Accessibility icon

Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom je skup aktivnosti i postupaka kojima se sprječava nastanak otpada, smanjuje njegov štetni utjecaj na okoliš te kojima se definiraju sustavi za skupljanje, prijevoz, uporabu i konačno zbrinjavanje otpada. Aktivnosti namijenjene unapređivanju gospodarenja otpadom temelje se na Nacionalnoj strategiji zaštite okoliša (Narodne novine broj 46/02), Nacionalnom planu djelovanja na okoliš (Narodne novine broj 46/02), Strategiji gospodarenja otpadom (Narodne novine broj 130/05), Planu gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje od 2007. – 2015. godine (Narodne novine broj 85/07,126/1031/11), Odluci o donošenju Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine (Narodne novine 3/17) te direktivama o otpadu, a usmjerene su na:

  • osiguravanje tehničkih preduvjeta za smanjivanje proizvodnje otpada i njegovih štetnih učinaka na okoliš
  • obradu uporabljivih vrsta otpada
  • smanjenje emisija stakleničkih plinova i
  • uspostavu cjelovitog i učinkovitog sustava gospodarenja otpadom

Provođenje održivog sustava gospodarenja otpadom prioritetno je pitanje u pogledu zaštite okoliša kao i ljudskog zdravlja. Gospodarenje otpadom znači uspostaviti, provoditi i nadzirati cijeli niz aktivnosti, mjera i odluka koje su usmjerene na povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada, recikliranje i ponovnu uporabu otpada, prethodnu obradu prije konačnog odlaganja, smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpadu, smanjenje količina otpada koje se odlažu na odlagalištima, smanjivanje štetnih utjecaja otpada na okoliš te samoodrživo financiranje sustava gospodarenja komunalnim otpadom. Kao rezultat navedenoga nastala je obveza izrade Plana gospodarenja otpadom, koji mora biti, sukladno Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13, 73/17 i 14/19, 98/19), usklađen sa Županijskim planom gospodarenja otpadom te s Programom zaštite okoliša Istarske županije, Izvješće o stanju okoliša (Službene novine Istarske županije broj 1/07).

Korisni linkovi:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 
Agencija za zaštitu okoliša
Bioportal
Parkovi Hrvatske

Komunalni servis

Propisi i akti

  • Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/1373/1714/1998/19)
  • Plan gospodarenja otpadom Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje od 2017.-2022. godine (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 2/18)
  • Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 2/18 i 3/19)
  • Suglasnost na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada  (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 5/18)
  • Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada za područje Grada Rovinj-Rovigno  (Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno br. 5/18)