Accessibility icon

Gradonačelnik

dr.sc. MARKO PALIAGA, dipl.oec. rođen u Puli 11. siječnja 1974. godine.

Nakon završene srednje škole i Ekonomskog fakulteta u Puli, magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Rijeci u listopadu 2003. godine na temu Strateški urbani marketing.

Doktorirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Puli na temu Branding i konkurentnost gradova. Nakon promocije u izbor docenta, u prosincu 2015.godine biva promoviran u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni profesor.

Autor je niza stručno-znanstvenih članaka, ali  i knjiga poput Strateški urbani marketing: mogućnost primjene koncepcije urbanog marketinga u hrvatskim gradovima (2004.);  Rovinj i njegovi potencijali I. i II.(2004.); Istraživanje imagea Grada Rovinja (2005.); Branding i konkurentnost gradova (2008); Ponašanje korisnika javnih komunalnih usluga  (u suradnji sa prof.dr.sc. D. Gutićem, 2012.); Regionalni autohtoni proizvodi hrane u funkciji izgradnje marke regije (2015.) te Strateški menadžment (u suradnji sa prof.dr.sc. D. Gutićem (2017.).

Oženjen, otac jednog djeteta. Član je i pomoćni trener karate kluba „Finida“ Poreč, crni pojas 3. Dan. Član je Istarskog demokratskog sabora od 2003. godine.

Na dužnost gradonačelnika Rovinja izabran je na lokalnim izborima održanim 21. svibnja 2017. dok je obnašanje drugog mandata započelo nakon lokalnih izbora održanih 16. svibnja 2021. godine.   Obavlja poslove utvrđene Statutom Grada Rovinja-Rovigno, a u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.  Nositelj je izvršne vlasti, zastupa Grad i odgovoran je za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada.

U radu mu pomaže zamjenik David Modrušan zadužen za djelokrug kulture, sporta, školstva i predškolstva.

Stranke se u pravilu primaju utorkom, srijedom i petkom uz prethodnu najavu.