Accessibility icon

Gospodarska zona Gripole – Spine

gripole-spine

Gospodarska zona je dio gradskog teritorija koji je posebno označen i ograđen i u kojemu se obavljaju određene gospodarske djelatnosti uz poštivanje važećih propisa, osobito glede očuvanja i zaštite okoliša. Za poduzetnike, osobito obrtnike povoljno je da dio svojih poslovnih aktivnosti ili sve svoje aktivnosti premjeste u gospodarsku zonu, budući da su unutar takvih zona predviđeni adekvatni prostori za obavljanje različitih djelatnosti. Postoji također, i mogućnost poreskih i drugih olakšica te suradnje i komuniciranja s drugim poduzetnicima ili obrtnicima, glede zajedničkog djelovanja i rada čime se svakako dodatno povećava vrijednost takvih projekata.

Poslovni rezultati i iskustva gospodarskih zona u razvijenim europskim zemljama potvrđuju rezultate u smislu poticanja proizvodnje, izvoza, povećanja priljeva stranog kapitala, slobodnijeg i jeftinijeg transporta i transfera roba i tehnologije što je svakako najvažnije za realno povećanje zaposlenosti kako na nivou cijele države tako i na nivou grada Rovinja. Sve navedeno potaknulo je Grad Rovinj na osnivanje i početak razvoja gospodarske zone, kako bi se potaknuo razvitak malog i srednjeg poduzetništva na području grada.

OSNOVNI RAZLOZI REALIZACIJE GOSPODARSKE ZONE NA PODRUČJU GRADA ROVINJA

 1. Osiguravanje dugoročnih uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva kao jednog od najvažnijih nosioca budućeg razvoja gospodarstva grada Rovinja uz turizam i duhansku industriju;
 2. Dugoročno smanjivanje i ublažavanje trenda nezaposlenosti i poticanje poduzetnika na otvaranje novih radnih mjesta;
 3. Stimuliranje rasta i razvoja poduzetnika osobito u pogledu izvoza; Olakšavanje komunikacije i poticanje suradnje između poduzetnika i obrtnika, poticanje na udruživanje unutar konkretnih projekata;
 4. Stvaranje uvjeta za premještaj pojedinih djelatnosti iz centra grada te iskorištavanje tih prostora za adekvatnije i profitabilnije sadržaje;
 5. Bolja iskoristivost gradskih resursa, iskoristivost zemljišta, dugoročna realizacija novih parkirališnih prostora te bitno smanjivanje cirkulacije gospodarskog prometa kroz grad, obzirom d a bi se značajan broj djelatnosti realizirao unutar zone;
 6. Bolja uređenost i sistematizacija grada;
 7. Postojanje adekvatne prostorno-planske dokumentacije te spremnost za djelomično proračunsko sufinanciranje izgradnje infrastrukture unutar zone.

NOVI UPU GOSPODARSKE ZONE GRIPOLE-SPINE’ KAO SMJERNICA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U ROVINJU

Prostornim planom bivše Općine Rovinj, te Generalnim urbanističkim planom Grada Rovinja ostvareni su osnovni preduvjeti razvoja i zacrtana je strategija budućeg ekonomskog, gospodarskog i turističkog razvoja s jedne strane, te zaštite prirodnih resursa s druge strane.

U budućnosti grad Rovinj mora svoj gospodarski razvitak temeljiti na prostoru gospodarske zone Griple – Spine i težiti kvalitetnom razvoju malog i srednjeg poduzetništva. Razvoj gospodarske zone potrebno bi bilo temeljiti na realizaciji visoko kvalitetne tehnologije u procesu proizvodnje.

Za područje Gripole-Spine’ na snazi je zadnjih 10 godina bio Urbanistički plan uređenja gospodarstvene zone „Gripole-Spine’“ u Rovinju („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 4/00). Najveći problem u njegovoj realizaciji bio je ostvarivanje planirane parcelacije i neriješena prometna mreža zone, pa time i njezina povezanost na javne gradske prometnice. GUP-om Rovinja iz 2006. godine utvrđene su nove trase gradske obilaznice. Ovako utvrđena trasa obilaznice u velikom dijelu presijeca područje obuhvata tog UPU-a i čini ga u znatnom dijelu neusklađenim s GUP-om.

Novi urbanistički plan uređenja gospodarstvene zone („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 8/10) obuhvaća 57,47 ha površine. Zona je sa sjevera obuhvaćena državnom cestom br. 303 Rovinj – Rovinjsko Selo – Kanfanar, sa istoka i juga županijskom cestom br. 5096, te sa zapadne strane koridorom planirane obodne gradske prometnice (obilaznice). Obuhvaćeno je u cijelosti naselje Gripole (dio naselja Rovinj), te planirana gospodarska zona. Gospodarska zona smještena je poštujući GUP grada Rovinja i postojeće glavne infrastrukturne koridore. Time se pridobila kvaliteta i ušteda pri opremanju građevinskih parcela sa potrebnim energetskim, komunalnim, prometnim i drugim objektima.

Doneseni plan obradio je šest urbanističkih cjelina i to:

 • 22,08 ha za poslovnu namjenu
 • 2,19 ha za javnu i društvenu namjenu
 • 10,02 ha za mješovitu pretežito stambenu namjenu
 • 15,10 ha su zaštićene zelene površine
 • 2,48 ha je mediteranski krajobraz
 • 5,60 ha čini infrastruktura javno prometne površine

Područje Gripole-Spine’ organizirano je u dvije osnovne cjeline, od čega jednu čini gospodarska zona, a drugu stambeno naselje. Gospodarska zona u površini od oko 22 ha organizirana je u sjeverozapadnom dijelu područja obuhvata u 7 kazeta.

U svakoj kazeti predviđen je smještaj gospodarskih subjekata poslovnih namjena na građevnim česticama površina od najmanje 600 m2, pa do najveće površine koja je jednaka površini kazete. Svaka čestica mora imati neposredni kolni prilaz sa utvrđene ulične mreže zone.

Predviđa se da bi se u zoni moglo smjestit oko 50-ak gospodarskih subjekata na građevnim česticama površina u prosjeku od oko 4.300 m2.

Unutar gospodarske zone obrađene su namjene koje dopuštaju sve oblike gospodarstva od visokokvalitetnih čistih gospodarskih objekata, objekata male privrede, skladišta, servisnih objekata, komunalnih objekata te tržnice i otvorenih sajamskih prostora. Unutar gospodarske zone sprovesti će se i izgraditi nove primarne i sekundarne prometnice, uređaji i objekti za opskrbu vodom, električnom energijom i telekomunikacijama, kolektori za odvodnju fekalne i oborinske kanalizacije.

Za svaku građevinsku parcelu potrebno je ishodovati lokacijsku dozvolu kojom će se detaljno utvrditi konačna namjena i kapacitet gospodarskog objekta, potrebna priključna infrastruktura, oblikovanje te potrebne mjere zaštite uz rješenje zagađenja i utjecaja na okoliš u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Unutar gospodarske zone moguće su različite varijante spajanja i određivanja gospodarstvenih parcela u veće parcele ako se ukaže potreba.