Accessibility icon

Naputak

Zahvati za koje je potrebna lokacijska dozvola
(Članak 60. Zakona)

Za zahvate na nepokretnom kulturnom dobru, kao i na području prostornih međa kulturnoga dobra (cijeli obuhvat Kulturno povijesne cjeline grada Rovinja) za koje se prema posebnom propisu (Zakon o gradnji NN 153/13 i 20/17 ) izdaje lokacijska dozvola, odnosno drugi akt za provedbu prostornog plana, nadležno tijelo na zahtjev zainteresirane osobe prije pokretanja postupka za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta za provedbu prostornog plana, odnosno tijekom postupka izdavanja te dozvole ili akta, utvrđuje posebne uvjete zaštite kulturnoga dobra.
Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnoga dobra odbit će se rješenjem ako je predloženi zahvat suprotan utvrđenim mjerama zaštite i očuvanja kulturnoga dobra ili svrsi zaštite kulturnoga dobra propisanog Zakonom ili je odbijeno izdavanje potvrde konzervatorskog elaborata.

Zahvati za koje je potrebna građevinska dozvola
(Članak 61. Zakona)

Za poduzimanje radnji na nepokretnom kulturnom dobru, kao i na području prostornih međa kulturnoga dobra za koje se prema posebnom propisu (Zakon o gradnji NN 153/13 i 20/17) izdaje građevinska dozvola nadležno tijelo na zahtjev investitora u svrhu izrade glavnog projekta, a prije pokretanja postupka za izdavanje građevinske dozvole, utvrđuje posebne uvjete zaštite kulturnoga dobra.
Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnoga dobra odbit će se rješenjem ako su predložene radnje suprotne utvrđenim mjerama zaštite i očuvanja kulturnoga dobra ili svrsi zaštite kulturnoga dobra propisanoj ovim Zakonom.
Ako je glavni projekt izrađen u skladu sa utvrđenim posebnim uvjetima zaštite kulturnoga dobra, u postupku izdavanja građevinske dozvole, nadležno tijelo umjesto posebnih uvjeta izdaje potvrdu da je glavni projekt u skladu s posebnim uvjetima zaštite. Ako glavni projekt nije usklađen s izdanim posebnim uvjetima zaštite, zahtjev za izdavanje potvrde se odbija rješenjem.
Investitor je dužan prije postupka izdavanja građevinske dozvole ishoditi potvrdu koju izdaje Konzervatorski odjel u Puli i kojom utvrđuje da je glavni projekt u skladu sa Zakonom glede pitanja u vezi s kojima su utvrđeni posebni uvjeti zaštite kulturnoga dobra. Ako glavni projekt nije usklađen s izdanim posebnim uvjetima, zahtjev za izdavanje potvrde se odbija rješenjem.

Zahvati za koje nije potrebna građevinska dozvola
(Članak 61.b Zakona)

Za građenje jednostavnih i drugih građevina i radove temeljem glavnog projekta unutar kulturno-povijesne cjeline, na pojedinačnom kulturnom dobru, kao i na području prostornih međa kulturnoga dobra (cijeli obuhvat Kulturno povijesne cjeline grada Rovinja), a za koje sukladno propisu kojim se uređuje gradnja (Zakon o gradnji NN 153/13 i 20/17 i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima 112/17) nije potrebno ishoditi građevinsku dozvolu, investitor je dužan prije započinjanja radova pribaviti posebne uvjete zaštite kulturnoga dobra koje izdaje nadležno tijelo.
Zahtjev za utvrđivanje posebnih uvjeta zaštite kulturnoga dobra odbit će se rješenjem ako su predloženi radovi u suprotnosti s utvrđenim mjerama zaštite i očuvanja kulturnoga dobra ili svrhom zaštite kulturnoga dobra propisanom  Zakonom.
Za građenje i radove koji se obavljaju na temelju glavnog projekta (sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima) investitor je dužan prije započinjanja radova ishoditi potvrdu koju izdaje Konzervatorski odjel u Puli i kojom utvrđuje da je glavni projekt u skladu sa Zakonom glede pitanja u vezi s kojima su utvrđeni posebni uvjeti zaštite kulturnoga dobra. Ako glavni projekt nije usklađen s izdanim posebnim uvjetima, zahtjev za izdavanje potvrde se odbija rješenjem.

Zahvati za koje nije potrebna građevinska dozvola i nije potreban glavni projekt
(Članak 62. Zakona)

Za građenje i radove za koje nije potrebna građevinska dozvola, i ne obavljaju se na temelju glavnog projekta, investitor je dužan prije započinjanja radova pribaviti prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela u Puli.
Radnje koje bi mogle narušiti cjelovitost i/ili prouzročiti promjene na pokretnom kulturnom dobru ili na nepokretnom kulturnom dobru, kao i na području prostornih međa kulturnoga dobra (cijeli obuhvat Kulturno povijesne cjeline grada Rovinja) koje se prema posebnom propisu ne smatraju građenjem (Zakon o gradnji i Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima), mogu se poduzimati uz prethodno odobrenje nadležnog tijela. Nadležno tijelo (Konzervatorski odjel u Puli) ovlašteno je prije izdavanja prethodnog odobrenja prema potrebi utvrditi posebne uvjete zaštite kulturnoga dobra.
Kao gore navedene radnje smatraju se osobito:

  • građenje i radovi iz članka 61.b stavka 4. Zakona, (gradnja bez građevinske dozvole i radovi koji se izvode bez glavnog projekta, a osobito npr: održavanje, ličenje, sanacija, adaptacija, manji popravci, ugradnja stolarije, instalacija i opreme, postavljanje oznaka, reklamnih natpisa, zaštite od sunca, postava vanjske opreme i reklama unutar prostornih međa kulturnog dobra),
  • konzerviranje,
  • restauriranje,
  • premještanje kulturnoga dobra i drugi slični radovi,
  • rad industrijskih i drugih postrojenja i radilišta, sanacija i adaptacija kulturnoga dobra u smislu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, kao i građenje ostalih jednostavnih i drugih građevina i radova na području na kojem se nalazi kulturno dobro.

Ministar kulture pravilnikom je propisao dokumentaciju koju je podnositelj dužan priložiti zahtjevu za prethodno odobrenje, a koju možete naći na ovom linku:

* http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_12_134_2528.html

Obavljanje gospodarske djelatnosti

Prethodno odobrenje za obavljanje djelatnosti u nepokretnom kulturnom dobru
(Članak 65.)

Pravne i fizičke osobe ne smiju započeti obavljanje gospodarske djelatnosti u prostoru koji se nalazi unutar nepokretnog kulturnog dobra ili zaštićene kulturno-povijesne cjeline bez prethodnog odobrenja nadležnog tijela.
Odobrenje je potrebno i za svaku promjenu namjene poslovnog prostora, odnosno promjenu djelatnosti.