Accessibility icon

Opće javne potrebe u kulturi

P 1027 – Program: OPĆE JAVNE POTREBE U KULTURI = 2.277.000,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Opće javne potrebe u kulturi planirani su u iznosu od 2.277.000,00 kn. U okviru Programa planirano je šest Aktivnosti, i to:

A 102701 – Aktivnost: Gradske kulturno-zabavne manifestacije = 288.000,00 kn
Iz ovih sredstava osigurava se financiranje gradskih kulturno-zabavnih manifestacija tijekom godine kao što su karneval, Dan grada, Glazbeni poučak, Etnofilm festival u organizaciji ustanova u kulturi, a koje se održavaju pod pokroviteljstvom Grada.
Konačni raspored sredstava odredit će se posebnim Zaključkom nakon donošenja proračuna.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika i gostiju Grada Rovinja
Posebni cilj: realizacija programa  u cilju obilježavanja značajnijih datuma i prigoda tijekom godine, te programa koji se već dugi niz godina održavaju u Rovinju
Pokazatelj uspješnosti: cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju

A 102702 – Aktivnost: Posebne gradske aktivnosti = 660.000,00 kn
Iz ovih sredstava  planira se financiranje programa koji se realiziraju tijekom godine, a koji imaju za cilj upotpuniti ponudu kulturnih događanja u cilju zadovoljenja potreba građana i gostiju.
Programi koji će se financirati iz ovih sredstava odnose se na glazbeno scenske manifestacije i festivale, književne skupove, manifestacije vizualnih umjetnosti.
Dio sredstava koji se tradicionalno osiguravao za programe organizacija civilnog društva biti će predmetom javnog natječaja koji će se provesti nakon donošenja proračuna.
Ovim sredstvima financirat će se i božićno novogodišnji program, kulturni program u ljetnim mjesecima koji se održavaju pod pokroviteljstvom Grada.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika i gostiju
Posebni cilj: upotpunjavanje ponude  kulturnih događanja tijekom cijele godine
Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi tijekom godine

A 102703 – Aktivnost: Izdavaštvo = 150.000,00 kn
Iz ovih sredstava financiraju se pojedini izdavački projekti kao što su zbirke pjesama, stručni časopisi, CD-i,  i sl.  po  prijavama  pojedinaca i pravnih osoba koji su nositelji tih projekata.
Sredstva će se rasporediti po provedenom natječaju nakon donošenja Proračuna.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: poticanje izvornosti i kreativnosti
Posebni cilj: omogućavanje sugrađanima, autorima, izdavanje svojih djela, te podrška izdavačkim projektima od posebnog značaja
Pokazatelj uspješnosti: broj dodijeljenih potpora i izdanih publikacija

A 102704 – Aktivnost: Programi udruga iz područja kulture i umjetnosti = 1.020.000,00 kn
Ovim sredstvima financirat će se rad Centra za povijesna istraživanja, rad povjerenstva za ocjenjivanje prijava programa udruga iz područja kulture i umjetnosti i tehničke kulture, te aktivnosti udruga na području kulture i umjetnosti.
17. ožujka 2015. godine stupila je na snagu Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Uredbu su dužni primjenjivati davatelji financijskih sredstava koji prihode ostvaruju iz javnih izvora. Uredba izričito propisuje obavezu objave natječaja nakon donošenja proračuna, odnosno određivanje prioriteta financiranja (programa i aktivnosti).
Sukladno raspoloživim sredstvima planiran je okvirni iznos od 1.020.000,00 kn za financiranje programa udruga u kulturi i umjetnosti.
Sredstva su namijenjena za financiranje institucionalne podrške, odnosno programa udruga na području kulture i umjetnosti, za financiranje zaštite kulturne baštine, kulturno-umjetnički (glazbeni i scenski) amaterizam, ostale izvedbene i vizualne umjetnosti.

A 102705 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 9.000,00 kn
Uz iznos koji će se po natječaju/natječajima dodjeljivati udrugama planirani su financijski resursi za provedbu natječajnog procesa, odnosno za rad povjerenstva koje će ocjenjivati pristigle prijave na natječaj. Planirana sredstva iznose 9.000,00 kn.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: ostvarivanje raznih aktivnosti i programa udruga čiji je cilj promicanje kulturnih vrijednosti
Posebni cilj: poticanje kontinuiranog rada udruga, te time i uključivanje  građana u razne aktivnosti udruga
Pokazatelj uspješnosti: dodijeljene potpore i realizirane aktivnosti

A 102706 – Aktivnost: Centar za povijesna istraživanja Rovinj-Rovigno = 150.000,00 kn
Osnovan je 1968. godine na inicijativu Talijanske Unije za Istru i Rijeku (danas Talijanska Unija), kako bi istraživao i prezentirao povijest autohtone talijanske nacionalne zajednice na prostoru njenog povijesnog obitavanja. Uz to, temeljna je tematika  njegovog istraživačkog djelovanja regionalna povijest Istre, Rijeke, Kvarnera i  područja bivše Mletačke Dalmacije. Centar na talijanskom jeziku, sa sažecima na hrvatskom i slovenskom jeziku, objavljuje i serije (do 2015. oko 300 svezaka): Atti, CollanadegliAtti, Quaderni, Monografi, Documenti, Ricerchesociali, Etnia, Fonti te bilten La Ricerca.
Znanstvena knjižnica Centra posjeduje više od 110.000 svezaka i potpuno je informatizirana. Od  1995. ima status Depozitarne knjižnice Vijeća Europe, s posebnom sekcijom o ljudskim pravima i pravima manjina te o zaštiti okoliša. Vrijedna je i zbirka zemljopisnih, topografskih i vojnih karata te crteža, slika i veduta od 15. stoljeća do  danas.
Planiranim sredstvima osigurava se i sufinanciranje programa obilježavanja 50. godišnjice osnutka ustanove.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
Opći cilj: realizacija planiranih aktivnosti ustanove
Posebni cilj: podrška znanstveno-istraživačkom radu ustanove
Pokazatelj uspješnosti: provedene planirane aktivnosti ustanove

P 1028 – Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI =50.000,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Javne potrebe u tehničkoj kulturi planirani su u iznosu od 50.000,00 kn. U okviru Programa planirana je jedna Aktivnost:

A 102801 – Aktivnost: Programi udruga tehničke kulture = 50.000,00
Ovim sredstvima financirat će se, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, programi udruga čije je područje djelovanja tehnička kultura.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o udrugama, Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: ostvarivanje aktivnosti udruga tehničke kulture
Posebni cilj: poticanje inovativnosti i kreativnosti građana
Pokazatelj uspješnosti: realizirani programi udruga

P  1037 – Program: DJELATNOST USTANOVA U KULTURI = 7.652.390,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Djelatnost ustanova u kulturi planirani su u ukupnom iznosu od 7.864.280,00 kn. U okviru Programa planirano je trinaest Aktivnosti i četiri Kapitalna projekta koje provode proračunski korisnici – ustanove u kulturi.

Proračunski korisnik 34491: Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno – 2.771.200,00 kn

Pučko otvoreno učilište Grada Rovinja-Rovigno je kulturna, prosvjetna, informativna i obrazovna javna ustanova. Osnivač i vlasnik Učilišta je Grad Rovinj-Rovigno.
Pučko otvoreno učilište osnovano je 1955. godine u cilju rješavanja problema obrazovanja, usavršavanja odraslih kao i organiziranja zabavnih i kulturnih događanja. Djelatnost Pučkog otvorenog učilišta obuhvaća: obrazovanje, kulturu, glazbene i likovne sadržaje, predavanja, radionice i sl. Aktivnosti ustanove odvijaju se u nekoliko prostora: kazalištu A. Gandusio, Domu kulture, Multimedijalnom centru te po potrebni na ostalim gradskim lokacijama.

A 103701 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi = 1.723.000,00 kn
Sredstvima u iznosu od 1.325.000,00 osigurava se isplata plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa za ukupno jedanaest (11) zaposlenika.
Preostalim iznosom od 393.000,00 kn osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, te održavanje opreme i objekata kojima ustanova upravlja.
Od ukupnog iznosa od 393.000,00 kn, 85.000,00 kn odnosi se na vlastite prihode ustanove od najma prostora koji će se koristiti za pokriće materijalnih i režijskih troškova.

A 103702 – Aktivnost: Upravno vijeće = 19.000,00 kn
Planiranim sredstvima isplaćuju se naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade određena je posebnom Odlukom.

A 103703 – Aktivnost: Posebni programi ustanove = 532.000,00 kn
Svoje programe Ustanova će realizirati  kroz glazbeno-scensku, kino-prikazivačku i obrazovnu  djelatnost.
Pored sredstava gradskog proračuna u iznosu od 390.000,00 kn ustanova planira ostvariti vlastite prihode od prodaje ulaznice za kazališne predstave, donacija te potpora državnog i županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 142.000,00 kn.
Od siječnja do lipnja i od listopada do prosinca organizirat će se mjesečno 4 kazališna gostovanja (2 za odrasle, 1 za djecu, 1 za mlade (s posebnim naglaskom na lutkarsko kazalište). Ustanova će se uključiti u međunarodni program „Noć kazališta“.
Učilište nastavlja s cjelogodišnjom kazališnom radionicom za mlade s ciljem educiranja kazališne publike te s ciljem realiziranja vlastite kazališne produkcije
Za ljetne mjesece se planira poseban program kazališnih predstava na otvorenom prilagođen svim uzrastima pri čemu će se voditi računa da jezik ne predstavlja barijeru.
Pored navedenih, POU organizira i posebne programe poput Rovinj Spring Jazz-a, Glazbenog poučka,  Književnih susreta za srednjoškolce,  Malog sajma starina.
Ustanova će biti nositelj organizacije manifestacija koje su već tradicionalne u našem gradu, kao što su  Dan grada, Kulturno ljeto, obilježavanje Dječjeg tjedna, programi povodom Božića i Nove godine i dr.

A 103704 – Aktivnost: Dani Antuna Šoljana = 52.000,00 kn
Pučko otvoreno učilište u suradnji sa Društvom hrvatskih književnika i Gradskom knjižnicom organizirat će program XXIII. Dana Antuna Šoljana.
Pored sredstava iz gradskog proračuna u iznosu od 35.000,00 kn, planira se ostvariti potpora Ministarstva kulture i Istarske županije.

A 103705 Aktivnost: Kino prikazivačka djelatnost = 200.200,00 kn
Najveći dio sredstava se troši za najam filmova (110.000,00 kuna) dok se ostatak sredststava koristi za materijalno režijske troškove (električna energija, gorivo za službeni auto, uredski materijal, poštarina za slanje filmova, materijal za čišćenje i dr.)

U planu su sljedeće aktivnosti:

  • broj filmskih projekcija i posebnih filmskih programa povećati će se sukladno programu koji je propisalo resorno ministarstvo a kako je kino digitalizirano projekcije će biti digitalne i 3D.
  • U suradnji s udrugom „Sedmi kontinent“ provesti će se četvrti specijalizirani ciklus filmske edukacije svih učenika osnovnih škola i djece predškolskog uzrasta našeg grada. Program će se odvijati u svim raspoloživim prostorima POU-a uključivši i kino Gandusio.

A103706 Aktivnost: Obrazovna djelatnost = 185.000,00 kn
Prihodi koji se ostvaruju iz obrazovne djelatnosti  najvećim se dijelom troše za plaćanje profesora i voditelja radionica, kao i za nabavku literature, promidžbu i tiskanje promo materijala, uredskog materijala,  sitnog inventara i dr.

U obrazovnoj djelatnosti planira se sljedeće:

  • dodatno povećanje verificiranih programa stručnog osposobljavanja te promocija istih
  • organizacija tečajeva jezika kroz dva ciklusa (jesenski i proljetni), kreativnih radionica, te tečajeva i programa profesionalnog usavršavanja verificiranih od strane resornog Ministarstva. Obrazovna djelatnost će u svojoj ponudi i dalje imati tečajeve informatike, tjelovježbi i sl., a organizirat će kao i dosad razne seminare i stručna predavanja.
  • u planu su i ljetne kreativne radionice za mlade.

K 103701 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 60.000,00 kn
Prema iskazanim potrebama ustanove planirana su sredstva za opremu novih prostora za proširenje obrazovne djelatnosti te nadopunu opreme za potrebe konferencijskih događanja u prostorima ustanove.
Od ukupnog iznosa od 60.000,00 kn, 50.000,00 kn se osigurava iz gradskog proračuna dok će se preostalih 10.000,00 kn uložiti u nabavku opreme iz vlastitih prihoda.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o pučkim otvorenim učilištima, Zakon o ustanovama
Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti, realizacija programa ustanova u kulturi, te zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rovinja
Posebni cilj: poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti kroz programe kulturnih sadržaja, te obogaćenje kulturne ponude sa kvalitetnim sadržajima
Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa ustanove u planiranom razdoblju, broj posjetitelja programa ustanove, broj polaznika obrazovnih programa ustanove

Proračunski korisnik 37994: Zavičajni muzej Grada Rovinja – Rovigno = 3.649.990,00 kn
Zavičajni muzej grada Rovinja je ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost sukladno Zakonu o muzejima i Zakonu o ustanovama.
Djelatnost Muzeja obuhvaća: sustavno prikupljanje, čuvanje civilizacijskih, kulturnih i prirodnih dobara od prapovijesti do najnovijeg doba, njihovu stručnu i znanstvenu obradu te sistematizaciju u zbirke, trajnu zaštitu muzejske građe, dokumentiranje muzejske građe, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predstavljanje javnosti putem stalnih i povremenih izložbi te objavljivanje spoznaja o muzejskoj građi putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava.
Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti kulturnih dobara.

A 103707 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi = 1.827.630,00 kn
Ovim sredstvima osiguravaju se rashodi za plaće i ostala davanja s osnova radnog odnosa za ukupno 10 zaposlenih djelatnika ustanove, od kojih je četiri sa stručnim zvanjima (kustos arheolog, viši kustos voditelj likovnih zbirki i galerijske djelatnosti, kustos voditelj povijesnih i etnografskih zbirki i diplomirani knjižničar), muzejski tehničar, tri zaposlenika na pomoćno tehničkim poslovima, administrativna tajnica i ravnatelj. Za plaće i doprinose se osigurava iznos od 1.425.000,00 kn.
Iz ovih sredstava osiguravaju se sredstva za materijalne rashode u ukupnom iznosu od 399.780,00 kn, od koji ustanova osigurava 107.630,00 kn dok se preostali iznos osigurava iz sredstava proračuna. Iz materijalnih sredstava osigurava se 39.000,00 kn za usluge vođenja knjigovodstva, naknade za prijevoz zaposlenicima, ostali troškovi materijala, energije, usluga, tekućeg održavanja za redovito funkcioniranje ustanove.

A  103708 – Aktivnost: Upravno vijeće = 34.000,00 kn
Planiranim sredstvima isplaćuju se naknade članovima Upravnog vijeća prema održanim sjednicama i prisustvu članova na sjednicama. Visina naknade određena je posebnom Odlukom.

A 103709 – Aktivnost: Posebni programi ustanove = 412.440,00 kn
Djelatnost muzeja realizira se kroz nekoliko strukovnih odjela: Odjel arheologije, Odjel umjetnosti, Odjel povijesti, Odjel etnografije, muzejska knjižnica i djelatnost muzejske pedagogije.
Pored sredstava gradskog proračuna u iznosu od 169.400,00 kn, Muzej će uložiti vlastitih sredstava u iznosu od 41.250,00 kn te se očekuju i prihodi Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Istarske županije u iznosu od 161.790,00 kn.

Ovim sredstvima realizirati će se slijedeće:
Odjel Povijesti i Etnologije planira objaviti katalog/knjigu  “Devozione – pučka vjerovanja u Rovinju”, te knjigu troškova gradnje zvonika Sv. Eufemije”. Putem izložbe predstaviti će se djelovanje tiskare Coana za što se očekuju i sredstva Ministarstva kulture.
Dati će se restaurirati tekstilni predmeti, digitalizirati građa iz zbirke fotografija, nadopuniti zbirke otkupom nove građe, te sudjelovati u stručnim i znanstvenim skupovima.
Likovni odjel u segmentu galerijske djelatnosti uložiti će  prirediti će tradicionalne likovne manifestacije Rovinj Art Program i „Grisiu 2018“. Studentski kamp Grisia 2018 dovodi u Rovinj mlade umjetnike sa Akademija likovnih umjetnosti iz Osijeka, Zagreba, Rijeke, Ljubljane.
Prirediti će se sveukupno 10 izložbenih manifestacija. Restaurirati će se dva predmeta iz zbirke starih majstora, te otkupiti  6 umjetnina
Arheološki odjel će u 2018. godini obaviti istraživanja na lokalitetu Mongrižej te dokumentirati nekoliko lokaliteta koji su otkriveni Lidar snimanjem i obaviti poslove zaštite i stručne obrade istih te adekvatnih pohraniti u čuvaonice.
Planira se uređenje  komunikacijske staze između dva lokaliteta (Monkodonja i Mušego) i postavljanje se informativnih panoa za pješake i  bicikliste za što su zatražena i sredstva Istarske županije.
Knjižnica i odjel Muzejske pedagogije svoju djelatnost vezuju uz aktivnosti drugih odjela ustanove: pribaviti će se dostupna pisana građa o zavičaju i organizirati radionice, predavanja i susreti sa korisnicima, posebno učenicima rovinjskih osnovnih škola i vrtića u upoznavanju tradicije, starih umijeća i znanja o zavičajnim temama.
Digitalizirati će se knjige tiskane u tiskari Coana i stara knjiga inventara zbirke knjiga Stancoviciana, a sredstvima proračuna grada, Istarske županije i Ministarstva kulture.

A 103710 – Aktivnost: Arheološko nalazište Moncodogno= 35.000,00 kn
Planiranim sredstvima se vodi briga o održavanju arheološkog nalazišta što je povjereno Arheološkom odjelu ustanove. Obaviti će se košnja trave i otklanjanje vegetacije koja prodire u zidine.

 

A 103711 – Aktivnost: Grisia i Lokovna kolonija = 95.000,00 kn
Poseban interes Likovnog odjela predstavlja briga o manifestacijama Grisia i Likovna kolonija za što se tradicionalno posebno izdvajaju proračunska sredstva.
Sredstva za program su osigurava Grad Rovinj u iznosu od 75.000,00 kn i Turistička zajednica Grada Rovinja u iznosu od 20.000,00 kuna.
Osiguranim sredstvima prirediti će se tradicionalna Likovna kolonija Rovinj – 63. po redu. Uz tradicionalnu „Grisiu“ organizira se studentski kamp – radno druženje umjetnika i studenata likovnih umjetnosti. 2018 godine očekuje se prisustvo oko 30 polaznika i sudionka na izložbi u Grisiji.

K 103702 – Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i opremanje prostora = 945.920,00 kn
Prema iskazanoj potrebi ustanove planirana su sredstva za nabavku informatičke opreme, fotoaparata i film-skenera za fotografsku građu.
Nastavlja se s projektom rekonstrukcije zgrade muzeja – palače Califfi. Planira se obaviti  se 3D skeniranje zgrade muzeja, izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta sanacije zgrade muzeja.  Očekuju se sredstva Ministarstva kulture.
Planira se sanirati vanjska stolarija zgrade muzeja. 150.000,00 osigurava Grad Rovinj, 13.720,00 kn ustanova iz vlastitih sredstava, te je 150.000,00 kn zatraženo od Ministarstva kulture.
40.000,00 osigurava se iz gradskog proračuna za uređenje sanitarnog čvora za posjetitelje.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Zakon o  muzejima i Zakon o knjižnicama
Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti, realizacija programa ustanova u kulturi, te zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rovinja
Posebni cilj: povećanje standarda usluge ustanove, zaštita građe i dostupnost javnosti, stručna obrada predmeta, predstavljanje umjetnika, zaštita baštine
Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa ustanove u planiranom razdoblju

K103703 Kapitalni projekt: Arheološki park – 300.000,00 kn
Projekt Monkodonja i Monsego započeo je 1997.  godine s ciljem iskopavanja gradine radi stjecanja spoznaja o organizaciji i načinu života u  brončanodobnom naselju. To je prvi puta da se izvelo tako opsežno istraživanje na jednom gradinskom  lokalitetu.
Gradina se ne nalazi na znamenitom popisu koji je početkom 20. stoljeća sastavio Carlo Marchesetti. Otkrili su je arheolozi arheološkog muzeja iz Pule Boris Bačić i Branko Marušić. Uočen je njezin značaj i odmah se krenulo u istraživanja koja su trajala par godina.  Sustavna arheološka istraživanja ponovo se pokreću 1997.  godine i traju sve do 2008.  godine na kojima sudjeluju: Institut für Prähistorische Archäologie, Freie Universität iz Berlina, odjel za arheologiju sveučilišta u Ljubljani, Arheološki muzej Istre u Puli i Zavičajni muzej grada Rovinja. U istraživanje su bili uključeni studenti iz više od 10 različitih zemalja.
Usporedo s iskopavanjima krenulo se i sa rekonstrukcijama istraženih i otkrivenih građevina i time je gradina postala prezentabilan lokalitet.
Krajnji cilj ovog projekta je uređenje arheološkog parka i izgradnja muzeja  sa svim pratećim sadržajima. Osim održavanja lokaliteta  muzej bi se bavio sustavnim predstavljanjem brončano dobnog razdoblja Istre kroz stalne i povremene izložbe,  edukacijskim  aktivnostima i radionicama eksperimentalne arheologije.
Radi se o višegodišnjem projektu kojeg je ustanova prijavila na natječaj Ministarstva kulture te se očekuje odluka o istome.

Proračunski korisnik 42215: Gradska knjižnica Matija Vlačić Ilirik = 1.231.200,00 kn
Gradska knjižnica „Matija Vlačić Ilirik“ djeluje kao samostalna ustanova od 2006. godine.
Gradska knjižnica ostvaruje slijedeće djelatnosti: nabavlja knjižničnu građu, osigurava korištenje i posudbu knjižnične građe te protok informacija, obrađuje, čuva i štiti knjižničnu građu te provodi mjere zaštite knjižnične građe, organizira književne programe te obavlja i ostale poslove sukladno Zakonu i Statutu.
Gradska knjižnica ima u sastavu: odjel beletristike, dječji odjel, odjel stručne literature, odjel periodike, odjel književnosti na stranim jezicima, odjel s AV-građom, 2 čitaonice, 24 mjesta za individualan rad, od čega 5 mjesta za rad pomoću računala.

A 103712 – Aktivnost: Redovan rad ustanove u kulturi = 1.023.200,00 kn
Ovim sredstvima osigurava se isplata plaća i ostalih davanja s osnova radnog odnosa za ukupno pet zaposlenika (tri diplomirana knjižničara, ravnatelja i tajnicu).
Iz ovih sredstava osiguravaju se sredstva za materijalne rashode.
Za dio materijalnih rashoda Ustanova koristi vlastite prihode u iznosu od 25.000,00 kn.

A 103713 – Aktivnost: Posebni programi ustanove = 30.000,00 kn
Ustanova organizira  književni program pod nazivom: S knjigom kroz godinu.

  • Susreti s lektirnim piscima za djecu i mlade – dio je programa namijenjen osnovnoškolcima. S obzirom na nedostatak vlastitog prostora, bit će organizirani u Multimedijalnom centru
  • Pisac u gostima – namijenjen je odrasloj publici. Održavat će se u prostoru knjižnice i predstavit će neke od najpoznatijih hrvatskih pisaca.
  • U ljetnim mjesecima održavat će se književne priredbe na otvorenom, u parku knjižnice, pod nazivom Riječ i glazba.
  • Popularno-znanstvene tribine u MMC-u

K 103704 – Kapitalni projekt: Nabava knjižne građe = 178.000 kn
Ustanova tijekom godine nabavlja novu knjižnu građu što se financira sredstvima proračuna Grada Rovinja-Rovigno (52.000,00 kn), ali i iz sredstava Ministarstva kulture, vlastitih sredstava ustanove te donacija.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o knjižnicama, Zakon o ustanovama.
Opći cilj: financiranje redovne djelatnosti, realizacija programa ustanove te zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rovinja.
Posebni cilj:  poticanje čitanja kod djece i odraslih, povećanje standarda usluge u ustanovama kulture.
Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa (održane književne manifestacije) ustanove u planiranom razdoblju, broj upisanih članova i posjetitelja.