Javne površine

Odlukom o javnim površinama (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 12/17) određuju se: uvjeti i način korištenja javnih površina, postupak dodjele javnih površina na korištenje, prava i obveze korisnika javne površine, zone i visina poreza na korištenje javne površine, nadzor te prijelazne i završne odredbe.

Javnim površinama upravlja u ime Grada Rovinja-Rovigno gradonačelnik.
Javna površina može se dodijeliti na privremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi.

Javne površine mogu se dodijeliti na privremeno korištenje za postavu pokretnih objekata i to za:

  1. postavu ugostiteljskih terasa s pratećom opremom (stolovi, stolice, klupe, suncobrani, tende, podloga, vitrine, vaze za cvijeće i slično),
  2. postavu tipskih kioska ili sličnih objekata (do maksimalno 15m2 tlocrtne površine),
  3. postavu naprava za prodaju roba i/ili usluga (štand, klupa, pult, kolica, stalak i sl.),
  4. postavu samostojećih reklamnih panoa (samostojeći panoi do 12m2 i panoi na građevini do 12m2), reklamnih tabli i ormarića, putokaza, reklamnih ograda, totema, i slične opreme
  5. postavu privremenih montažnih objekata i opreme (bina, šatora i sl.) za potrebe odvijanja različitih kulturnih, sportskih, glazbenih, turističkih i drugih manifestacija, promocija, snimanja, skupova, prezentacija, sajmova, ulične zabave i glazbe i sl.,
  6. postavu ostalih objekata za različite namjene prema zaključku Gradonačelnika.

Za dodjelu javne površine na korištenje, pravne ili fizičke osobe podnose zahtjev.
Zahtjev se podnosi na službenom obrascu upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Plan korištenja javnih površina za 2019. godinu

Informacije: 052/633-570 ili ando.saina@rovinj-rovigno.hr

IZLAGANJE ROBE

Pravilnikom su propisani uvjeti i način izlaganja umjetničkih slika i radova, fotografija, razglednica te izvornih rovinjskih i istarskih suvenira na javnoj površini uz pročelje zgrade.

Nije dozvoljeno izlaganje: odjeće, obuće i dodataka (torbe, galanterija i sl.), prehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu, školjka, plastičnih predmeta, masovnih proizvoda i slične trgovačke robe.

Za izlaganje robe, potrebno je podnijeti ZAHTJEV na službenom obrascu.

Sukladno Zaključku gradonačelnika, Klasa/Classe: 363-01/18-02/35, Ur.broj/Numprhttps://www.rovinj-rovigno.hr/wp-content/uploads/2018/04/Zahtjev-za-IZLAGANJE-ROBE_HR_IT.pdfot: 2171/01-02/1-18-2 od 29. ožujka 2018., iznos poreza za izlaganje robe iznosi 500,00 kuna mjesečno za odobrenu napravu.

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada Rovinja-Rovigno za 2018.

Informacije: 052/805-215 ili feruccio.kresina@rovinj-rovigno.hr