Accessibility icon

Upravne pristojbe za izdavanje akata o gradnji

Zakonom o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16) propisana je visina upravnih pristojbi koja se plaća prilikom izdavanja akata o gradnji te se u nastavku daje izvod iz propisanih tarifa:

Tar. br. 1 – Na zahtjeve, molbe, prijedloge, prijave i druge podneske za koje nije propisana druga pristojba plaća se 20,00 kuna,
Tar. br. 2.
– Za sva rješenja za koja nije propisana posebna pristojba plaća se 50,00 kuna,

Napomena:

 1. Ako se donosi jedno rješenje po zahtjevu više osoba, pristojba po ovom tarifnom broju plaća se onoliko puta koliko ima osoba kojima se uručuje rješenje.
 2. Za rješenja donesena po žalbama ne plaća se pristojba.

Tar. br. 3. – Na žalbu protiv rješenja plaća se 50,00 kuna,
Tar. br. 4.
– Za uvjerenja, ako nije drukčije propisano plaća se 20,00 kuna

Tar. Br. 50. (1) Za izdavanje lokacijske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni lokacijske dozvole i lokacijske dozvole za rekonstrukciju građevine za:

 1. zgradu koja nije veća od 600 m2 građevinske (bruto) površine neovisno o veličini građevne čestice 800,00 kn
 2. zgradu veću od 600 m2 građevinske (bruto) površine na građevnoj čestici površine do 2 000 m2 2.500,00 kn
 3. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu do 1 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine do 1 km, osim za zgradu iz točaka 1. i 2. ovog stavka 10.000,00 kn
 4. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 1 ha do 5 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veće od 1 km do 5 km 15.000,00 kn
 5. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 5 ha do 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veću od 5 km do 10 km 20.000,00 kn
 6. obuhvat zahvata u prostoru, odnosno građevnu česticu veću od 10 ha ili infrastrukturnu građevinu dužine veće od 10 km 25.000,00 kn

Tar. Br. 51. (1) Za izdavanje građevinske dozvole, rješenja o izmjeni i/ili dopuni građevinske dozvole, osim u pogledu promjene imena, odnosno tvrtke investitora i građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine:

 1. Građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna
 2. Građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00 kuna
 3. Zgradu koja nije veća od 600 m2 građevinske (bruto) površine 800,00 kuna
 4. Ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna

Tar. Br. 51. (2) Za izdavanje uporabne dozvole za:

 1. Građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 14.000,00 kuna
 2. Građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00 kuna
 3. Zgradu koja nije veća od 600 m2 građevinske (bruto) površine 800,00 kuna
 4. Ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00 kuna

Tar. Br. 51. (3) Za izdavanje privremene uporabne dozvole  plaća se 17% od iznosa propisanog u stavku 2. ovoga Tarifnog broja za te građevine.

Tar. Br. 51. (4) Za izdavanje uporabne dozvole za dio građevine plaća se razmjerni dio vrijednosti izgrađenog dijela građevine za koju se izdaje uporabna dozvola od iznosa propisanog u  stavku 2. ovoga Tarifnog broja za cijelu građevinu.

Tar. Br. 51. (5) Za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta i uporabne dozvole za određene građevine 600,00 kuna.

Napomena:
Ako je zahtjev za izdavanje akata iz ovoga Tarifnog broja podnesen elektroničkim putem, te je isti ispunjen sukladno naputku koji se donosi na temelju zakona kojim se uređuje upravno područje prostornoga uređenja, odnosno gradnje, iznos propisan ovim Tarifnim brojem za njihovo izdavanje umanjuje se za 15%.

Za prijavu početka građenja građevine, prijavu početka uklanjanja građevine i prijavu pokusnog rada građevine ne plaća se upravna pristojba.