Accessibility icon

Korisni linkovi

Europski strukturni i investicijski fondovi

Europskih strukturnih i investicijski fondovi (ESI fondovi 2014-2020):

Programi teritorijalne suradnje 2014-2020

 1. A) Prekogranična suradnja:
  INTERREG V-A Italy-Croatia (opći podaci)
  INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska (opći podaci)
 2. B) Transnacionalna suradnja:
  – INTERREG V-B Mediterranean (HR, ENG)
  – INTERREG V-B Danube (HR, ENG)
  – INTERREG V-B Adrion (HR, ENG)
  – INTERREG Central Europe (HR, ENG)
 3. C) Međuregionalna suradnja (općenito) INTERREG V C:
  – INTERREG EUROPE
  – INTERACT III
  ESPON
  URBACT

Programi Unije:

HR ENG
Kreativna Europa Creative EuropeEACEA
Zdravlje za rast Health Programmelink
Obzor 2020 Horizon 2020
COSME – Program EU za konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća COSMEEASME
CONSUMER – Program “Potrošač“ CONSUMER
Civilna zaštita Humanitarian and civil protection
Europa za građaneUred za udruge RH – (link) Europe for citizensEACEA
EaSI – Program EU za zapošljavanje i socijelne inovacije – općenito EaSI
ERASMUS+ – program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport općenito ERASMUS+
Pravosuđeopćenito Justice
Program o pravima, jednakosti i građanstvu Rights, equality and citizenship Programme
LIFE – program EU za zaštitu okoliša i klimatske akcije LIFE Programme
CARINE 2020 CUSTOMS 2020
FISCALIS 2020 FISCALIS 2020
HERKUL III HERCULE III

 

Nadležne institucije za Programe Unije u RH

Ostali korisni linkovi