Accessibility icon

Državno poljoprivredno zemljište

Dana 09. ožujka 2018. godine stupio je na snagu novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18 – u daljnjem tekstu Zakon) temeljem kojeg dio poslova u postupku raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske preuzimaju jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine. Tako je i Grad Rovinj-Rovigno na svom području započeo obavljati dio poslova raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem za k.o. Rovinj i k.o. Rovinjsko Selo.

Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Grad Rovinj-Rovigno može raspolagati isključivo temeljem Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, koje donosi Gradsko vijeće, a na koji je potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva poljoprivrede i mišljenje Istarske županije (čl. 29. Zakona). Grad Rovinj-Rovigno ishodio je suglasnost na isti dana 13. rujna 2018. godine.

Sukladno Zakonu Grad Rovinj-Rovigno ima ovlasti nad postupcima koji se odnose na provođenje natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na 25 godina putem javnog natječaja i produženje ugovora o privremenom korištenju u trajanju od 2 godine dosadašnjim korisnicima.
Ministarstvo poljoprivrede sukladno Zakonu zadržava pravo raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem u postupcima: zamjene, davanje na korištenje izravnom pogodbom, prodaje izravnom pogodbom, razvrgnuća suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti.

Već započeti, a nedovršeni postupci raspolaganja (čl. 98. st. 1. Zakona)

Postupci prodaje, davanja u zakup, zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, zamjene, davanje na korištenje bez javnog poziva, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti koji su započeti prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.) dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Svi postupci koji su započeti u sada već ugašenoj Agenciji za poljoprivredno zemljište (APZ) preuzeti su i dovršava ih Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, (upute na Ministarstvo poljoprivrede ).

Dosadašnji zakupci kojima će isteći ugovori o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (čl. 100. st. 1. Zakona)

Ugovori o zakupu, dugogodišnjem zakupu, dugogodišnjem zakupu za ribnjake, koncesiji i prioritetnoj koncesiji koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. – Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11.), Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.) i ugovori o zakupu za pašarenje i služnosti radi podizanja trajnih nasada na zemljištu koje je bilo šumsko i postalo je poljoprivredno zemljište sklopljeni na temelju Zakona o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.) ostaju na snazi do isteka roka na koji su sklopljeni.

Navedeni ugovori nisu osnova za privremeno raspolaganje.

Dosadašnji korisnici poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske kojima će isteći ugovor o privremenom korištenju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (čl. 100. st. 2. Zakona)

Ugovore o privremenom korištenju koji su sklopljeni na temelju Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.), a istječu nakon stupanja na snagu novoga Zakona jedinice lokalne samouprave mogu produljiti na rok od dvije godine, odnosno do raspisivanja javnog natječaja sukladno odredbama novoga Zakona.

Dana 13. srpnja 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 65/19). Prema navedenom Pravilniku potrebno je izraditi Aneks ugovoru o revalorizaciji zakupnine odnosno naknade iz Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za sve ugovore koji su na snazi.
Kontakt osoba:  Antonija Trojanović 052/805-229, antonija.trojanovic@rovinj-rovigno.hr Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, II kat/soba 19