćanja komunalne naknade, i to za:

 1. stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine koja se utvrđuje na način propisan Uredbom o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine („Narodne novine“, br. 40/97, 117/05.)
 2. građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađeno građevinsko zemljište po jedinici stvarne površine

Iznos komunalne naknade po četvornome metru (m²) površine nekretnine utvrđuje se množenjem koeficijenta zone (Kz), koeficijenta namjene (Kn) i vrijednosti boda komunalne naknade (B).

Tablica za izračun neto korisne površine

Privremene mogućnosti oslobađanja od plaćanja

Od obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor privremeno se mogu osloboditi:

 1. obveznici koji su Rješenjem Centra za socijalnu skrb utvrđeni kao korisnici zajamčene minimalne naknade
 2. obveznik ili dijete obveznika koji ostvaruje ostala prava u sustavu socijalne skrbi, a utvrđenih temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb uz uvjet oslobađanja do najviše ukupne korisne površine kojom se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe kako slijedi:
 • do 35 m2 korisne površine za jednu osobu sa uvećanjem od 10 m2 za svaku daljnju osobu u kućanstvu,
 • do 42 m2 korisne površine za osobe sa invaliditetom sa uvećanjem od 10 m2 za svaku daljnju osobu u kućanstvu,

Na pisani zahtjev obveznika, koji dostavi odgovarajući dokaz za oslobađanje u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, nadležno tijelo gradske uprave za poslove komunalnog gospodarstva donosi Rješenje o privremenom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade za razdoblje od dvije (2) godine.

Zahtjev za privremeno oslobađanje od komunalne naknade

Umanjenje koeficijenta

Za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od šest (6) mjeseci u kalendarskoj godini, koeficijent namjene umanjuje se za 50%, ali isti za poslovni prostor ne može biti manji od koeficijenta namjene za stambeni prostor (1,00) odnosno isti za građevinsko zemljište koje služi za obavljanje poslovne djelatnosti ne može biti manji od koeficijenta namjene za neizgrađeno građevinsko zemljište (0,05).
Obveznik plaćanja komunalne naknade može najkasnije do 1. ožujka nakon isteka kalendarske godine za koju traži umanjenje, dostaviti zahtjev na propisanom obrascu i odgovarajuće dokaze kojima će dokazati da poslovnu djelatnost nije obavljao više od šest (6) mjeseci u prethodnoj kalendarskoj godini. Na zahtjev službene osobe Grada, obveznik je dužan u ispitnom postupku prema potrebi omogućiti očevid na predmetnoj nekretnini. 

Zahtjev za umanjenje koef. radi neobavljanja djelatnosti više od 6mj. 

OPĆI AKTI

Odluka o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 14/18, 7/20)
Odluka o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade (B) (“Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 14/18)

KONTAKTI

PRIJAVA, UTVRĐIVANJE I PROMJENA OBVEZNIKA KOMUNALNE NAKNADE

Kontakt osobe:
Sandra Radovan, tel. 052/805-213
Ksenija Jeromela Žibert, tel. 052/805-212
E-mail: komunalna.naknada@rovinj-rovigno.hr
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Odsjek za komunalno gospodarstvo

PROVJERA DUGOVANJA I NAPLATA KOMUNALNE NAKNADE

Kontakt osoba: Jelena Kercan
Tel. 052/805-225
e-mail: jelena.kercan@rovinj-rovigno.hr
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda
Odsjek za naplatu prihoda