Accessibility icon

Sustav civilne zaštite

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

U Republici Hrvatskoj sudionici sustava civilne zaštite jesu:

 • Vlada Republike Hrvatske,
 • središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove civilne zaštite,
 • tijela državne uprave i druga državna tijela,
 • Oružane snage Republike Hrvatske i policija,
 • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite:

 • stožeri civilne zaštite,
 • operativne snage vatrogastva,
 • operativne snage Hrvatskog Crvenog križa,
 • operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja,
 • udruge,
 • postrojbe i povjerenici civilne zaštite,
 • koordinatori na lokaciji,
 • pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (stožeri, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se u sustavu civilne zaštite, zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Rovinj-Rovigno, svake četiri godine donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite.

Cilj Smjernica je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava civilne zaštite koji će osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća sustava civilne zaštite stanovništva i materijalnih dobara na području Grada u složenim uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa.

Ostvarivanje ciljeva aktivnosti koje su predviđene Smjernicama podrazumijeva potrebu izgradnje učinkovitog sustava civilne zaštite temeljenog na realnoj Procjeni rizika od katastrofa, ali uz maksimalno uvažavanje dostignutog stupnja opremljenosti i uvježbanosti trenutnih operativnih snaga čime će se izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan pristup u trošenju proračunskih sredstava.

STOŽER CZ GRADA ROVINJ – ROVIGNO

Red. br. Ime Prezime Adresa e- pošte Naziv Stožera CZ / dužnost
1. EVILIJANO GAŠPIĆ e.gaspic@vatrogasci-rovinj.hr Načelnik
2. DRAGAN POROPAT dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr Zamjenik načelnika
3. BRANKO IVAN BESTULIĆ bbestulic@mup.hr član
4. ORJANA ČAČIĆ- MOMČILOVIĆ hmsrovinj@gmail.com član
5. NIRVANA  UKUŠIĆ nirvana.ukusic@duzs.hr član
6. DONALD SCHIOZZI donald@port-rovinj.hr član
7. ŽELIMIR LAGINJA zelimir@rovinj.hr član
8. OGNJEN PULIĆ ognjen@rovinj.hr član
9. DAJANA MEDIĆ crveni-kriz-rovinj@pu.htnet.hr član
10. DENIS STIPANOV denis.stipanov@vziz.hr član
11. ELVIS PRENC elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr član