Accessibility icon

Opće javne potrebe u sportu

P 1029 – Program:
JAVNE POTREBE U SPORTU = 147.000,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Javne potrebe u sportu planirani su u iznosu od 147.000,00 kn. U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti:

A 102901 – Aktivnost: Sportske manifestacije = 146.000,00 kn
Iz ovih sredstava sufinancirati će se više sportskih manifestacija koje će se tijekom godine održavati u gradu Rovinju – Rovigno (razni turniri, regionalna i državna prvenstva, obilježavanja godišnjica i jubileja). Ujedno će se po potrebi financijski podržati sudjelovanje naših sportaša na raznim sportskim manifestacijama i natjecanjima regionalnog, državnog i međunarodnog karaktera.
Grad Rovinj-Rovigno će tijekom 2017. godine raspisati javni natječaj za dodjelu financijskih sredstava sportskim udrugama za navedene manifestacije za što je osiguran iznos od 110.000,00 kn.
Preostala sredstva namijenjena su manifestacijama i/ili programima u kojima je grad pokrovitelj ili suorganizator kao što je primjerice Škola plivanja za djecu Rovinjskog Sela, sportski program povodom Dana grada i dr.

Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: provođenje sportskih aktivnosti, promicanje bavljenja sportom
Posebni cilj: promocija sporta i grada Rovinja-Rovigno
Pokazatelj uspješnosti: realizacija manifestacija kojima se dodjeljuje potpora

A 102902 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 1.000,00 kn
Za provedbu natječajnog procesa, odnosno za rad Povjerenstva koje će ocjenjivati pristigle prijave na natječaj potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 1.000,00 kn.

P 1030 – Program: DJELOVANJE SPORTSKE ZAJEDNICE = 4.864.000,00 kn
Rashodi za izvršenje Programa Djelovanje Sportske zajednice planirani su u iznosu od 4.864.000,00 kn. U okviru Programa planirano je šest Aktivnosti:

A 103001 – Aktivnost: Stručna služba i Izvršni odbor Sportske zajednice = 378.000,00 kn
Iz sredstava za rad stručne službe, financiraju se svi materijalni izdaci vezani za funkcioniranje Sportske zajednice, te njegov tajnik. Osigurana su i sredstva za aktivnosti tijela Zajednice koja čine operativnu cjelinu sa stručnom službom.

A 103002 – Aktivnost: Sportske udruge = 3.500.000,00 kn
Iz planiranih 3.500.000,00 kn financirati će se sve sportske udruge, članice Sportske zajednice, sa sjedištem na području grada Rovinja – Rovigno.

Programi sportskih udruga pratit će se i financirati u okviru i na temelju strukture troškova sastavljene od slijedećih elemenata:

  • stručni kadar.
  • troškovi natjecanja ( kotizacije, sudačke pristojbe, putni troškovi sudaca, registracija natjecatelja i dr.)
  • troškovi prehrane i prijevoza na natjecanjima
  • troškovi boravka
  • troškovi knjigovodstvenih usluga
  • ostali materijalni troškovi potrebni za funkcioniranje udruge.

Ova sredstva raspoređuju se unutar Sportske zajednice na temelju kriterija koje su prihvatila tijela Zajednice.

A 103003 – Aktivnost: Sportsko-rekreacijski projekti = 15.000,00 kn
Ovim se sredstvima financiraju članice Društva za sportsku rekreaciju. Pored osiguranih sredstava prati se potreba za razvojem sportske rekreacije kroz osiguravanje objekata, organizaciju manifestacija i dr.

A 103004 – Aktivnost: Sportsko-rekreacijski projekti u dječjim vrtićima = 40.000,00 kn
U rovinjskim vrtićima se provodi sportski program pod stručnim vodstvom diplomiranog kineziologa. Programom su obuhvaćena djeca starijih skupina vrtićke dobi. U cilju nastavka ovog programa planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.

A 103005 – Aktivnost: Popolana = 65.000,00 kn
Popolana je trodnevna, ponajprije sportsko-rekreativna manifestacija koja je pokrenuta na inicijativu Sportske zajednice a sufinancirana je i podržana od strane Grada Rovinja-Rovigno, Turističke zajednice Grada Rovinja i Maistre d.d. Budući se sredstva doznačuju Sportskoj zajednici a čine dio programa javnih potreba u sportu sredstva se planiraju u sklopu programa Sportske zajednice. Planiranim iznosom je i prethodnih godina praćena manifestacija iz sredstava proračuna.

A 103006 – Aktivnost: Zajednički projekti = 866.000,00 kn
Iz planiranih sredstava u iznosu od 866.000,00 kn financiraju se liječnički pregledi sportaša, njihovo osiguranje, učenički sport, stručno usavršavanje kadrova, financiranje vrhunskih i perspektivnih sportaša, program za djecu s posebnim potrebama, sportskemanifestacije u organizaciji sportskih klubova i Sportske zajednice te korištenje sportskih objekata (dvorane).
Sredstva za financiranje Zajednice raspoređivati će se u mjesečnim ratama, na temelju posebnih zahtjeva. Sportska zajednica dužna je najmanje jedanput godišnje izvijestiti o načinu trošenja doznačenih joj sredstava, kao i uopće o svojem cjelokupnom radu.

Zakonska osnova: Zakon o sportu, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: poticanje i promicanje bavljenja sportom od najranije dobri, stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti svih dobnih uzrasta
Posebni cilj: sustavno usmjeravati razvoj sporta, uključivanje što većeg broja djece, mladih i građana u sportske aktivnosti, promicanje zdravog života i kontinuirano ulaganje u sportske objekte
Pokazatelj uspješnosti: redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, trenažnih procesa i obuke te praćenje potreba sukladno definiranom kriterijima za fiianciranje programa sportskih udruga

P 1031 – Program: SUFINANCIRANJE TD VALBRUNA SPORT = 2.955.000,00 kn
Rashodi za izvršenje Programa Sufinanciranje TD Valbruna sport planirani su u iznosu od 2.955.000,00 kn. U okviru Programa planirano je pet Aktivnosti:

A 103101 – Aktivnost: Redovno poslovanje TD Valbruna sport = 950.000,00 kn
Ovo Društvo osnovano je radi upravljanja i održavanja sportskih objekata na području našeg grada. Ono upravlja sportskom dvoranom Valbruna, sportskom dvoranom Gimnazija, te manjim dvoranama Pionirski dom i Mlinovi, bazenom «Delfin»,  nogometnim igralištima u Rovinju-Rovigno i  u Rovinjskom Selu.
Sve ove objekte uglavnom koriste sportske udruge našega grada, te učenici osnovnih i srednjih škola.
Sredstva u iznosu od 950.000,00 kn se osiguravaju za pokriće dijela rashoda Društva nastalih u poslovanju s obzirom da se iz važeće cijene isti ne mogu u cijelosti pokriti, a osim toga veliki je postotak iskorištenosti ovih objekata od strane naših škola i sportskih udruga. U okviru ovih sredstava planiran je iznos od 80.000,00 kn za troškove potrošnje vode na nogometnim igralištima obzirom da istima upravlja ovo Društvo.
Sredstva za ove namjene doznačiti će se Valbruni sport d.o.o. u jednakim mjesečnim iznosima po posebnim zahtjevima.

A 103102 – Aktivnost: Tekuće održavanje školske sportske dvorane „Gimnazija“ = 500.000,00 kn
Za  troškove funkcioniranja i održavanja školske sportske dvorane planiran je iznos od 500.000,00 kn. Ovi rashodi obuhvaćaju režijske troškove (struja, voda), razna ispitivanja, servisiranja opreme i uređaja i dr.

A 103103 – Aktivnost: Tekuće održavanje plivačkog bazena Delfin = 535.000,00 kn
Iznosom od 535.000,00 kn osigurati će se tekuće i investicijsko održavanje otvorenog bazena «Delfin» (troškovi struje, vode, nabavka sredstava za održavanje čistoće bazena, kontrola ispravnosti vode i drugi slični troškovi).

A 103104 – Aktivnost: Najam zatvorenog plivačkog bazena = 360.000,00 kn
Kroz najam zatvorenog bazena omogućava se rad plivača i vaterpolista naših sportskih udruga.

T 103101 – Tekući projekt: Investicijsko održavanje sportskih objekata i opreme = 610.000,00 kn
Za potrebe investicijskog održavanja objekata kojima upravlja ovo Društvo, kao i opreme  osiguran je iznos od 610.000,00 kn.  Ovim se iznosom planira uređenje svlačionica u glavnoj zgradi stadiona, održavanje rasvjete, travnjaka, revizija pumpi i sanacija dilatacija bazenske keramike na bazenu Delfin, održavanje travnjaka na nogometnom igralištu u Rovinjskom Selu, uređenje svlačionica u dvorani Mlinovi.

Zakonska osnova: Zakon o sportu
Opći cilj: stvaranje uvjeta za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti svih dobnih uzrasta
Posebni cilj: kontinuirano ulaganje i održavanje sportske infrastrukture
Pokazatelj uspješnosti: dostupnost korištenja sportskih objekata udrugama i ostalim korisnicima