Accessibility icon

Kontakti

Djelatnici ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Marko Paliaga Gradonačelnik 052/805-205 gradonacelnik@rovinj-rovigno.hr
2 David Modrušan Zamjenik gradonačelnika 052/805-206 david.modrusan@rovinj-rovigno.hr
3 Maria Črnac Rocco Pročelnica Ureda Gradskog vijeća i Gradonačelnika 052/805-230 maria.crnac.rocco@rovinj-rovigno.hr
4 Cristina Golojka Viši stručni suradnik za poslove informiranja 052/805-203 cristina.golojka@rovinj-rovigno.hr
5 Mojmir Pavić Pomoćnik pročelnice Ureda 052/805-210 mojmir.pavic@rovinj-rovigno.hr
6 Karin Krulčić Buždon Administrativna tajnica Ureda Gradskog vijeća i gradonačelnika 052/805-205 tajnica@rovinj-rovigno.hr
7 Toni Cerin Voditelj Odsjeka za lokalnu samoupravu i opće poslove 052/805-228 toni.cerin@rovinj-rovigno.hr
8 Randi Hrelja Voditelj Odsjeka za informatičke poslove i kompjuterizaciju 052/805-244 randi.hrelja@rovinj-rovigno.hr
9 Ana Načinović Referentica za poslove informatizacije i tehničku potporu 052/805-201 ana.nacinovic@rovinj-rovigno.hr
10 Verena Sošić Cerin Prevoditeljica 052/805-273 verena.sosic.cerin@rovinj-rovigno.hr
11 Stellina Garbin Prevoditeljica 052/805-273 stellina.garbin@rovinj-rovigno.hr
12 Ines Herak Administrativna tajnica u Odsjeku za protokolarne poslove i informiranje 052/805-202 ines.herak@rovinj-rovigno.hr
13 Sanja Hrelja Referent za kadrovske poslove i arhivu 052/805-260 pisarnica@rovinj-rovigno.hr
14 Sandra Plazibat Ivančić Referent za kadrovske poslove i arhivu 052/805-260 sandra.plazibat.ivancic@rovinj-rovigno.hr
15 Dean Herak Vozač službenog automobila 052/805-205
16 Dorijan Uležić Domar - dostavljač 052/805-201
17 Deana Jelušić Spremačica 052/805-200
18 Vlatka Jurički Spremačica 052/805-200
19 Ljiljana Verebeš Spremačica 052/805-200

Djelatnici Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Edita Sošić Blažević Pročelnica 052/805-234 edita.sosic.blazevic@rovinj-rovigno.hr
2 Dragan Poropat Voditelj Odsjeka za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo 052/805-266 dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr
3 Mihovil Modrić Viši stručni suradnik za pravne poslove, Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 052/ 805-255 mihovil.modric@rovinj-rovigno.hr
4 Nasta Lambaša Stručna suradnica 052/805-253 nasta.lambasa@rovinj-rovigno.hr
5 Dean Cvitić Voditelj Odsjeka za predškolstvo, školstvo, kulturu i tehničku kulturu 052/805-251 dean.cvitic@rovinj-rovigno.hr
6 Patrizia Poretti Viša stručna suradnica 052/805-277 patrizia.poretti@rovinj-rovigno.hr
7 Sanja Radić Ostojić Referent u Odsjeku za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo 052/805-241 sanja.radic.ostojic@rovinj-rovigno.hr
8 Ines Krajčak Savjetnica za civilnu, protupožarnu zaštitu i sigurnost 052/805-266 ines.krajcak@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu prihoda

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Iva Vuljan Apollonio Pročelnica 052/805-270 iva.vuljan.apollonio@rovinj-rovigno.hr
2 Denis Puhar Savjetnik 052/805-219 denis.puhar@rovinj-rovigno.hr
3 Edina Rocco Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo 052/805-227 edina.rocco@rovinj-rovigno.hr
4 Sanja Cerin Žagrić Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo 052/805-222 sanja.cerin.zagric@rovinj-rovigno.hr
5 Žan Sošić Viši stručni suradnik za proračun i računovodstvo 052/805-222 zan.sosic@rovinj-rovigno.hr
6 Kristina Tiani Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo 052/805-227 kristina.tiani@rovinj-rovigno.hr
7 Sara Ottochian Vitasović Viša referentica za proračun i računovodstvo 052/805-227 sara.ottochian.vitasovic@rovinj-rovigno.hr
8 Vanja Ivanović Viša referentica za proračun i računovodstvo 052/805-219 vanja.ivanovic@rovinj-rovigno.hr
9 Daria Bilajac Viša stručna suradnica za naplatu prihoda 052/805-225 daria.bilajac@rovinj-rovigno.hr
10 Jelena Kercan Viša stručna suradnica za naplatu prihoda 052/805-225 jelena.kercan@rovinj-rovigno.hr
11 Gordana Radić Viša stručna suradnica za naplatu prihoda 052/805-218 gordana.radic@rovinj-rovigno.hr
12 Martina Matohanca Viša stručna suradnica za naplatu prihoda 052/805-218 martina.matohanca@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Ivan Begić Pročelnik 052/805-217 ivan.begic@rovinj-rovigno.hr
2 Galena Grohovac Savjetnica za prostorno planiranje 052/805-250 galena.grohovac@rovinj-rovigno.hr
3 Dragana Marinić Savjetnica za prostorno planiranje 052/805-207 dragana.marinic@rovinj-rovigno.hr
4 Jasmina Orbanić Žufić Savjetnica za izdavanje akata 052/805-256 jasmina.orbanic.zufic@rovinj-rovigno.hr
5 Olga Brana Tesar Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-267 olga.brana.tesar@rovinj-rovigno.hr
6 Klaudija Čendak Savjetnica za izdavanje akata 052/805-256 klaudija.cendak@rovinj-rovigno.hr
7 Loreta Rodinis Viša stručna suradnica za pravne poslove 052/805-269 loreta.rodinis@rovinj-rovigno.hr
8 Tanja Etinger Administrativna tajnica 052/805-243 tanja.etinger@rovinj-rovigno.hr
9 Senada Sejfo Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/805-272 senada.sejfo@rovinj-rovigno.hr
10 Suzana Kablar Zec Viša stručna suradnica za izdavanje akata 052/633-571 suzana.kablar.zec@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Tanja Mišeta Pročelnica 052/805-214 tanja.miseta@rovinj-rovigno.hr
2 Ermanno Turcinovich Voditelj Odsjeka za izgradnju i održavanje objekata 052/805-261 ermanno.turcinovich@rovinj-rovigno.hr
3 Senka Obšivač Voditeljica Pododsjeka za izgradnju 052/805-221 senka.obsivac@rovinj-rovigno.hr
4 Suzana Gjurić Stručna suradnica za izgradnju i održavanje objekata 052/805-245 suzana.gjuric@rovinj-rovigno.hr
5 Renata Maretić Referentica za pomoćne i tehničke poslove 052/805-221 renata.maretic@rovinj-rovigno.hr
6 Elvis Prenc Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 052/805-223 elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr
7 Thomas Garbin Referent za administrativnu potporu prometnog redarstva 052/813-455 thomas.garbin@rovinj-rovigno.hr
8 Loran Bačac Referent – komunalni redar 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
9 Berislav Vrančić Referent – komunalni redar 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
10 Ivan Licul Referent – komunalni redar 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
11 Roberto Sapač Referent – prometni redar 052/805-220 prometno.redarstvo@rovinj-rovigno.hr
12 Marko Višković Referent – prometni redar 052/805-220 prometno.redarstvo@rovinj-rovigno.hr
13 Ando Saina Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo 052/633-570 ando.saina@rovinj-rovigno.hr
14 Ksenija Jeromela Žibert Viša stručna suradnica za utvrđivanje komunalnih prihoda 052/805-212 ksenija.jeromela.zibert@rovinj-rovigno.hr
15 Sandra Radovan Referentica za utvrđivanje komunalnih prihoda 052/805-213 sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr
16 Nikola Solomun Viši referent za izgradnju 052/805-245 nikola.solomun@rovinj-rovigno.hr
17 Ružica Anđelović Viša stručna suradnica za tehničke poslove i projekte (vježbenica) 052/805-261 ruzica.andjelovic@rovinj-rovigno.hr

Djelatnici Upravnog odjela za upravljanje imovinom i geodetske poslove

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Mirjana Bratulić Pročelnica 052/805-259 mirjana.bratulic@rovinj-rovigno.hr
2 Irena Gržina Administrativna tajnica 052/805-209 irena.grzina@rovinj-rovigno.hr
3 Nataša Poropat Paliaga Voditeljica Odsjeka za upravljanje imovinom 052/805-231 natasa.poropat.paliaga@rovinj-rovigno.hr
4 Ivan Žagar Voditelj Odsjeka za geodetske poslove i poljoprivredno zemljište 052/805-215 ivan.zagar@rovinj-rovigno.hr
5 Sandra Sošić Viša savjetnica za pravne poslove 052/805-275 sandra.sosic@rovinj-rovigno.hr
6 Tanja Laginja Viša stručna suradnica za pravne poslove 052/805-264 tanja.laginja@rovinj-rovigno.hr
7 Davor Valić Viši stručni suradnik za geodetske poslove 052/805-237 davor.valic@rovinj-rovigno.hr
8 Valentina Bašić Viša stručna suradnica za pravne poslove - vježbenica 052/805-215 valentina.basic@rovinj-rovigno.hr

Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Martina Čekić Hek Pročelnica 805-226 martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr
2 Robert Lešić Savjetnik za gospodarstvo i europske fondove 805-216 robert.lesic@rovinj-rovigno.hr
3 Ana Karlaš Viša stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove 805-263 ana.karlas@rovinj-rovigno.hr

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Mihovil Modrić sukladno Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti NN br. 46/22 052/ 805-255 mihovil.modric@rovinj-rovigno.hr

Službenik za informiranje

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Cristina Golojka sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 052/805-203 cristina.golojka@rovinj-rovigno.hr