Accessibility icon

Zakonske odredbe i propisi

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
  (NN 91/9668/98137/9922/0073/00114/0179/06141/06146/0838/09153/09143/12152/1481/15 – pročišćeni tekst i 94/17-ispravak pročišćenog teksta)

  Ovim se Zakonom uređuje pravo vlasništva, posjed i druga stvarna prava fizičkih i pravni osoba nad pokretnim i nepokretnim stvarima.

 2. Odluka o gospodarenju nekretninama Grada Rovinja-Rovigno
  („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 3/10, 8/11 i 8/14)
  Ovom Odlukom propisani su uvjeti, način i postupak javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, te za osnivanje prava građenja, osim u slučajevima kada se zemljište prodaje bez provođenja natječaja prema odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, odnosno Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
 3. Odluka o postupku rješavanja imovinsko-pravnih odnosa po ozakonjenju nezakonito izgrađenih građevina na zemljištu u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  („Službeni glasnik Grada Rovinja“ broj 5/16)
 4. Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu (NN 20/20)                                                                                                                                                                                                   Ovim se Zakonom utvrđuje pojam neprocijenjenog građevinskog zemljišta, turističkog i ostalog građevinskog zemljišta koje nije procijenjeno i uneseno u temeljni kapital trgovačkog društva u postupku pretvorbe odnosno privatizacije te se uređuju imovinskopravni odnosi na tom zemljištu i način njegova korištenja.
 5. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18)                                                                                                                                                                                    Ovim se Zakonom uređuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora te međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika kao i prodaja poslovnog prostora u vlasništvu Republike Hrvatske.
 6. Odluka o zakupu poslovnog prostora
  („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br.3/21 i 10/21)
  Ovom Odlukom uređuju se zasnivanje i prestanak zakupa poslovnog prostora, međusobna prava i obveze zakupodavca i zakupnika, uvjeti i postupak natječaja te ostala pitanja u svezi davanja u zakup gradskih poslovnih prostora.
 7. Zakon o najmu stanova (“Narodne novine” broj 91/1996, , 48/1998 – odluka Ustavnog suda, 66/1998 – ispravak odluke Ustavnog suda,  i 22/2006 –  Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade, 68/18105/2020 – Odluka USRH)
  Ovim Zakonom uređuju se prava i obveze u svezi sa najmom i korištenjem stana ili dijela stana.
 8. Odluka o  davanju  u  najam  stanova  u  vlasništvu  Grada  Rovinja Rovigno
  („Službeni glasnik Grada Rovinja- Rovigno“ br. 7/00-pročišćeni tekst, 1/02, 4/02 i 7/05)
  Ovom se Odlukom propisuju uvjeti, mjerila i postupak za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Rovinja- Rovigno
 9. Zakon o poljoprivrednom zemljištu
  (NN 20/18, 115/18, 98/19, 57/22)
  Ovim se Zakonom uređuje zaštita, korištenje i promjena namjene poljoprivrednog zemljišta, raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, osnivanje i djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište, promet privatnog poljoprivrednog zemljišta te upravni i inspekcijski nadzor.
 10. Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno
  („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ broj 09/11, 5/14, 14/18, 2/21)
 11. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 112/18, 39/22)
  Ovim se Zakonom uređuje državna izmjera, katastar nekretnina, registar prostornih jedinica, Nacionalna infrastruktura prostornih podataka, geodetski poslovi u lokalnoj samoupravi, geodetski radovi za posebne potrebe, nadležnost nad poslovima državne izmjere i katastra nekretnina te obavljanje tih poslova, ustrojstvo i djelokrug Državne geodetske uprave i Hrvatskoga geodetskog instituta, čuvanje i korištenje podataka i nadzor nad poslovima državne izmjere i katastra nekretnina.
 12. Zakon o cestama (NN 84/1122/1354/13148/1392/14110/19, 144/21, 114/22- Rješenje USRH, 114/22, 4/23- Odluka USRH)
  Ovim se Zakonom uređuje pravni status javnih cesta i nerazvrstanih cesta, način korištenja javnih cesta i nerazvrstanih cesta, razvrstavanje javnih cesta, planiranje građenja i održavanja javnih cesta, upravljanje javnim cestama, mjere za zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta i prometa na njima, koncesije, financiranje i nadzor javnih cesta.
 13. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 83/23)
  Ovim se Zakonom uređuje pravni status pomorskog dobra, utvrđivanje njegovih granica, upravljanje i zaštita pomorskog dobra, upotreba i korištenje, razvrstaj morskih luka, lučko po­druč­je, osnivanje lučkih uprava, lučke djelatnosti i njihovo obav­ljanje, gradnja i korištenje lučke nadgradnje i podgradnje, te bitna pitanja o redu u morskim lukama.
 14. Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13, 64/14) 
  Ovim Uredbom propisuju se djelatnosti za koje se može dati koncesijsko odobrenje, postupak davanja koncesijskog odobrenja i visina naknade za davanje koncesijskog odobrenja.
 15. Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17, 107/20)
  Ovim se Zakonom uređuju postupci davanja koncesije, prestanak koncesije, pravna zaštita u postupcima davanja i prestanka koncesije te druga pitanja u vezi s koncesijama.