Accessibility icon

Gradsko vijeće

Pišite vašim vijećnicima:
gradskovijece-consigliocittadino@rovinj-rovigno.hr

Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje, u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 17 vijećnika. Vijećnici Gradskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom. Gradsko vijeće može imati i više od 17 vijećnika ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost talijanske nacionalne zajednice u Gradskom vijeću u skladu sa zakonom. Funkcija vijećnika je počasna, a mandat traje četiri godine.

Gradsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.

Statut, proračun, završni račun, Poslovnik Gradskog vijeća, Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća, predsjednika i zamjenika predsjednika Gradskog poglavarstva i njegovih članova, te odluka o izražavanju nepovjerenja ovim tijelima, odnosno članovima tih tijela, Gradsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika. Poslovnikom Gradskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih vijećnika.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripremanja i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju.

Članak 65.
Gradsko vijeće:
 1. donosi Statut grada i odlučuje o promjeni Statuta te daje autentična tumačenja ovog Statuta,
 2. donosi proračun, odluku o izvršenju proračuna te godišnje i polugodišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 3. donosi odluku o privremenom financiranju u slučajevima predviđenim zakonom,
 4. donosi Poslovnik o svom radu,
 5. donosi odluke i druge opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnoga djelokruga grada,
 6. razmatra pitanja iz područja samoupravnog djelokruga te utvrđuje pitanja iz samoupravnoga djelokruga grada,
 7. osniva trgovačka društva i ustanove radi obavljanja gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za stanovnike grada te imenuje članove skupština trgovačkih društava u vlasništvu grada Rovinja-Rovigno,
 8. odlučuje o načinu raspolaganja gradskom imovinom, te u tu svrhu donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu grada,
 9. odlučuje o stjecanju, davanju jamstava, suglasnosti za zaduživanje, opterećenju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Rovinja-Rovigno čija ukupna vrijednost   prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju, davanju jamstava, suglasnosti za zaduživanje, opterećenju i otuđenju pokretnina i nekretnina, kao i o pokretninama i nekretninama čija je pojedinačna vrijednost veća  od 1.000.000 kuna),
 10. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Vijeća, radna tijela Vijeća, te imenuje i razrješava druge osobe određene zakonima i ovim Statutom,
 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, sukladno zakonima ili odlukama o osnivanju ustanova,
 12. uređuje ustrojstvo i djelokrug rada gradskih upravnih odjela i službi,
 13. raspisuje lokalni referendum,
 14. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne  samouprave, u skladu sa zakonom,
 15. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 16. donosi druge opće ili pojedinačne akte koji su mu stavljeni u djelokrug rada zakonom,  podzakonskim aktima ili ovim Statutom.

Gradsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za osobite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od važnosti za grad.

Poslovnik Gradskog vijeća

Izmjene i dopune poslovnika

Obrazac za prisustvovanje sjednici GV