Accessibility icon

Opće javne potrebe u školstvu

P 1026 – Program: OPĆE JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU = 1.436.100,00 kn

Rashodi za izvršenje Programa Opće javne potrebe u školstvu planirani su u iznosu od 1.436.100,00 kn. U okviru Programa planirano je devet Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt, i to:

A 102601 – Aktivnost: Prijevoz učenika osnovnih škola = 450.000,00 kn
Iz ovih se sredstava financira prijevoz učenika osnovnih škola sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju učenika u osnovnim i srednjim školama iznosom od 450.00,00 kn.

A 102602 – Aktivnost: Grad prijatelj djece = 55.000,00 kn
Za potrebe provođenja aktivnosti u okviru akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ planirano je 55.000,00 kn čime se osigurava rad i realizacija programa  Dječjeg gradskog vijeća, te sredstva za godišnju članarinu Saveza društava Naša djeca.
Ujedno se ovim sredstvima osigurava sudjelovanje dječjih vijećnika na godišnjim susretima Dječjih vijeća i Gradova i općina prijatelja djece.

A 102603 – Aktivnost: Provedba dvojezičnosti u OŠ = 140.000,00 kn
S ciljem poticanja učenja talijanskog jezika u osnovnim školama kao jezika sredine, a uvažavajući statutarne odredbe o ravnopravnoj uporabi hrvatskog i talijanskog jezika na području grada Rovinja, ovim se sredstvima osigurava nabavka udžbenika i radnih bilježnica za učenike koji uče talijanski jezik u osnovnim školama Vladimira Nazora i Jurja Dobrile. Ujedno se planira osigurati besplatne udžbenike iz hrvatskog jezika za učenike TOŠ-SEI „Bernardo Benussi“

A 102604 – Aktivnost: Savjetovalište za prehranu = 26.000,00 kn
Savjetovalište za prehranu je jedna od aktivnosti županijskog javnozdravstvenog prioriteta: Promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti. Naglasak rada savjetovališta je na prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Aktivnosti Savjetovališta za prehranu namijenjene su svim  građanima, a posebno su usmjerene prema potrebama djece i njihovih roditelja, adolescenata, studenata i mladih, obzirom da je najbolje u najranijoj dobi usvojiti zdrave životne navike.
U rad savjetovališta uključeni su brojni stručnjaci (magistri nutricionizma, specijalisti epidemiolozi, specijalisti školske medicine, psiholozi) koji će svojim savjetima i preporukama pružiti podršku svim korisnicima, naučiti ih i ojačati u cilju poboljšanja i očuvanja vlastitoga zdravlja.

Budući je u suradnji sa Zavodom za javnim zdravstvom tijekom 2016. godine uspostavljena suradnja vezano za realizaciju programa pod nazivom „Unapređenje prehrane u  osnovnim školama na području grada Rovinja“, omogućavanjem rada savjetovališta za prehranu u našem gradu omogućava se i provedba dodatnih aktivnosti poput:

 • Individualni pristup u cilju očuvanja zdravlja i usvajanja zdravih životnih navika (izrada individualnih planova prehrane)
 • Analiza tjelesne mase, nutritivnog statusa, izrada programa prehrane, edukacija o prehrani
 • Individualno savjetovanje djece i mladih i izrada individualnog plana prehrane
 • Edukacija roditelja djece predškolske dobi, djece školske dobi i adolescenata kroz savjetovališni rad
 • Savjetovališni rad sa sportašima (odabir namirnica, korištenje dodataka prehrani i sva ostala pitanja vezana uz pravilnu prehranu sportaša)
 • Medijske aktivnosti, promoviranje savjetovališta kroz promociju zdravog načina života i prevenciju bolesti
 • E-savjetovanje i dr.

A 102605 – Aktivnost: Edukacije o samoniklom bilju = 4.100,00 kn
Edukacije o samoniklom bilju provode se u rovinjskim osnovnim školama već nekoliko godina, te su kroz ove edukacije učenici viših razreda upoznati o ljekovitosti i uporabi samoniklog bilja. Osim toga, program obuhvaća i radionice na kojima učenici izrađuju razne pripravke od primjerice lovora, koprive i dr. Za provedbu ovog programa planiran je iznos od 4.100,00 kn.

A 102606 – Aktivnost: Natjecanja učenika = 20.000,00 kn
Za natjecanja učenika prema kalendaru osnovnih škola na gradskoj razini, te sufinanciranje  sudjelovanja učenika na Školi stvaralaštva „Novigradsko proljeće“ planiran je iznos od 20.000,00 kn.

A 102607 – Aktivnost: Dječja ljetna kolonija = 190.000,00 kn
Sredstvima u iznosu od 190.000,00 kn financirat će se dječje ljetne kolonije koje se organiziraju tijekom ljetnih mjeseci, tj. za vrijeme školskih praznika. U organiziranju ovih kolonija uključene su udruge grada Rovinja, a program obuhvaća oko 500 djece uzrasta od 6 do 14 godina.
Program se organizira u periodu od druge polovice lipnja pa sve do sredine kolovoza te  svaki organizator planira i provodi program kroz dva tjedna u vremenu od 9.00 do 14.00 sati. U troškovima programa Grad participira na način da financira potreban broj voditelja, dok roditelji podmiruju troškove prehrane.

A 102608 – Aktivnost: Pomoćnici učenicima s teškoćama u razvoju = 246.000,00 kn

Projekt „INkluzivne škole 5+“ je zajednički projekt gradova Labina, Pazina, Poreča, Rovinja i Umaga, kojim se osigurava pomoć učenicima s teškoćama u razvoju putem zapošljavanja pomoćnika u nastavi, odnosno stručno komunikacijskih posrednika.
Grad Rovinj u projektu sudjeluje zajedno sa tri osnovne škole sa područja grada te je projektom osigurano  ukupno 8 pomoćnika u nastavi za osmero djece s teškoćama u razvoju.
Projekt traje četiri godine, a ukupna vrijednost projekta za navedeno razdoblje iznosi 9.422.774,00 kn od čega je 8.000.000,00 kn bespovratno iz Europskog socijalnog fonda. Udio sufinanciranja grada Rovinja iznosi 298.977,94 kn.
Također, unutar ovog iznosa predviđena su sredstva kojima se osiguravaju pomoćnici u nastavi za troje učenika osnovnih škola  koji nisu obuhvaćeni projektom, a prema procjeni škola postoji potreba za njihovim angažmanom.

A 102609 – Aktivnost: Potpore drugim obrazovnim ustanovama = 55.000,00 kn
Planiranim sredstvima u iznosu od 55.000,00 kn osiguravaju se potpore rovinjskim srednjim školama za aktivnosti koje se odvijaju već duži niz godina, kao što su primjerice Godišnjak maturanata, potvrđivanje statusa Eko škole, maturalne zabave i ostale aktivnosti tijekom godine sukladno potrebama škola.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Opći cilj: kvalitetna integracija djece sa teškoćama, omogućavanje školama realizaciju različitih aktivnosti, poticanje i omogućavanje sudjelovanja učenika na natjecanjima, poticanje aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici, organizirano provođenje slobodnog vremena djece
Posebni cilj: osiguravanje dodatnih standarda u školama, poticanje rada sa djecom
Pokazatelj uspješnosti: uspješna integracija djece sa poteškoćama, zadovoljenje potreba škola, te postignuti uspjesi i rezultati, cjelovitost i provedivost programa

K 102601 – Kapitalni projekt: Nabava računalne opreme i pametnih ploča = 250.000,00 kn
Informatizacija nastavnog procesa jedan je od prioriteta koje zahtjeva suvremeno obrazovanje. Korištenjem suvremene tehnologije u odgojno obrazovnom procesu omogućava se prilagodba načina učenja i poučavanja učenika novom informatiziranom okolišu. Sukladno prioritetima i mjerama Strategije razvoja grada  Rovinja-Rovigno (P1.7. Primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija u društvenoj i socijalnoj infrastrukturi, M 1.7.1. Opremljenost predškolske i obrazovne infrastrukture  informacijskim i komunikacijskim tehnologijama) planira se nabava računalne opreme i pametnih ploča sa ciljem nadogradnje postojeće razine opremljenosti osnovnih škola čime se proširuje primjena informatičke tehnologije.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Opći cilj: nadogradnja i proširenje primjene informatičke tehnologije u školama
Posebni cilj: osiguravanje dodatnih standarda u školama, poticanje rada sa djecom
Pokazatelj uspješnosti: nabavljena potrebna oprema

P 1036 – Program: DJELATNOST USTANOVA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU = 7.318.945,00 kn

Rashodi za izvršenje programa Djelatnost ustanova u osnovnom školstvu planirana su u iznosu od 7.318.945,00 kn. U okviru Programa planirano je dvadeset i tri Aktivnosti, osam Tekućih projekata i tri Kapitalna projekta koje će provesti proračunski korisnici – osnovne škole.
Grad Rovinj-Rovigno osnivač je triju osnovnih škola, OŠ Jurja Dobrile, TOŠ – SEI  «Bernardo Benussi» i OŠ Vladimira Nazora, te je slijedom toga u obvezi osigurati istima sredstva za redovite izdatke sukladno pedagoškim standardima.
Prihodi s osnova financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu ostvaruju se iz dodatnog udjela poreza na dohodak i potpore izravnanja iz državnog proračuna. Dio sredstava za podmirenje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva podmiruju se na teret izvornih prihoda Proračuna iz razloga što su utvrđeni minimalni standardi, odnosno prihodi po toj osnovi nedostatni za redovito funkcioniranje.

Proračunski korisnik 11453: TOŠ – SEI  Bernardo Benussi = 1.746.405,00 kn
Talijanska osnovna škola – Scuola elementare italiana „Bernardo Benussi“  Rovinj-Rovigno je javna ustanova koja obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u skladu s aktom o osnivanju i upisana je u upisnik ustanova osnovnog školstva za potrebe pripadnika nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj kojeg vodi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Škola izvodi nastavu i obavlja djelatnost na talijanskom jeziku.
Školsko područje obuhvaća školske obveznike cijelog grada Rovinj-Rovigno, a u područnom odjelu u Balama, obveznike tog kraja. Nije došlo do socio-ekonomskih, kulturnih i drugih značajnih promjena koje bi utjecale na rad u školi.
Rad škole odvija se u dvije zgrade:

 •  matična škola u Rovinju, u Omladinskoj ulici 20 – za učenike od I-VIII razreda
 •  područna škola u Balama u ulici Domenico Cernecca 3 – za učenike od I. do IV. razreda (dva kombinirana odjeljenja)

Nastava, redovna, izborna, dodatna, dopunska i sve izvannastavne aktivnosti odvijaju su se u petodnevnom radnom tjednu i u jednoj smjeni. Uz nastavu, u školi se učenicima nudi rad u produženom boravku.
Školu polazi 141 učenik u 11 razrednih odjeljenja (8 redovitih, 2 kombinirana i 1 posebni) . Planiramo da se broj učenika i razrednih odjeljenja neće mijenjati narednih godina, ali će to uglavnom ovisiti o broju upisanih učenika u 1. razred u rujnu 2018. godine.

A 103601 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije = 393.000,00 kn
Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se slijedeći rashodi:

– materijalni troškovi prema opsegu programa                                     146.135,00
– nabava pedagoške dokumentacije                                                          8.700,00
– energenti                                                                                                    93.000,00
– troškove zakupa objekata za nastavu tjelesne kulture                     103.200,00
– zdravstvene preglede zaposlenih                                                            9.280,00
– usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                          32.685,00

A 103602 – Aktivnost: Produženi boravak djece u školi = 458.605,00 kn
Sredstvima gradskog proračuna u iznosu od 337.405,00 kn osigurava se usluga produženog boravka za djecu nižih razreda.
U školi je organiziran rad u dvije grupe produženog boravka, međutim zbog većeg broja djece potrebno je zaposliti jednog učitelja na pola radnog vremena kako bi se omogućio kvalitetan rad sa učenicima u kombiniranim grupama. Razlog tome je obuhvat većeg broja djece u produženom boravku.
Pored navedenog, osigurava se 400,00 kn mjesečno po grupi za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine.
U područnom objektu u Balama organiziran je za učenike od 1. do 4. razreda produženi boravak u kojem je zaposlena jedna učiteljica na nepuno radno vrijeme od 32 sata tjedno. Za navedeno općina Bale osigurava 121.200,00  kn.

A 103603 – Aktivnost: Školski pedagog = 58.100,00 kn
Prema iskazanoj potrebi škole, planiranim iznosom omogućava se zapošljavanje stručnog suradnika-pedagoga u nepunom radnom vremenu (pola radnog vremena).Od stručnih suradnika škola zapošljava psihologa na teret sredstava državnog proračuna. Međutim, školi nedostaje traženi profil stručnog suradnika koji bi pratio specifične potrebe škole, ali i učenika i njihovih obitelji.
Dodatnim ekipiranjem stručne službe unaprijedio bi se odgojno obrazovni rad u cjelini.

A 103604 – Aktivnost: Školski odbor = 27.000,00 kn
Planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova.

A 103605 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole = 537.250,00 kn
Od aktivnosti planiranih u Godišnjim planom i programom i Školskom kurikulumu sredstvima Proračuna Grada Rovinja-Rovigno podmiriti će se 34.000 kn troškova:

 • tiskanje školskog lista „Scriviamo Insieme“                                   4.800,00 kn
 • materijal za izradu lutaka za lutkarsko kazalište                           2.000,00 kn
 • prijevoz na vanučioničku nastavu                                                24.000,00 kn
 • dnevnice za voditelje                                                                                     2.000,00 kn
 • međunarodne razmjene (ugošćivanje učenika i voditelja iz Italije) 1.200,00 kn

U redovnoj djelatnosti škole, osnovnom obrazovanju, su i pružanje prehrane učenicima i izleti učenika te nabavka časopisa za učenike. Izdaci su planirani temeljem prosječno po 95 zajutraka i 100 ručkova dnevno, a izleti i časopisi na razini 2017. godine što je ukupno 410.000,00 kn.
Od izvanproračunskog korisnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potrebe stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa zatražena je suglasnost za angažiranje 2 osobe što iznosi 23.000,00 kn troška.
Osim natjecanja i susreta na regionalnom nivou, kao škola talijanske nacionalne manjine aktivno sudjeluje u aktivnostima koje se organiziraju i financiraju preko Talijanske Unije kao što su: natjecanja učenika, sportske manifestacije, stručne ekskurzije za što se planira utrošiti 70.250,00 kn

T 103601 – Tekući projekt: Digitalizacija arhive = 20.000,00 kn
Planirani iznos osigurava se za program za digitalno vođenje arhive i sređivanje arhivske građe u školi. Prva faza odrađena je tijekom 2017. godine, te je potrebno izvršiti posljednju fazu.

K 103601 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 137.700,00 kn
U 2018. godini planira se nabava namještaja u učionicama, kamera za video nadzor, tende, klima uređaji, perilice suđa i opreme za laboratoriji za koje je potrebno izdvojiti 40.000 kn iz Proračuna Grada Rovinja-Rovigno.
Također se iznosom od 20.000,00 kn proračunskih sredstava planira nabavka interaktivne zvučne strunjače za potrebe učionice posebnog razrednog odjela.
Od Općine Bale-Vale zatražena je potpora u opremanju učionica u iznosu od 12.000,00 kn za nabavku računala i nove ploče.
Kao škola talijanske nacionalne manjine, posredstvom Talijanske Unije, škola dobiva donacije u knjigama, didaktičkoj opremi i opremi za učionice u svrhu poboljšanja uvjeta pedagoškog i obrazovnog rada. Temeljem upućenih zahtjeva planirano je 40.700,00 kn donacije dugotrajne imovine.

T 103602 Tekući projekt: Uređenje učionice posebnog razrednog odjela =
10.000,00 kn
U prostorima škole uređen je prostor za potrebe posebnog razrednog odjela kojeg je potrebno kompletirati potrebnim podlogama i zaštitama za zidove. Ujedno je planirana nabavka didaktičke opreme poput taktilnih oblika za hodanje, motoričke lopte, taktilne loptice sa svjetlom, vreće za odmaranje i dr., sve kako bi prostor bio u potpunosti u funkciji i na raspolaganju djece sa specifičnim obrazovnim potrebama.

T 103603 Tekući projekt: INkluzivne škole 5+ = 89.650,00 kn
Iz nenadležnog proračuna Grada Pazina  koji  je prijavitelj  projektnog prijedloga „Inkluzivne škole 5+“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja  pod nazivom  „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda planira se u 2018.godini na podskupini 636 pod izvor 531-proračuni, drugi nivoi  ostvariti 89.65,00 kn prihoda za  plaće i doprinose na plaće kao i za ostale rashode za zaposlene te prijevoz na posao i s posla za 2  pomoćnika u nastavi/stručno komunikacijskog posrednika za učenike s poteškoćama u razvoju. Njihova je osnovna zadaća pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno-psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja.

T 103604 Tekući projekt: Školska shema = 15.100,00 kn
Škola je uključena u projekt „Školska shema“ kojim se osiguravaju  mlijeko (jednom tjedno za učenike razredne nastave), te voće i povrće (jednom tjedno za sve učenike škole)  kako bi učenici stekli naviku konzumiranja navedenih artikala. Obzirom na količine po učeniku i broj radnih tjedana predviđa se da će za isto biti potrebno osigurati 15.100,00 kn.

Proračunski korisnik 11461: OŠ Vladimira Nazora = 2354.310,00 kn
Osnovna škola Vladimira Nazora – Scuola elementare „Vladimir Nazor“  je osnovnoškolska ustanova koja obavlja djelatnost odgoja i obrazovanja učenika od 1.-8. razreda, ali i šestogodišnje osnovno glazbeno obrazovanje. Nastava je organizirana u jednoj smjeni (ujutro), a Glazbeni odjeli u pravilu rade samo poslijepodne kroz petodnevni radni tjedan.
Škola obavlja svoju djelatnost prema: Nastavnom planu i programu za osnovnu školu u redovitoj nastavi, a u Glazbenom odjelu prema  Nastavnom planu i programu za glazbene i plesne škole, a oba je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 2006., te prema Godišnjem planu i programu i Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018.
Školu polazi  ukupno 380 učenika u 25 odjela matične škole (redovita i glazbena) te jednim područnim glazbenim odjelom. Planira se rastući broj učenika u redovitom i glazbenom obrazovanju.

A 103606 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije = 429.150,00 kn
Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se slijedeći rashodi:
– materijalni troškovi prema opsegu programa                                     200.400,00
– nabava pedagoške dokumentacije                                                          6.200,00
– energenti                                                                                                  140.000,00
– zdravstvene preglede zaposlenih                                                          16.000,00
– usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                          66.550,00

A 103607 – Aktivnost: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 108.500.00 kn
Ovime se osigurava provođenje dostignutih standarda nastave tjelesne i zdravstvene u školi. Iz ovih se sredstava isplaćuje plaća i ostali rashodi koji proizlaze iz radnog odnosa jednog zaposlenika u nepunom radnom vremenu, a sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama

A 103608 – Aktivnost: Produženi boravak djece u školi = 491.400,00 kn
U školi je organiziran produženi boravak za učenike nižih razreda, u 4 grupe, u kojima su zaposlene tri učiteljice na puno radno vrijeme (s početkom šk.god.2017./2018.) i jedna učiteljica na nepuno radno vrijeme (50%) kao i jedna kuharica na nepuno radno vrijeme (50%) za što je planirano da će u 2018. godini biti potrebno 469.000 kn. U posljednje dvije godine školu upisuje već broj učenika nižih razreda (ove šk. godine je to 174 ) te je time povećan i broj zahtjeva roditelja za upis učenika u produženi boravak. Za isplatu plaća te ostalih davanja s osnova rada potrebno je osigurati iznos od 491.400,00 kn.

A 103609 Aktivnost: Školski psiholog = 144.200,00 kn
Nastavlja se sa financiranjem rada  školskog psihologa te se time školi omogućava zadržavanje standarda po pitanju potrebnog broja stručnih suradnika.
Ovim sredstvima osigurava se isplata plaće i doprinosa na plaću, kao i ostala davanja s osnova rada zaposlenog stručnog suradnika.

A 103610 – Aktivnost: Školski logoped = 134.000,00 kn
Logoped u punom radnom vremenu zaposlen je u ovoj osnovnoj školi, ali je na raspolaganju i ostalim školama na području grada Rovinja. U školi je uređen i opremljen logopedski kabinet kako bi se rad sa djecom  mogao što kvalitetnije provoditi.

A 103611 – Aktivnost: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 20.500,00 kn
Ovime se osigurava  400,00 kn mjesečno po grupi produženog boravka za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine. S početkom školske godine 2017./2018. produženi boravak je osiguran u tri grupe na puno vrijeme i jednu na pola vremena te je prema istome potrebno osigurati 14.000 kn. Za pokriće prijevoza zaposlenika na posao i s posla u 2018.godini biti će potrebno 6.500 kn.

A 103612 – Aktivnost: Školski odbor = 22.000,00 kn
Planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova.

A 103613 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole = 526.550,00kn
Od planiranih programa i aktivnosti škole u 2018. godini planira se nastaviti sa već poznatim programima i aktivnostima za koja se sredstva osiguravaju iz proračuna grada:

 • Naša škola je školske godine 2005./06. pokrenula dječji školski festival Nazorov mikrofon budući da se godinama u školi posebno njeguje glazbeno stvaralaštvo. Na Nazorovom mikrofonu sudjeluje svake godine do 15-ak učenika koji izvode svoje interpretacije pjesama, a svake godine na Nazorovom mikrofonu imamo i goste, a često su to članovi udruge „Mali veliki mikrofon“ ili mladi glazbenici Zajednice Talijana Rovinj. Izvođenje pjesama prati povjerenstvo sastavljeno od glazbenih stručnjaka koji prema zadanim kriterijima ocjenjuju svaku pojedinu izvedbe i izvođač s najvećim brojem njihovih glasova bude proglašen pobjednikom. Osim nagrade stručnog povjerenstva, nagrađujemo i najboljeg izvođača prema mišljenju publike, a njega određuje najduži pljesak.

Za realizaciju ovog programa planirana  su sredstva u iznosu od 3.000,00 kn za potrebe nabavke materijala za uređenje scene, snimanje matrica, naknade za prateći band, tiskanje pohvalnica za pjevače te nagrađivanje pobjednika.

 • U našoj školi tijekom svake školske godine organiziramo minimalno dva puta tijekom godine izvan učioničku nastavu za svaki razredni odjel za učenike od  prvog do osmog razreda. Budući da je izvan učionička nastava sastavni dio plana i programa svakog razrednog odjela i da se ona planira u skladu s istim, postaje obveza svakog učenika te tako škola  planirane aktivnosti nastoji financirati kako bi to bio što manji trošak učenicima odnosno roditeljima te kako ni jedan učenik ne bi izostao s ovakvog oblika nastava zbog financijskog razloga. Kako ne bi utjecalo na realizaciju i kvalitetu izvođenja izvan učioničke nastave, školi je potrebno osigurati sredstva  u visini od 7.000,00 kn za troškove prijevoza.
 • Kao i svake školske godine  škola  planira u 2018. godini  tiskati dva broja školskog lista „Galeb“ i to na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta. Naš školski list prati sva zbivanja u školi, stvara ga novinarska grupa, a uređuje školski knjižničar. Budući da je školski list pokazatelj kroz vrijeme što se sve u našoj školi događa, koje aktivnosti provodimo te tko sve sudjeluje u stvaranju našeg školskog života, smatramo da se ne bi smjelo ukinuti ovako vrijednu aktivnost koja poprima i povijesni značaj. Za buduće generacije školski list predstavlja odraz  povijesti kroz rovinjsko školstvo.

Za tiskanje dva broja školskog lista planirano je da će biti potrebno 10.500,00 kn za grafičke i tiskarske usluge.

 1. Tijekom mjeseca lipnja škola planira izložiti radove svojih učenika s određenom temom u Muzeju Grada Rovinja  kao i proteklih godina. Izložba je namijenjena učenicima,  roditeljima i svim zainteresiranim posjetiteljima.

Za realizaciju izložbe planirana su sredstva u iznosu od 2.500,00 kn za troškove materijala i ostalih usluga (tisak plakata i pozivnica).

Vlastitim prihodima i planiranim prenesenim viškom, kroz ovu aktivnost podmiriti će se troškovi za materijal, usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja kao i dio financijskih rashoda u iznosu od 462.000 kn.
Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa oblik je angažiranja fizičkih osoba kojem je primarna svrha stjecanje praktičnih znanja i vještina za samostalan rad u određenom zanimanju. Izvanproračunski korisnik Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje sredstva za doprinose za obvezno osiguranje osobe primljene na stručno osposobljavanje, a iste obračunava i uplaćuje poslodavac na propisanu osnovicu te će isto biti podmireno kroz ovu aktivnost.
U 2018.godini planira se zasnivanje ovakvog radnog odnosa sa 1 zaposlenika te će biti potrebno 14.000,00 kn za uplatu doprinosa na plaću.
Sredstvima Istarske županije podmiriti će se troškovi službenih putovanja za mentore učenicima koji budu pozvani na županijska natjecanja kao i troškove prijevoza na ista u iznosu od 4.000,00. Planira se da će Škola u 2018. biti domaćin jednog županijskog natjecanja za koje će biti potrebno 4.150,00 kn.
Donacijama fizičkih i pravnih osoba podmiriti će se troškovi materijala, usluga i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 19.400,00 kn.

A 103614 – Aktivnost: Glazbeno obrazovanje = 118.600,00 kn
Od participacije roditelja za Glazbeni odjel planira se realizirati iznos od 118.600,00 kn koji će se koristiti za pokriće troškova službenih putovanja, troškovi materijala, usluga i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja te djelatnosti.

A 103615 – Aktivnost: Zavičajna nastava = 10.000,00 kn
Škola će se uključiti i treću godinu u  realizaciju projekta “Institucionalizacija zavičajne nastave u Istarskoj županiji“ te će biti potrebno 10.000,00 kn za troškove prijevoza učenika na terensku nastavu, tiskanje pozivnica za završnu izložbu, rashode za materijal i nabavu opreme i uređaja.

K 103602 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 191.600,00 kn
U 2018. godini u školi se planira nabava školskog namještaja za jednu učionicu, budući da se povećava broj učenika, u iznosu od 20.000,00 kn. Isto tako potrebno je nabaviti dodatne ormare za učionice u iznosu od 12.000,00 kn. Budući je broj učenika razredne nastave veći u odnosu na broj učenika u predmetnoj nastavi, njihovim prelaskom u predmetnu svake godine nedostaju lektirni naslovi te je iz tog razloga potrebno nabaviti knjige za školsku knjižnicu u iznosu od 5.000,00 kn. Potrebna sredstva za ovu namjenu iz gradskog proračuna iznose 37.000,00 kn.
Vlastitim prihodima i planiranim prenesenim viškom, kroz ovu aktivnost podmiriti će se rashodi za nabavu dugotrajne imovine (namještaj, klima uređaj za glazbeni odjel, laptop, glazbena oprema i ostala potrebna oprema i uređaji) te nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 144.000,00 kn.
Donacijama fizičkih i pravnih osoba nabaviti će se  potrebna oprema i knjige za školsku knjižnicu u iznosu od 10.600,00 kn.

T 103605 Tekući projekt: Pomoćnici „INkluzivne škole 5+“ = 137.810,00 kn
U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Škola je kao partner u projektu zaposlila 3 pomoćnika u nastavi /stručno komunikacijske posrednike za učenike s teškoćama u razvoju za školsku godinu 2017./2018. Za školsku godinu 2018./2019. plan je da se zaposle 4 pomoćnika. Za potrebe plaća i doprinosa te ostalih prava zaposlenih planiran je iznos 137.810,00 kn.

T 103606 Tekući projekt: Školska shema = 20.000,00 kn
Škola je uključena u projekt „Školska shema“ kojim se osiguravaju  mlijeko (jednom tjedno za učenike razredne nastave) i voće i povrće (jednom tjedno za sve učenike škole)  kako bi učenici stekli naviku konzumiranja navedenih artikala. Obzirom na količine po učeniku i broj radnih tjedana predviđa se da će za isto biti potrebno osigurati 20.000,00 kn.

Proračunski korisnik 11470: OŠ Jurja Dobrile = 3.218.230,00 kn
OŠ Jurja Dobrile – SE „Juraj Dobrila“ je ustanova koja pruža osnovnoškolsko obrazovanje učenicima od 1. – 8. razreda. U matičnoj školi nastava je na niže razrede organizirana u dvije smjene (jutarnja i poslijepodnevna), a za više u jutarnjoj smjeni kroz petodnevni radni tjedan. U Područnoj školi Rovinjsko Selo nastava se izvodi  u jutarnjoj smjeni za učenike 1. i 2. razreda. 3. i 4. razredi se izmjenjuju jedan tjedan ujutro, a jedan poslije podne. U Područnoj školi Bale svi učenici pohađaju nastavu ujutro.
Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna i dopunska, a izvodi se prema nastavnom planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, prema Godišnjem planu i programu te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2017./2018.
Školu polazi  ukupno 647 učenika u 32 odjela od kojih 11 u mlađim i 14 u starijim razredima matične škole, 4 u PŠ Rovinjsko Selo, te 3 u PŠ Bale.

A 103616 – Aktivnost: Decentralizirane funkcije = 1.025.470,00 kn
Financiranje decentraliziranih funkcija u osnovnim školama provodi se sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za Grad Rovinj-Rovigno, a koja se donosi za tekuću godinu.

Kroz ovu aktivnost podmiruju se slijedeći rashodi:

– materijalni troškovi prema opsegu programa                                     306.924,00
– nabava pedagoške dokumentacije                                                          8.000,00
– energenti                                                                                                  370.000,00
– troškove zakupa objekata za nastavu tjelesne kulture                     223.000,00
– zdravstvene preglede zaposlenih                                                          29.446,00
– usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                          88.100,00

A 103617 – Aktivnost: Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture = 56.200,00 kn
Ovime se osigurava provođenje dostignutih standarda nastave tjelesne i zdravstvene kulture u školi. Iz ovih se sredstava isplaćuje plaća i ostali rashodi koji proizlaze iz radnog odnosa jednog zaposlenika u nepunom radnom vremenu (37,5%), a sukladno Zakonu o radu i važećim Temeljnim kolektivnim ugovorom za zaposlenike u javnim službama kao i Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u osnovnim školama.

A 103618 – Aktivnost: Produženi boravak djece  u školi = 599.750,00 kn
Sredstvima iz gradskog proračuna u iznosu od 496.100,00 kn osigurava usluga produženog boravka za djecu nižih razreda. U školi djeluju četiri grupe, od kojih tri u matičnoj školi i jedna u područnom objektu u Rovinjskom Selu. Stoga su osigurana sredstva za isplatu plaća za 4 zaposlenika sa pripadajućim obavezama po toj osnovi.
Ustanova organizira uslugu produženog boravka i u područnom objektu u Općini Bale. Potrebna sredstva u iznosu od 103.650,00 kn za rad produženog boravka osigurava Općina

A 103619 – Aktivnost: Školski psiholog = 136.500,00 kn
Nastavlja se sa financiranjem rada školskog psihologa te se time školi omogućava zadržavanje standarda po pitanju potrebnog broja stručnih suradnika.
Psiholog obavlja poslove psihologijske obrade učenika, individualni i grupni radu s učenicima, poslove profesionalne orijentacije, sudjeluje u radu školske komisije za obradu učenika, sudjeluje u realizaciji Školskog preventivnog programa te obavlja  ostale poslove u djelokrugu rada školskog psihologa.

A 103620 – Aktivnost: Materijalni rashodi po osnovi dodatnih standarda = 26.000,00 kn
Ovime se osigurava 400,00 kn mjesečno po grupi produženog boravka za materijalne troškove za vrijeme trajanja nastavne godine, kao i troškovi prijevoza na i s posla za zaposlenike u produženom boravku i stručne suradnike prema aktima koji se primjenjuju za ostale zaposlenike u školi.

A 103621 – Aktivnost: Školski odbor = 20.000,00 kn
Planiranim sredstvima osigurava se isplata naknade članovima Školskih odbora prema održanim sjednicama i prisustvu članova.

A 103622 – Aktivnost: Programi i aktivnosti škole = 1.007.910,00 kn
U 2018. godini Škola planira sredstvima gradskog proračuna u iznosu od 30.360,00 kn realizirati sljedeće:

– prijevoz učenika iz PŠ Rovinjsko Selo na nastavu u sportsku dvoranu Valbruna 5.000,00
– prijevoz učenika iz područnih škola na predstave u Rovinj 3.000,00
– posjet HNK Rijeka 5.000,00
– troškovi obilježavanja Maškara 3.000,00
– stručne ekskurzije učenika 3.000,00
– pomoć za učenike 8. razreda za ekskurziju 4.000,00
– troškovi štampanja školskog lista 3.000,00
– nagrade za osmaše-odlikaše 3.000,00
– dnevnice za pratnju učenika na stručne ekskurzije 1.360,00
 

Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa oblik je angažiranja fizičkih osoba kojem je primarna svrha stjecanje praktičnih znanja i vještina za samostalan rad u određenom zanimanju. Hrvatski zavod za zapošljavanje isplaćuje sredstva za doprinose za obvezno osiguranje osobe primljene na stručno osposobljavanje, a iste obračunava i uplaćuje poslodavac na propisanu osnovicu te će isto biti podmireno kroz ovu aktivnost.
U 2018. godini planira se zasnivanje ovakvog radnog odnosa sa  2 zaposlenika te će biti potrebno 27.950,00 kn za uplatu doprinosa na plaću.
Sredstvima Županije Istarske podmiriti će se troškovi prijevoza na županijska natjecanja u iznosu od 3.000,00 kn.

Vlastite prihode u iznosu od 817.000,00 kn škola ostvaruje iz uplata roditelja za prehranu učenika u školskoj kuhinji, za osiguranje učenika, uplate roditelja za provedbu dodatnih programa rada unutar školskog kurikuluma (ekskurzije, terenske nastave, kazalište i dr.). Isti se koriste za realizaciju spomenutih aktivnosti i usluga. Škola je uključena u EU projekte Erasmus+ te se planira iznosom od 38.600,00 kn provedba planiranih aktivnosti u sklopu projekata.

A 103623 – Aktivnost: Natjecanja učenika – drugi izvor = 18.740,00 kn
Donacijama fizičkih i pravnih osoba planiraju se podmiti troškovi sudjelovanja učenika škole u Školi stvaralaštva Novigradsko proljeće.

K 103603 – Kapitalni projekt: Opremanje prostora = 136.500,00 kn
Prema iskazanim potrebama škole planirana su sredstva za:

 •  klupe i stolice za jednu učionicu
 • 2 stola i 8 stolica za blagovaonicu te 4 velika i 4 mala panoa za PŠ Rovinjsko Selo
 • Pametnu ploču
 • opremanje učionice informatike za osiguravanje obavezne nastave informatike za učenike 5. razreda – nedostaje 10 računala, usluga montaže, 3 stola i 6 stolica
 • stalke za parkiranje bicikala u dvorištu
 • ormari za ured računovodstva
 • računala i LCD projektori za 3 učionice

Za navedeno je osigurano 117.500,00 kn proračunskih sredstava te 19.000,00 kn vlastitih sredstava ustanove i donacija za nabavu knjiga i druge opreme.

T 103607 Tekući projekt: Pomoćnici „INkluzivne škole 5+“ = 123.730,00 kn
U sklopu projekta „INkluzivne škole 5+“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Škola je kao partner u projektu zaposlila 3 pomoćnika  u nastavi/stručno komunikacijske posrednike za učenike s teškoćama u razvoju. Za potrebe plaća i doprinosa te ostalih prava zaposlenih potrebno je osigurati 123.730,00 kn.

T 103608 Tekući projekt: Školska shema = 67.430,00 kn
Škola je uključena u projekt „Školska shema“ kojim se osiguravaju  mlijeko (jednom tjedno za učenike razredne nastave) i voće i povrće (jednom tjedno za sve učenike škole)  kako bi učenici stekli naviku konzumiranja navedenih artikala. Obzirom na
količine po učeniku i broj radnih tjedana predviđa se da će za isto biti potrebno osigurati 67.430,00 kn.

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja
Opći cilj: uspostaviti sustav kvalitete obaveznog odgoja i obrazovanja sukladno pedagoškim standardima, osiguravanje dodatnih standarda (produženog boravka, stručnih suradnika)
Posebni cilj: osiguravanje kvalitetnih uvjeta za realizaciju nastavnog plana i programa škola, te dodatnih usluga i sadržaja za učenike, posebice nižih razreda osnovne škole za vrijeme radnog vremena roditelja
Pokazatelj uspješnosti: redovito podmirivanje rashoda škola, nesmetano odvijanje odgojno-obrazovnog procesa,  dostupnost dodatnih usluga,  realizirane dodatne aktivnosti škola