Accessibility icon

Kvaliteta zraka i mora

Kvaliteta zraka

Kvaliteta zraka prati se na državnoj i lokalnoj razini kroz mrežu mjernih postaja, a ti se podaci koriste za praćenje i procjenjivanje kvalitete zraka i potom za predlaganje i provođenje mjera za sprječavanje i smanjivanje onečišćenja zraka. Državna mreža za praćenje kvalitete zraka obuhvaća 20 postaja za praćenje kvalitete zraka. Odsjek za kakvoću zraka bavi se poslovima prikupljanja podataka o zraku, obradom podataka, praćenjem stanja okoliša i izradom izvješća o zraku. Odsjek vodi i koordinira jedinstveni Informacijski sustav zaštite zraka, koji je sastavni dio Informacijskog sustava zaštite okoliša. Agencija za zaštitu okoliša kao punopravna članica Europske agencije za zaštitu okoliša, dostavlja podatke o zraku Europskoj informatičkoj i promatračkoj mreži za zaštitu okoliša (EIONET). Podaci iz državne mreže i lokalnih mreža objavljuju se u godišnjem izvješću o praćenju kvalitete zraka na području Republike Hrvatske kojeg izrađuje Agencija za zaštitu okoliša

Rezultati mjerenja kvalitete zraka objavljuju se svakog sata na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode, a možete ih pratiti na: http://iszz.azo.hr/iskzl/index.html

Kakvoća mora

Istra i njeni žitelji oduvijek su orijentirani na more budući da je obalna linija dugačka 469,5 kilometara. More koje s tri strane oplakuje istarske obale poznato je danas kao jedno od najljepših i najčišćih na svijetu. Početkom svibnja svake godine započinje redovito ispitivanje kakvoće mora na hrvatskim plažama. Ispitivanja se vrše svakih 15 dana, a rezultati redovito objavljuju. U Istri se more uzorkuje na 203 plaže, a dosadašnje su analize pokazale da je more visoke kakvoće.

Temeljem višegodišnjeg iskustva ispitivanja sanitarne kakvoće mora na plažama, uvedeni su interni kriteriji za ocjenu mora prema kojima se more ocjenjuje u četiri vrste, koje se obilježavaju sa četiri boje: more visoke kakvoće (plava boja), more podobno za kupanje (zelena boja), umjereno onečišćeno more (žuta boja) i jače onečišćeno more (crvena boja). Ovi su kriteriji uvedeni upravo s ciljem da se izdvoje i istaknu područja s vrlo čistim morem. Pri ocjenjivanju važni su izgled mora, prozirnost, otpadne tvari, mineralne masnoće, a u obzir se uzimaju i pH vrijednost te temperatura.

Kakvoća mora na plažama na cijelom jadranskom obalnom i otočnom prostoru prati se od 1988. godine.

Rezultate mjerenja kakvoće mora na plažama na području Grada Rovinja-Rovigno možete pratiti na slijedećim stranicama:

http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca_detalji10