Accessibility icon

Pomoć u podmirenju troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi, odnose se na najamninu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.
Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Isplata sredstava vrši se na tekući račun korisnika zajamčene minimalne naknade.

Pomoć u podmirenju troškova stanovanja odobrava se do iznosa polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema Rješenju Centra.
Pravo iz gornjeg stavka može se odobriti i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, ako se po ocjeni Centra samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja može se odobriti u novcu izravno korisniku ili na način da nadležno tijelo djelomično ili u cijelosti plati račun izravno ovlaštenoj pravnoj ili fizičkoj osobi koja je izvršila uslugu.

Za ostvarenje prava iz gornjeg stavka podnositelj zahtjeva dužan je predočiti Ugovor o najmu stana kojim se dokazuje postojanje najma odnosno najamnine, ili dokaz o vlasništvu ako je vlasnik stana te potvrdu da isti predstavlja stambeni prostor koji služi isključivo za stanovanje.
Rješenje kojim se odobrava podmirenje troškova stanovanja donosi se za razdoblje do 12 mjeseci.