Accessibility icon

Vodič kroz gradnju

Donošenjem Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/1365/17114/1839/1998/19) i Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) koji su u primjeni od 01. siječnja 2014. godine, zakonski je regulirano da se postupci ishođenja dozvola pojednostave i skrate te je stoga broj potrebnih dozvola za gradnju smanjen – u pravilu samo na jednu, građevinsku dozvolu. Dodatno, uvođenjem sustava e-dozvola i unaprjeđenjem Informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) unaprjeđen je sustav izdavanja dozvola na području cijele države.

Temeljem novih zakona, akti prostornog uređenja su:

lokacijska informacija, obavijest o posebnim uvjetima koje je potrebno pribaviti prije izdavanja lokacijske dozvole/građevinske dozvole, lokacijska dozvola, dozvola za promjenu namjene i uporabu postojeće građevine, rješenje za utvrđivanje građevne čestice i potvrda parcelacijskog elaborata.

Akti za građenje su: građevinska dozvola, prijava početka ili nastavka radova i uporabna dozvola.

Treba napomenuti i da će se postupci započeti po „starom“ Zakonu, dovršiti po odredbama toga Zakona.

Ukoliko posjedujete zemljište ili postojeću zgradu, najprije provjerite da li je i kakva je gradnja odnosno rekonstrukcija dopuštena. Prvi korak koji je potrebno napraviti je provjeriti namjenu parcele u prostornom planu vaše općine odnosno grada

Ukoliko želite dobiti informaciju o namjeni prostora i uvjetima provedbe zahvata u prostoru iz prostornih planova na određenom zemljištu u pisanom obliku, predat ćete zahtjev za izdavanje lokacijske informacije.

Lokacijska informacija se izdaje u pisanom obliku za zemljište navedeno u zahtjevu, a sadrži informaciju o prostornim planovima svih razina unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište, namjeni prostora i svim drugim uvjetima za provedbu zahvata u prostoru određenim, odnosno propisanim prostornim planovima svih razina, područjima u kojima je posebnim propisima propisan poseban režim korištenja prostora (kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske i dr.), ako se zemljište nalazi na takvom području, obvezi donošenja urbanističkog plana uređenja, ako se zemljište nalazi na području za koje je takva obveza propisana ovim Zakonom, prostornim planovima i/ili njihovim izmjenama i dopunama, čija je izrada i donošenje u tijeku, mjestima na kojima se može izvršiti uvid u prostorne planove i vrijeme kada se to može učiniti.

Lokacijska informacija izdaje se u formi neupravnog akta u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva i služi za izradu projektne dokumentacije koja se prilaže zahtjevu za izdavanje lokacijske odnosno građevinske dozvole.

OBRASCI ZAHTJEVA

OPĆI PODNESAK (zahtjev, prigovor, prijava, žalba, prijeldog, odgovor)
LOKACIJSKA DOZVOLA
GRAĐEVINSKA DOZVOLA
UPORABNA DOZVOLA
OSTALI UPITI, DOZVOLE I ZAHTJEVI (e-dozvole)
OSTALI UPITI, DOZVOLE I ZAHTJEVI

Sve informacije vezane za predaju zahtjeva i postupke izdavanja akata za gradnju možete dobiti na trećem katu u prostorijama Odsjeka za izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno (sobe br. 24, 25, 27 i 28)

Propisi i pravilnici koji se primjenjuju u postupcima izrade dokumentacije akta za gradnju i izdavanje istoga.

  1. PROPISI IZ PODRUČJA GRADNJE,
  2. PROPISI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA,
  3. PROPISI IZ PODRUČJA GRAĐEVINSKE INSPEKCIJE