Accessibility icon

Opće javne potrebe u sportu

Program 1029: JAVNE POTREBE U SPORTU = 10.000,00 kn
Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: provođenje sportskih aktivnosti, promicanje bavljenja sportom
Posebni cilj: promocija sporta i Grada Rovinja-Rovigno
Pokazatelj uspješnosti: realizacija manifestacija kojima se dodjeljuje potpora.

A 102901: Sportske manifestacije = 10.000,00 kn
Natječaj za financiranje troškova sportskih manifestacija poništen je zbog očekivanog smanjenja prihoda proračuna. Stoga su sredstva planirana na razini realiziranih troškova do mjeseca ožujka a koji se odnose na troškove programa „Sportaš godine“ u organizaciji Sportske zajednice.

A 102902: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 0,00 kn
Nije provedeno ocjenjivanje prijava zbog poništenja natječaja te stoga nije potrebno osigurati sredstva.

Program 1030: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE = 2.548.000,00 kn
Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
Opći cilj: poticanje i promicanje bavljenja sportom od najranije dobi, stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti svih dobnih uzrasta.
Posebni cilj: praćenje sustava sporta u okvirima mogućnosti Proračuna, uključivanje djece, mladih i ostalih građana u sportske aktivnosti u prilagođenim uvjetima.
Pokazatelj uspješnosti: praćenje potreba sporta sukladno definiranim kriterijima uz prilagodbu aktivnosti novim okolnostima zbog provedbe mjera stožera civilne zaštite.

A 103001: Stručna služba i Izvršni odbor Sportske zajednice = 290.000,00 kn
Iz sredstava za rad stručne službe, financiraju se svi materijalni izdaci vezani za funkcioniranje Sportske zajednice, te njegov tajnik. Osigurana su i sredstva za aktivnosti tijela Zajednice koja čine operativnu cjelinu sa stručnom službom.

A 103002: Sportske udruge = 1.580.000,00 kn
Iz planiranih sredstava financirati će se sve sportske udruge, članice Sportske zajednice, sa sjedištem na području grada Rovinja -Rovigno. Sredstva su planirana u skladu sa aktivnostima sportskih klubova, obzirom da zbog pandemije COVID-19 i odluka Stožera, klubovi u od ožujka do kraja lipnja nisu mogli realizirati veliki dio svojih aktivnosti. Programi sportskih udruga pratit će se i financirati u okviru i na temelju strukture troškova sastavljene od slijedećih elemenata: 1. stručni kadar, 2. troškovi natjecanja (kotizacije, sudačke pristojbe, putni troškovi sudaca registracija natjecatelja i dr.), 3. troškovi prehrane i prijevoza na natjecanjima, 4. troškovi boravka, 5. troškovi knjigovodstvenih usluga, 6. ostali materijalni troškovi potrebni za funkcioniranje udruge. Ova sredstva raspoređuju se unutar Sportske zajednice na temelju kriterija koje su prihvatila tijela Zajednice.

A 103003: Sportsko-rekreacijski projekti = 5.000,00 kn
Ovim se sredstvima financiraju članice Društva za sportsku rekreaciju. Pored osiguranih sredstava prati se potreba za razvojem sportske rekreacije kroz osiguravanje objekata, organizaciju manifestacija i dr.

A 103005: Popolana = 0,00 kn
Manifestacija se nije održala zbog mjera, koje su u vrijeme kada je ista trebala biti održana, bile na snazi.

A 103006: Zajednički projekti = 673.000,00 kn
Iz planiranih sredstava u iznosu od 673.000,00 kuna financiraju se liječnički pregledi sportaša, njihovo osiguranje, učenički sport, stručno usavršavanje kadrova, financiranje vrhunskih i perspektivnih sportaša, program za djecu s posebnim potrebama, sportske manifestacije u organizaciji sportskih klubova i Sportske zajednice te korištenje sportskih objekata (dvorane).Povećanje se odnosi na nastavak aktivnosti nakon popuštanja protuepidemijskih mjera te povećanje u iznosu od gotovo 53.000,00 kuna odnosi se na sredstva koja se planiraju uprihodovati od zakupa poslovnih prostora u sklopu sportskih objekata i koji će se isplaćivati sportskim klubovima korisnicima tih istih sportskih objekata, a sve temeljem Odluke o načinu raspodjele/korištenja sredstava ostvarenih od zakupnine dijelova sportskih objekata koji se ne koriste za sportske aktivnosti klubova. Sredstva za financiranje Zajednice raspoređivati će se u mjesečnim ratama, na temelju posebnih zahtjeva. Sportska zajednica dužna je najmanje jedanput godišnje izvijestiti o načinu trošenja doznačenih joj sredstava, kao i uopće o svojem cjelokupnom radu.


Program 1031: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT = 5.049.950,00 kn
Zakonska osnova: Zakon o sportu
Opći cilj: stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti svih dobnih uzrasta
Posebni cilj: kontinuirano ulaganje, unapređenje i održavanje sportske infrastrukture
Pokazatelj uspješnosti: dostupnost korištenja sportskih objekata udrugama i ostalim korisnicima

A 103101: Redovno poslovanje TD Valbruna sport = 1.028.000,00 kn
Ovo Društvo osnovano je radi upravljanja i održavanja sportskih objekata na području našeg Grada. Ono upravlja sportskom dvoranom Valbruna, sportskom dvoranom Gimnazija, te manjim dvoranama Pionirski dom i Mlinovi, bazenom „Delfin”, nogometnim igralištima u Rovinju-Rovigno i u Rovinjskom Selu. Sve ove objekte uglavnom koriste sportske udruge našega Grada, te učenici osnovnih i srednjih škola. Sredstva u iznosu od 1.028.000,00 kuna su umanjena zbog manjeg opsega posla obzirom na restrikcije vezane uz protuepidemijske mjere, a osiguravaju se za pokriće dijela rashoda Društva nastalih u poslovanju s obzirom da se iz važeće cijene isti ne mogu u cijelosti pokriti, a osim toga veliki je postotak iskorištenosti ovih objekata od strane naših škola i sportskih udruga. Sredstva za ove namjene doznačiti će se Valbruni Sport d.o.o. u jednakim mjesečnim iznosima po posebnim zahtjevima.

A 103102: Tekuće održavanje školske sportske dvorane „Gimnazija“ = 278.000,00 kn
Za troškove funkcioniranja i održavanja školske sportske dvorane planiran je iznos od 278.000,00 kuna. Ovi rashodi obuhvaćaju režijske troškove (struja, voda), razna ispitivanja, servisiranja opreme i uređaja i dr.

A 103103: Tekuće održavanje plivačkog bazena Delfin = 625.200,00 kn
Iznosom od 535.000,00 kuna osigurati će se tekuće i investicijsko održavanje otvorenog bazena «Delfin» (troškovi struje, vode, nabavka sredstava za održavanje čistoće bazena, kontrola ispravnosti vode i drugi slični troškovi).

A 103104: Najam zatvorenog plivačkog bazena = 238.000,00 kn
Kroz najam zatvorenog bazena omogućava se rad plivača i vaterpolista naših sportskih udruga.

K 103102: Boćalište Štanga = 462.200,00 kn
U cilju unapređenja sportske infrastrukture a prema iskazanoj potrebi Boćarskog kluba planira se postavljanje nadstrešnice i proširenje klupskih prostorija na boćalištu Štanga. Obzirom da se u 2019. godini predvidio iznos od 910.000 kuna. za prvu fazu radova, potrebno je osigurati još sredstva za dovršenje projekta, za što se planira iznos od 462.200,00 kuna.

K 103103: Sportsko-lječilišni bazenski kompleks = 929.000,00 kn
Planirana sredstva odnose se na troškove izmjena i dopune izvedbenih projekata i troškovnika, tehničko savjetovanje u vođenju projekta, te vođenje javne nabave izgradnje i nadzora izvođenja radova koji su do sada ugovoreni, dok će se ostali novi troškovi financirati iz kredita.

T 103101: Tekuće i investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme = 708.700,00 kn
Za potrebe investicijskog održavanja objekata kojima upravlja ovo Društvo, kao i opreme osiguran je iznos od 708.700,00 kuna. Ovim se iznosom planira održavanje nogometnih terena u Rovinju i Rovinjskom Selu. Osim toga planirano je održavanje rasvjete te građevinski i obrtnički radovi na održavanju svih sportskih objekata. Povećanje se odnosi na troškove električne energije za nova mjerna mjesta koje su se ranije vodila na Grad a sada su ugovori prebačeni na Valbruna Sport d.o.o.

A 103105: Najam sportskog mobilnog klizališta = 97.500,00 kn
Planirana sredstva odnose se na ostvarene troškove za najam klizališta i popratne opreme tijekom mjeseca prosinca 2019. godine. Smanjenje plana odnosi se na dio troškova najma klizališta u ovoj godini budući da je zbog očekivanog pada proračunskih prihoda upitna organizacija programa prosinačkih blagdana u istom obimu kao i prošle godine.

K 103106: Streljana Turnina = 485.250,00 kn
Planira se uređenje i rekonstrukcija streljane Turnina čime ćemo poboljšati uvjete rada našem streljačkom klubu, ali i stvoriti jedan novi segment u razvoju sportskog turizma. Za projektnu dokumentaciju utrošeno je 175.284,00 kuna. Planira se prva faza radova u iznosu od 860.000,00 kuna. (375.000,00 kuna osigurano je ranije)

K 103107: Uređenje dvorane „Kickboxing” = 198.100,00 kn
Sredstva su predviđena za hitnu sanaciju krova i limarije dvorane za kickboxing.