Accessibility icon

Opće javne potrebe

P 1032 – Program: SOCIJALNA SKRB = 5.825.500,00 kn
Rashodi za izvršenje Programa Socijalna skrb planirani su u iznosu od 5.825.500,00 kn. U okviru ovog Programa planirano je dvadeset Aktivnosti:

A 103201 – Aktivnost: Potpore korisnicima 1. i 2. kategorije = 1.060.000,00 kn
Iz ovih sredstava osigurava se financiranje potpora korisnicima 1. i 2. kategorije koje se redovito isplaćuju u mjesečnim iznosima. Prema podacima iz razdoblja u kojem je pripremljen ovaj prijedlog programa, potpore koristi cca 220 građana s područja našega grada. Osim ovih potpora, ovim i drugim socijalno ugroženim kategorijama osigurava se nabavka paketa prehrane i higijene u tri navrata tijekom godine, i to povodom Uskrsa, Dana grada i božićno-novogodišnjih blagdana.
Isplata sredstava, te nabavka i podjela paketa vrši se putem Gradskog društva Crveni križ.

A 103202 – Aktivnost: Pomoći umirovljenicima = 530.000,00 kn
Iz ovih sredstava osiguravati će se potpore umirovljenicima sa nižim mirovinama sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

A 103203 – Aktivnost: Jednokratne pomoći pojedincima, obiteljima i kućanstvima = 300.000,00 kn
Iz ovih sredstava osiguravaju se povremene potpore pojedincima i obiteljima po njihovim posebnim zahtjevima o kojima odlučuje Komisija za socijalnu skrb. U praksi ovakve potpore se najviše traže i usmjeravaju za pokriće najosnovnijih životnih potreba obitelji – od plaćanja troškova struje, vode, nabavke i kupnje pojedinih vrsta lijekova, prehrane  i dr.

A 103204 – Aktivnost: Jednokratne pomoći za novorođenčad = 190.000,00 kn
Iz ovih sredstava osigurava se jednokratna potpora za svako novorođeno dijete na području grada u iznosu od 1.500,00 kn.

A 103205 – Aktivnost: Pomoć za hranu za dojenčad = 15.000,00 kn
Pravo na mjesečnu potporu može ostvariti obitelj lošijih socijalnih prilika za novorođenčad do 12 mjeseci života.

A 103206 – Aktivnost: Jednokratne pomoći za nabavu ogrijeva = 60.000,00 kn
Iz ovih sredstava financirati će se nabava ogrijeva za kategorije građana kojima je utvrđeno pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, a kojih je u posljednjih nekoliko godina bilo između 50 i 60. Postupak utvrđivanja prava provodi Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije, a isplata se vrši putem gradskog društva Crvenog križa Rovinj – Rovigno.

A 103207 – Aktivnost: Ostale pomoći prema Odluci o socijalnoj skrbi = 30.000,00 kn
Iz ovih sredstava osigurati će se pomoći za izvanbolničko liječenje osoba sa psihofizičkim smetnjama, pomoći za izvanbolničko liječenje ovisnika o alkoholu i drogama, nabavku invalidskih pomagala i ostale pomoći koje su propisane  Odlukom o socijalnoj skrbi.

A 103208 – Aktivnost: Potpore učenicima i studentima = 1.810.000,00 kn
Iz ovih sredstava osiguravaju se novčane potpore za 170 korisnika (154 studenata i 16 učenika) sa područja grada koji studiraju u Puli, Rijeci, Zagrebu, Ljubljani, Trstu, Padovi i drugim sveučilišnim gradovima.
Studentska potpora  iznosi 1.000,00 kn mjesečno dok učenička iznosi 600,00 kn mjesečno. Osim toga, studenti koji ostvaruju prosjek ocjena 4,00 i više, te učenici koji ostvaruju  prosjek ocjena 4,6 imaju pravo na dodatnih 20% iznosa mjesečno.

A 103209 – Aktivnost: Naknada razlike u cijeni prijevoza učenika srednjih škola i djece u Dnevni centar = 300.000,00 kn
Iz ovih sredstava se pokrivaju troškovi prijevoza djece koja pohađaju Dnevni centar „Veruda“ u Puli i Školu za odgoj i obrazovanje, i to na način da se osiguravaju sredstva Društvu osoba sa invaliditetom koje organizira prijevoz djece kombijem. Osim toga roditeljima koji samostalno prevoze djecu direktno se uplaćuju sredstva u visini određenoj Odlukom o socijalnoj skrbi.
U ovom iznosu planirana su i sredstva za subvencioniranje prijevoza učenika srednjih škola sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, odnosno isplaćuje se razlika do pune cijene koju bi roditelji trebali plaćati nakon odbitka subvencije nadležnog Ministarstva.

A 103210 – Aktivnost: Naknada razlike u cijeni smještaja djece u dječje vrtiće = 170.000,00 kn
Iz ovih sredstava subvencionira se cijena smještaja djece u predškolskim ustanovama za obitelji koje udovoljavaju kriterijima Odluke o socijalnoj skrbi. Visina subvencije iznosi 25, 50 i/ili 100% od utvrđene cijene smještaja djece u ovim ustanovama.

A 103211 – Aktivnost: Naknada razlike u cijeni stanovanja = 175.000,00 kn
Iz ovih sredstava pokrivaju se troškovi stanovanja obiteljima koje ispunjavaju kriterije iz Odluke o socijalnoj skrbi.

A 103212 – Aktivnost: Naknada razlike u cijeni toplog obroka = 70.000,00 kn
Iz ovih sredstava subvencioniraju se troškovi prehrane djece u osnovnim školama u skladu sa kriterijima iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o socijalnoj skrbi
Opći cilj: potpora socijalno najpotrebitijim kategorijama sugrađana sukladno Odluci o socijalnoj skrbi grada Rovinja, te poticanje učenika i studenata u obrazovanju sukladno Odluci o kriterijima za dodjelu novčanih potpora učenicima i studentima
Posebni cilj: ublažavanje poteškoća građanima u rješavanju svakodnevnih životnih potreba, zadržavanje dostignute razine socijalne zaštite građana, te poticanje učenika i studenata na daljnje obrazovanje
Pokazatelj uspješnosti: realizacija socijalnog programa, te dodijeljene potpore korisnicima

A 103213 – Aktivnost: Prevencija ovisnosti i devijantnog ponašanja = 205.000,00 kn
Iz ovih sredstava financiraju se programi za suzbijanje zlouporabe opojnih droga. Naglasak u radu biti će na prevenciji kroz angažiranje stručnih suradnika koji će provoditi edukacije učenika, roditelja i nastavnog osoblja u školama. Iz ovih sredstava financirati će se rad gradskog savjetovališta i ambulante za bolesti ovisnosti pri Domu zdravlja Rovinj – Rovigno.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Opći cilj: prevencija bolesti ovisnosti i devijantnog ponašanja djece i mladih kroz primarnu (radionice, edukacije), sekundarnu (savjetovalište) i tercijarnu razinu (ambulanta za bolesti ovisnosti)
Posebni cilj:edukacija mladih o štetnosti sredstava ovisnosti, senzibilizacija roditelja na postojeće probleme, organizirano slobodno vrijeme
Pokazatelj uspješnosti: kontinuitet u provođenju aktivnosti te uključivanje učenika i ustanova u realizaciju istih

A 103214 – Aktivnost: Gradsko društvo Crvenog križa = 380.500,00 kn
Prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su osigurati iz svog proračuna sredstva za financiranje društava Crvenog križa.
Sredstva će se isplaćivati GD Crvenoga križa temeljem ugovora koji će se sklopiti za tekuću godinu, a sukladno Pravilniku o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda jedinica lokalne i područne samouprave za rad ustrojstvenih oblika HCK.

A 103215 – Aktivnost: Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda–Pula = 250.000,00 kn
Ustanova Centar za rehabilitaciju Veruda Pula javna je ustanova koja provodi dijagnostiku, ranu habilitaciju i rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba sa motoričkim poremećajima, intelektualnim poteškoćama, poremećajima pažnje i koncentracije, oštećenjem govora te drugim posebnim potrebama.
Grad Rovinj-Rovigno jedan je od osnivača ustanove te sukladno tome u obavezi je osigurati sredstva za njezin rad, a prema iskazanoj potrebi ustanove.

A 103216 – Aktivnost – Sigurna kuća Istra = 17.000,00 kn
Sigurna kuće „Istra“ jedina je organizacija koja skrbi o žrtvama nasilja te vodi brigu o skloništima za iste na području Istarske županije. Stoga su za njezin rad osigurana sredstva kao i ranijih godina.

A 103217 – Aktivnost: Aktivnosti udruga osoba s invaliditetom = 170.000,00 kn
Temeljem javnog natječaja, iz ovih sredstava dodijeliti će se potpore udrugama koje se bave unaprjeđenjem života osoba s invaliditetom.
Planirana sredstva namijenjena su institucionalnoj podršci udruga, te razvoju i kontinuitetu pružanja socijalnih usluga osobama s invaliditetom na području grada.

A 103218 – Aktivnost: Povjerenstvo za ocjenjivanje prijava = 3.000,00 kn
Za potrebe provedbe natječaja potrebno je osigurati sredstva za rad Povjerenstva.

A 103219 – Aktivnost: Aktivnosti humanitarnog karaktera = 30.000,00 kn
Iz ovih sredstava, na temelju provedenog javnog natječaja dodijeliti će se potpore udrugama koje provode humanitarne i srodne aktivnosti.

A 103220 – Aktivnost:  Ostale aktivnosti socijalne skrbi = 60.000,00 kn
Prostor Doma zdravlja za koji se najam u potpunosti financira iz proračuna koristi veći broj udruga koje djeluju na području grada, a bave se pretežito aktivnostima usmjerenim osobama s invaliditetom te aktivnosti unaprjeđenja zdravlja, kao što je Društvo osoba sa invaliditetom Rovinj-Rovigno, dijabetičke udruge, Udruga za pomoć osoba sa mentalnom retardacijom Istarske županije te Udruga „Žena-Donna“.
Također se sredstvima u iznosu od 50.000,00 kn osiguravaju pomoći građanima koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o udrugama i Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
Opći cilj: realizacija programskih aktivnosti udruga
Posebni cilj: zadovoljenje potreba članstva udruga kroz suradnju lokalne zajednice i civilnog društva
Pokazatelj uspješnosti: realizacija programa udruga