Accessibility icon

Naknada za uređenje voda

Tko je obveznik?

Obveznik naknade za uređenje voda je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine. Drugi zakoniti posjednik nekretnine je najmoprimac, zakupnik, plodouživatelj, nositelj prava građenja, koncesionar, imatelj drugih prava nad nekretninom koja mu omogućuju zakonit posjed i korištenje nekretnine te tijela i pravne osobe koje prema posebnim propisima imaju pravo upravljanja, gospodarenja ili korištenja nekretnine.

Na što se plaća?

Naknadu za uređenje voda plaća se na slivnom području za:

 • stambene zgrade i stanove u naseljima s uređenim građevinskim zemljištem koje se takvim smatra prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu (korisna površina stana),
 • poslovne prostorije i druge nekretnine koje se koriste za obavljanje gospodarskih i drugih djelatnosti (industrija, različite gospodarske djelatnosti, banke, ustanove, državna tijela i organizacije, tijela jedinica lokalne samouprave i uprave itd.),
 • zemljište pod prugama, cestama, parkovima, pašnjacima, šumama i poljoprivrednim zemljištem.
 • naknada za uređenje voda NE plaća se na poljoprivredno zemljište

Koliko se plaća?

Osnovica za obračun naknade za uređenje voda je četvorni metar predmetne nekretnine. 

Visina odnosno stopa naknade za uređenje voda utvrđuje se Uredbom o visini naknade za uređenje voda koju donosi Vlada RH.

Visina naknade – EUR

Visina naknade za uređenje voda za poslovne prostorije i otvorene poslovne prostore utvrđuje se prema obveznikovoj temeljnoj djelatnosti sukladno djelatnostima iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (NN br. 58/07, 72/07).

Obveza plaćanja naknade za uređenje voda, mjesečni iznos i način plaćanja za svakog pojedinog obveznika utvrđuje se rješenjem što ga donose Hrvatske vode, a naplaćuje se u pravilu zajedno s komunalnom naknadom.
Naknada za uređenje voda se ne utvrđuje onim obveznicima čije je ukupno zaduženje manje od 40,00 kn godišnje.

Za što se troši?

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se za:

 • provedbu preventivne, redovite i izvanredne obrane od poplava,
 • gradnju regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,
 • gradnju građevina za osnovnu melioracijsku odvodnju,
 • gradnju mješovitih melioracijskih građevina kojima upravljaju Hrvatske vode,
 • gradnju i održavanje građevina za detaljnu melioracijsku odvodnju,
 • uklanjanje riječnog nanosa u pomorskom dobru,
 • financiranje  gradnje  građevina  urbane  oborinske  odvodnje (akumulacije, retencije  i  obodni kanali) kada  je prijemna sposobnost izgrađenih građevina urbane oborinske odvodnje ili postojećih vodotoka nedostatna primiti višak oborinskih voda,
 • podmirenje troškova pripremnih i pravnih radnji radi upisa javnoga vodnog dobra u zemljišne knjige i katastar te kupnje i izvlaštenja nekretnina u korist javnoga vodnog dobra.

Prihod od naknade za uređenje voda koristi se prema načelima solidarnosti i prvenstva u potrebama na državnom području Republike Hrvatske.

Zakonska regulativa

 • Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine 153/09, 90/11, 56/13, 120/16, 127/17 i 66/19)
 • Uredba o visini naknade za uređenje voda (Narodne novine broj 82/10, 108/13)
 • Pravilnik o obračunu i naplati naknade za uređenje voda (Narodne novine 83/10, 126/13)

NAPOMENA

Grad Rovinj-Rovigno sa danom 1. siječnja 2020. preuzeo je poslove utvrđivanja i naplate naknade za uređenje voda od Hrvatskih voda.
Način obračuna je utvrđen zakonom te ostaje nepromijenjen, a što znači da ova naknada ne predstavlja novu obvezu plaćanja kao ni novo terećenje.
Za sve informacije oko utvrđivanja i naplate predmetne naknade za razdoblje do 31. prosinca 2019. molimo da kontaktirate i dalje Hrvatske vode, Zelenice 18, Labin. 052/ 856 190.
Za novoutvrđene obaveze od 1.1.2020. možete kontaktirati sa nadležnim Upravnim odjelima Grada Rovinja-Rovigno sa kojima i sada kontaktirate vezano za utvrđivanje i naplatu komunalnih prihoda i to:

KONTAKTI

PRIJAVA, UTVRĐIVANJE I PROMJENA OBVEZNIKA NAKNADE ZA UREĐENJE VODA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Odsjek za komunalno gospodarstvo
Sandra Radovan, tel. 052/805-213
Ksenija Jeromela Žibert, tel. 052/805-212
E-mail: komunalna.naknada@rovinj-rovigno.hr

PROVJERA DUGOVANJA I NAPLATA NAKNADE ZA UREĐENJE VODA

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda
Odsjek za naplatu prihoda
Tel. 052/805-225
e-mail:
daria.bilajac@rovinj-rovigno.hr
jelena.kercan@rovinj-rovigno.hr
martina.matohanca@rovinj-rovigno.hr