Accessibility icon

Inspekcijski nadzor nad izgradnjom

Inspekcijski nadzor nad izgradnjom reguliran je Zakonom o građevinskoj inspekciji (NN broj 153/13.).

Inspekcijske poslove gradnje obavlja građevinska inspekcija no iznimno u slučaju za najjednostavnije građevine i zahvate: uklanjanje ruševine zgrade, otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koji nisu nosiva konstrukcija, uklanjanje građevine, usklađivanje provedbe i uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje, dovršenje vanjskog izgleda zgrade i izlaganje energetskog certifikata, novim Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.) – ovlasti su prenesene na komunalno redarstvo.

Ako se inspekcijskim postupkom utvrdi povreda zakona i/ili propisa pokreće se upravni postupak i naređuje se poduzimanje potrebnih mjera.

Poslove inspekcijskog nadzora na temelju Zakona o građevinskoj inspekciji obavlja građevinski inspektor:

Državni inspektorat
Šubićeva 29, 10 000 Zagreb
​tel: 01/ 23 75 100
Radno vrijeme: ponedjeljak-petak 8:00-16:00
web: https://dirh.gov.hr/