Accessibility icon

Izjave o pristupačnosti

Grad Rovinj-Rovigno nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu https://www.rovinj-rovigno.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://www.rovinj-rovigno.hr djelomično je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj:

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog nerazmjernog opterećenja koje bi prilagodba mrežne stranice prouzročila u smislu članka 8. Zakona:

  • pojedine slike ne sadrže alt atribute
  • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode
  • pojedini dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču ekrana

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 18. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Rovinj-Rovigno.
Izjava je zadnji put preispitana 18. rujna 2020.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice https://www.rovinj-rovigno.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću, možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte na e-mail adresu: cristina.golojka@rovinj-rovigno.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.