Accessibility icon

Dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine

Ako se u postojećoj građevini ili njezinoj samostalnoj uporabnoj jedinici mijenja namjena, u čiju svrhu nije potrebno izvođenje građevinskih radova za koje je potrebna građevinska dozvola (npr. stan mijenja namjenu u ured i sl.), potrebno je ishodovati dozvolu za promjenu namjene i uporabu građevine. Postojeća građevina, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina za koju je izdana dozvola može se na temelju te dozvole početi koristiti za novu namjenu te se za obavljanje djelatnosti u istoj građevini može izdati rješenje prema posebnom zakonu.

Postojeća građevina, odnosno njezina samostalna uporabna cjelina za koju je izdana dozvola za promejnu namjene i uoporabu može se na temelju te dozvole početi koristiti za novu namjenu te se za obavljanje djelatnosti u istoj građevini može izdati rješenje prema posebnom zakonu.

Zahtjev za izdavanje dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine podnosi vlasnik postojeće građevine odnosno njezine samostalne uporabne cjeline uz koji se prilaže:

  1. dokaz vlasništva građevine, odnosno njezine samostalne uporabne cjeline,
  2. dokaz da se radi o postojećoj građevini, uključujući glavni projekt u skladu s kojim je izgrađena, snimku izvedenog stanja, odnosno snimku postojećeg stanja,
  3. akt za uporabu građevine, odnosno drugi dokaz da se građevina može koristiti,
  4. suglasnost nadležnog tijela, ako se traži promjena namjene nepokretnog kulturnog dobra upisanog u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili njegova dijela i
  5. rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu.