Accessibility icon

Opće javne potrebe

Program 1032: SOCIJALNA SKRB = 4.291.100,00 kuna

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Opći cilj: potpora socijalno najpotrebitijim kategorijama sugrađana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi grada Rovinja, prevencija bolesti ovisnosti i devijantnog ponašanja djece i mladih kroz primarnu (radionice, edukacije), sekundarnu (savjetovalište) i tercijarnu razinu (ambulanta za bolesti ovisnosti), realizacija programskih aktivnosti udruga, poboljšanje uvjeta rada gradskog savjetovališta.

Posebni cilj: ublažavanje poteškoća građanima u rješavanju svakodnevnih životnih potreba, zadržavanje dostignute razine socijalne zaštite građana, edukacija mladih o štetnosti sredstava ovisnosti, senzibilizacija roditelja na postojeće probleme, organizirano slobodno vrijeme, zadovoljenje potreba članstva udruga kroz suradnju lokalne zajednice i civilnog društva, nabava potrebne opreme.

Pokazatelj uspješnosti: realizacija socijalnog programa, te dodijeljene potpore korisnicima, realizacija aktivnosti udruga, nabavljena oprema. Rashodi za izvršenje Programa Socijalna skrb planirani su u iznosu od 4.291.100,00 kuna.
U okviru ovog Programa planirano je devetnaest Aktivnosti i jedan Kapitalni projekt:

A 103201: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije = 1.060.000,00 kn. Iz ovih sredstava osigurava se financiranje potpora korisnicima 1. i 2. kategorije koje se redovito isplaćuju u mjesečnim iznosima. Prema podacima iz razdoblja u kojem je pripremljen ovaj prijedlog programa, potpore koristi cca 220 građana s područja našega Grada. Osim ovih potpora, ovim i drugim socijalno ugroženim kategorijama osigurava se nabavka paketa prehrane i higijene u tri navrata tijekom godine, i to povodom Uskrsa, Dana grada i božićno-novogodišnjih blagdana. Isplata sredstava, te nabavka i podjela paketa vrši se putem Gradskog društva Crveni križ.

A 103202: Pomoći umirovljenicima = 445.000,00 kn. Iz ovih sredstava osiguravati će se potpore umirovljenicima sa nižim mirovinama sukladno Odluci o socijalnoj skrbi. Osim toga, za korisnike Doma za starije „Domenico Pergolis“ osiguravaju se prigodni poklon paketi povodom božićno-novogodišnjih blagdana. Planirana sredstva usklađena su obzirom na ostvarene rashode i procjenu potrebnih sredstava za isplatu pomoći u mjesecu prosincu.

A 103203: Jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima = 250.000,00 kn. Iz ovih sredstava osiguravaju se povremene potpore pojedincima i obiteljima po njihovim posebnim zahtjevima o kojima odlučuje Komisija za socijalnu skrb. U praksi ovakve potpore se najviše traže i usmjeravaju za pokriće najosnovnijih životnih potreba obitelji –od plaćanja troškova struje, vode, nabavke i kupnje pojedinih vrsta lijekova, prehrane i dr.

A 103204: Jednokratne pomoći za novorođenčad = 310.000,00 kn. Iz ovih sredstava osiguravaju se jednokratne potpore na novorođenčad. Prijedlogom Odluke o socijalnoj skrbi, koja će biti razmatrana na Gradskom vijeću, predloženo je povećanje naknada te je iz tog razloga osigurano 120.000,00 kuna više u odnosu na 2019. godinu.

A 103205: Pomoć za hranu za dojenčad = 20.000,00 kn. Pravo na mjesečnu potporu može ostvariti obitelj lošijih socijalnih prilika za novorođenčad do 12 mjeseci života.

A103206: Jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva = 55.000,00 kn. Iz ovih sredstava financirati će se nabava ogrijeva za kategorije građana kojima je utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a kojih je u posljednjih nekoliko godina bilo između 50 i 55. Postupak utvrđivanja prava provodi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, a isplata se vrši putem gradskog društva Crvenog križa Rovinj –Rovigno.

A 103207: Ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi = 30.000,00 kn. Iz ovih sredstava osigurati će se nabavka invalidskih pomagala i ostale pomoći koje su propisane Odlukom o socijalnoj skrbi.

A 103209: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola= 100.000,00 kn
U ovom iznosu planirana su i sredstva za subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, odnosno isplaćuje se razlika do pune cijene koju bi roditelji trebali plaćati nakon odbitka subvencije nadležnog Ministarstva.

A 103210: Naknada razlike u cijeni smještaja djece u dječje vrtiće = 210.000,00 kn. Ovim sredstvima subvencionirat će se cijena smještaja djece u dječjim vrtićima u skladu sa kriterijima Odluke o socijalnoj skrbi.

A 103211: Naknada razlike u cijeni stanovanja = 160.000,00 kn. Iz ovih sredstava pokrivaju se troškovi stanovanja osobama koje ispunjavaju kriterije iz Odluke o socijalnoj skrbi.

A 103212: Naknada razlike u cijeni toplog obroka = 60.000,00 kn
Iz ovih sredstava subvencioniraju se troškovi prehrane djece u osnovnim školama u skladu sa kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.

A 103213: Prevencija ovisnosti i devijantnog ponašanja = 105.000,00 kn. Iz ovih sredstava financiraju se programi za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Naglasak u radu biti će na prevenciji kroz angažiranje stručnih suradnika koji će provoditi edukacije učenika, roditelja i nastavnog osoblja u školama. Iz ovih sredstava financirati će se rad gradskog savjetovališta i ambulante za bolesti ovisnosti pri Domu zdravlja Rovinj -Rovigno.

A 103214: Gradsko društvo Crvenog križa = 519.100,00 kn. Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati iz svog proračuna sredstva za financiranje društava Crvenog križa. Sredstva će se isplaćivati GD Crvenoga križa temeljem ugovora koji će se sklopiti za tekuću godinu, a sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika HCK.

A 103215: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda–Pula = 350.000,00 kn. Ustanova Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama. Grad Rovinj-Rovigno jedan je od osnivača ustanove te sukladno tome u obavezi je osigurati sredstva za njezin rad, a prema iskazanoj potrebi ustanove. Ove godine ugovorena je dodatna usluga prijevoza djece kombijem iz Rovinja u Pulu i asistent u kombiju.

A 103216: Sigurna kuća Istra = 17.000,00 kn. Sigurna kuća „Istra“ jedina je organizacija koja skrbi o žrtvama nasilja te vodi brigu o skloništima za iste na području Istarske županije. Stoga su za njezin rad osigurana sredstva kao i ranijih godina.

A 103217: Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom = 250.000,00 kn. Temeljem javnog natječaja, iz ovih sredstava dodijeliti će se potpore udrugama koje se bave unaprjeđenjem života osoba s invaliditetom. Planirana sredstva namijenjena su institucionalnoj podršci udruga, te razvoju i kontinuitetu pružanja socijalnih usluga osobama s invaliditetom na području grada.

A 103218: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 3.000,00 kn. Za potrebe provedbe natječaja potrebno je osigurati sredstva za rad Povjerenstva.

A 103219: Aktivnosti humanitarnog karaktera = 15.000,00 kn. Iz ovih sredstava, na temelju provedenog javnog natječaja dodijeliti će se potpore udrugama koje provode humanitarne i srodne aktivnosti.

A 103220: Ostale aktivnosti socijalne skrbi = 60.000,00 kn. Prostor Doma zdravlja za koji se najam u potpunosti financira iz proračuna koristi veći broj udruga koje djeluju na području grada, a bave se pretežito aktivnostima usmjerenim osobama s invaliditetom te aktivnosti unaprjeđenja zdravlja, kao što je Društvo osoba sa invaliditetom Rovinj-Rovigno, dijabetičke udruge, Udruga za pomoć osoba sa mentalnom retardacijom Istarske županije te Udruga „Žena-Donna“.
Također se sredstvima u iznosu od 50.000,00 kuna osiguravaju pomoći građanima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

A 103221: Sufinanciranje Dnevnog boravka u Domu za starije „D. Pergolis“ = 200.000,00 kn. Realizacijom dogradnje objekta Doma za starije „D. Pergolis“ stvaraju se uvjeti pružanja usluge dnevnog boravka za starije čime se omogućava skrb za starije osobe u vrijeme kada su njihove obitelji na poslu ili imaju druge obaveze. Kapacitet boravka je 24 korisnika a financirat će se iz cijene usluge koje će plaćati sami korisnici i dijelom iz proračunskih sredstava. Modalitet (su)financiranja ove usluge utvrdit će se u suradnji sa ustanovom.

A 103222: Naknade razlike u cijeni prijevoza djece u Dnevni centar = 70.000,00 kn. Iz ovih sredstava se pokrivaju troškovi prijevoza djece koja pohađaju Dnevni centar „Veruda“ u Puli i Školu za odgoj i obrazovanje.

A 103223: Naknada troškova procjene djeteta u DC Veruda = 10.000,00 kn. Od 1. siječnja 2020. godine Odlukom nadležnih tijela Dnevnog centra Veruda u Puli, određene usluge za roditelje djece će se naplaćivati stoga se i prijedlogom odluke o socijalnoj skrbi predlaže refundacija tih sredstava roditeljima.