Accessibility icon

Inspekcijski nadzor nad izgradnjom

Inspekcijski nadzor nad izgradnjom reguliran je Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN broj 153/13.).

Inspekcijske poslove gradnje obavlja građevinska inspekcija no iznimno u slučaju za najjednostavnije građevine i zahvate: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe i uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, dovršenje vanjskog izgleda zgrade i izlaganje energetskog certifikata, novim Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) – ovlasti su prenesene na komunalno redarstvo.

Ako se inspekcijskim postupkom utvrdi povreda zakona i/ili propisa pokreće se upravni postupak i naređuje se poduzimanje potrebnih mjera.

Poslove inspekcijskog nadzora na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji obavlja građevinski inspektor u ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja, a za područje Grada Rovinja-Rovigno odnosno Istarske županije nadležna je:

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA
Uprava za inspekcijske poslove
Područna jedinica u Pazinu – Odjel Istarske županije

ADRESA: 52 000 PAZIN, Prolaz Frana Matejčića 8
Tel: 052/ 616-927
Fax: 052/ 616-925
E-pošta: gradjevinska.inspekcija@mgipu.hr