Accessibility icon

Stipendije

INFORMACIJA O  UČENIČKIM I STUDENTSKIM NOVČANIM POTPORAMA GRADA ROVINJA-ROVIGNO ZA ŠKOLSKU/AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Natječaj za novčanu potporu za učenike i studente biti će otvoren od 1.  do 15. listopada tekuće godine.
Natječaj se objavljuje u dnevnim glasilima na hrvatskom i talijanskom jeziku, na oglasnoj ploči Grada Rovinja- Rovigno i na Internet stranici Grada Rovinja- Rovigno.
Zahtjev za dodjelu novčane potpore podnosi se na posebnom obrascu, koji je dostupan ispred pisarnice Gradske uprave i na Internet stranici Grada Rovinja-Rovigno.
Propisana dokumentacija dostavlja se u izvorniku, ovjerenoj preslici, ili preslici uz uvid u izvornik dokumenta.

Za dodjelu novčane potpore Grada Rovinja-Rovigno mogu se natjecati učenici i studenti koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da su državljani Republike Hrvatske
 • da imaju prebivalište na području Grada Rovinja-Rovigno
 • da se redovno školuju/studiraju izvan mjesta prebivališta roditelja

Popis dokumenata koji se prilažu zahtjevu za dodjelu novčane potpore:

 1. Obvezna dokumentacija:
 • potvrda škole odnosno fakulteta o redovnom upisu u školsku ili akademsku godinu
 • svjedodžbe srednje škole ili prijepis ocjena fakulteta iz prethodne dvije školske/akademske godine
 • studenti koji studiraju u inozemstvu dužni su dostaviti, uz prijepis ocjena, plan ispita za prethodnu akademsku godinu
 • uvjerenje o prebivalištu Policijske postaje Rovinj
 • domovnica / elektronički zapis iz Knjige državljana

Uz obveznu dokumentaciju, natjecatelj može priložiti i dodatnu dokumentaciju o priznatim postignućima i prihodima odnosno posebnim okolnostima.

 1. Dodatna dokumentacija (neobavezna):

a) Priznata postignuća:

 • uvjerenje o nagradi rektora sveučilišta
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na županijskom natjecanju
 • priznanje za osvojeno 1 – 3 mjesto na državnom natjecanju
 • diploma za nastup u ekipi koja se natječe u I Hrvatskoj ligi uz potvrdu o registraciji matičnog kluba
 • diploma za nastup za državnu reprezentaciju uz potvrdu nacionalnog granskog saveza ili Hrvatskog olimpijskog odbora
 • diploma za nastup na Mediteranskim igrama, Europskom, Svjetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama

Sudjelovanje na natjecanjima boduje se samo ako su natjecanja verificirana od strane nadležnih institucija, a uzima se u obzir sudjelovanje i plasman u prethodne dvije godine obrazovanja.

b) Prihodi – posebne okolnosti

U svrhu utvrđivanja prihoda domaćinstva za razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine, potrebno je ispuniti Izjavu o broju članova obitelji te priložiti potpisanu punomoć za svakog člana domaćinstva kako bi se izvršio uvid u evidenciju o dohocima i primicima Ministarstva financija – Porezne uprave. Dodatno je još potrebno dostaviti:
– za nezaposlene članove domaćinstva, potvrda o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje Rovinj od 01. siječnja do 31. kolovoza tekuće godine
– potvrda o pohađanju škole ili visokog učilišta braće i sestara

c) za utvrđivanje statusa samohranog roditelja:

 • Izvod iz matice rođenih ili umrlih ili presuda o razvodu braka

d) za utvrđivanje statusa djeteta bez oba roditelja:

 • Izvod iz matice umrlih

e) za utvrđivanje posebnih okolnosti:

 • rješenje Centra za socijalnu skrb

Zahtjev uz koji nije priložena dodatna dokumentacija bodovati će se na temelju valjano dostavljene obvezne dokumentacije.
Zahtjev koji sadrži nepotpunu obveznu dokumentaciju neće se razmatrati.