Accessibility icon

Spomenička renta

Člankom 114. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine”, broj 69/99, 151/03 i 157/03 – ispravak, 87/09, 61/11, 25/12, 136/12,157/13,152/14, 98/15, 98/15, 44/17 i 90/18) propisano je:

Fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente.

Fizičke i pravne osobe koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (svako stalno mjesto obavljanja gospodarske djelatnosti) koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, obveznici su spomeničke rente za svaku poslovnu jedinicu.

Osnovica spomeničke rente je korisna površina poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Spomenička renta plaća se mjesečno 3,00 kune po četvornome metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Obveznici spomeničke rente moraju nadležnom upravnom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje spomenička renta, dostaviti podatke o korisnoj površini poslovnih prostora koji se nalaze u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline.

Spomenička renta plaća se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi upravno tijelo jedinica lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, odnosno upravno tijelo Grada nadležno za poslove komunalnog gospodarstva, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju spomeničke rente.

Ako u tijeku kalendarske godine fizička ili pravna osoba počinje ili prestaje obavljati djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, plaća godišnju spomeničku rentu za dio godine u kojoj je obavljala djelatnost.

Korisnik koncesije na kulturnom dobru te fizičke i pravne osobe koje obavljaju prerađivačku ili proizvodnu djelatnost kao pretežitu djelatnost oslobođeni su plaćanja spomeničke rente propisane ovim člankom.

Nadalje je člankom 114. b Zakona propisano da se prihod od spomeničke rente može koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, te da se spomenička renta uplaćuje 60% u korist grada ili općine, a 40% u korist državnog proračuna. Zakonska je obveza naplaćivati spomeničku rentu fizičkim i pravnim osobama koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno – povijesne cjeline.

Rješenjem Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu kulturne baštine Klasa:UP-I-612-08/10-06/0135 Ur.broj:532-04-01-1/3-11-2 od 21. ožujka 2011. godine utvrđen je novi obuhvat zona kulturno-povijesne cjeline, te je sukladno tome propisana visina spomeničke rente za prošireno područje kulturno-povijesne cjeline grada.

Karta sa grafičkim prikazom granice kulturno-povijesne cjeline grada Rovinja-Rovigno sastavni je dio Odluke.

Prijava podataka za utvrđivanje spomeničke rente 

PRIJAVA, UTVRĐIVNAJE I PROMJENA OBVEZNIKA SPOMENIČKE RENTE

Kontakt osoba: Ksenija Jeromela Žibert
Tel. 052/805-212
e-mail: komunalna.naknada@rovinj-rovigno.hr
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
Odsjek za komunalno gospodarstvo

PROVJERA DUGOVANJA I NAPLATA SPOMENIČKE RENTE

Kontakt osoba: Daria Bilajac
Tel. 052/805-225
e-mail: daria.bilajac@rovinj-rovigno.hr
Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda
Odsjek za naplatu prihoda