Accessibility icon

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju obavlja poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja – Rovigno“ broj 7/10 i 7/17) i drugim propisima, kao i poslove po nalogu Gradskog vijeća i Gradonačelnika.

Unutar Upravnog odjela ustrojavaju se odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

 1. Odsjek za komunalno gospodarstvo;
 • koordinacija komunalnih poduzeća radi definiranja zajedničkih kriterija za organizaciju, standarda usluge i troškova i cijene komunalnih usluga, te poslovi kontrole i praćenja izvršenih usluga i cijena,
 • provođenje postupaka nabave i praćenje obavljanja povjerenih komunalnih djelatnosti u skladu sa odlukama koje reguliraju komunalne djelatnosti
 • predlaganje odluka u svezi s komunalnim prihodima, te vođenje upravnih postupaka utvrđivanja komunalnih prihoda (komunalni doprinos, komunalna naknada, spomenička renta, porez na nekretnine, porez na korištenje javnih površina, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i dr.)
 • obavljanje poslova u svezi sa davanjem koncesija i dozvola iz domene komunalnih i srodnih djelatnosti
 • upravljanje i briga o komunalnoj imovini u skladu s ovlaštenjima,
 • organiziranje i koordiniranje poslovima komunalnih djelatnosti, a što podrazumijeva održavanje javne rasvjete, zelenih površina i opreme na zelenim površinama, čišćenje javno-prometnih površina, plaža i prometnica i svih pješačkih komunikacija u nadležnosti grada, nerazvrstanih cesta, održavanje groblja, deponija, tržnice na malo, poslovi dezinsekcije i deratizacije, organizaciju službe za postupanje sa psima i mačkama lutalicama.
 • obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.
 1. Odsjek za komunalno i prometno redarstvo;
 • obavljanje poslova nadzora komunalnog reda na temelju zakona i općih akata grada
 • obavljanje poslova nadzora reda u prometu prema zakonskim ovlaštenjima
 • briga o komunalnoj imovini u skladu s ovlaštenjima,
 • predlaganje komunalnog i prometnog uređenja, radi učinkovitijeg provođenja mjera komunalnog i prometnog redarstva
 • obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika ili Gradskog vijeća.
 1. Odsjek za izgradnju i održavanje objekata;
 • vođenje investicija građenja i održavanja objekata komunalne infrastrukture, kulture, sporta, predškolskog odgoja, školstva, socijalne skrbi i drugih objekata u vlasništvu grada (u nastavku teksta: Objekti).
 • predlaganje i usklađivanje planova za izgradnju i održavanje objekata,
  1. Pododsjek za izgradnju;
 • izrada projektnih zadataka, priprema tehničke dokumentacije za izgradnju i održavanje objekata,
 • vođenje poslova oko ishođenja akata za gradnju objekata sukladno zakonu,
 • prikupljanje ponuda i predlaganje najpovoljnijih natjecatelja za izradu projekata za izgradnju i održavanje objekata
Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Tanja Mišeta Pročelnica 052/805-214 tanja.miseta@rovinj-rovigno.hr
2 Ermanno Turcinovich Voditelj Odsjeka za izgradnju i održavanje objekata 052/805-261 ermanno.turcinovich@rovinj-rovigno.hr
3 Senka Obšivač Voditeljica Pododsjeka za izgradnju 052/805-221 senka.obsivac@rovinj-rovigno.hr
4 Suzana Gjurić Stručna suradnica za izgradnju i održavanje objekata 052/805-245 suzana.gjuric@rovinj-rovigno.hr
5 Renata Maretić Referentica za pomoćne i tehničke poslove 052/805-221 renata.maretic@rovinj-rovigno.hr
6 Leo Lešić Viši stručni suradnik za tehničke poslove i projekte 052/805-245 leo.lesic@rovinj-rovigno.hr
7 Elvis Prenc Voditelj Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo 052/805-223 elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr
8 Ana Benčić Referentica za administrativnu potporu komunalnog redarstva 052/805-223 ana.bencic@rovinj-rovigno.hr
9 Thomas Garbin Referent za administrativnu potporu prometnog redarstva 052/805-220 thomas.garbin@rovinj-rovigno.hr
10 Boris Juričić Referent – komunalni redar 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
11 Loran Bačac Referent – komunalni redar 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
12 Berislav Vrančić Referent – komunalni redar 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
13 Paolo Kalebić Referent – komunalni redar 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
14 Darko Dukmenić Referent – komunalni redar 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
15 Roberto Sapač Referent – prometni redar 052/805-220 prometno.redarstvo@rovinj-rovigno.hr
16 Marko Višković Referent – prometni redar 052/805-220 prometno.redarstvo@rovinj-rovigno.hr
17 Valter Ružić Referent za tehničke poslove i komunalno redarstvo 052/805-223 redari@rovinj-rovigno.hr
18 Ando Saina Voditelj Odsjeka za komunalno gospodarstvo 052/633-570 ando.saina@rovinj-rovigno.hr
19 Ksenija Jeromela Žibert Viša stručna suradnica za utvrđivanje komunalnih prihoda 052/805-212 ksenija.jeromela.zibert@rovinj-rovigno.hr
20 Sandra Radovan Referentica za utvrđivanje komunalnih prihoda 052/805-213 sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr