Accessibility icon

Gospodarska zona Brunelka – Rovinjsko Selo

Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Rovinja (˝Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno br. 08/2007) donijeta je Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Rovinjsko Selo. U Urbanističkom planu uređenja poduzetnička zona označena je oznakom I2 – gospodarska proizvodno-poslovna namjena. Pod površinama proizvodno-poslovne namjene podrazumijevaju se površine unutar kojih je moguće na jednoj građevnoj čestici zajedno s pomoćnim građevinama smjestiti građevinu proizvodne ili poslovne namjene.

Ovim javnim pozivom oglašava se I. faza realizacije poduzetničke zone u ukupnoj površini 9060 m2. Zona će se u I. fazi realizirati na k.č. 665/7 i k.č. 665/1 K.o. Rovinjsko Selo.
Zona je smještena u neposrednoj blizini državne ceste D 303 od koje je udaljena cca 100 m i povezana glavnom mjesnom prometnicom. Uz poduzetničku zonu izgrađena je infrastruktura vodoopskrbe i energetike.Unutar zone moguće je formiranje više građevinskih parcela i to sa minimalnom površinom 900 m2, a maksimalna veličina ovisiti će o namjeni, odnosno poslovnoj djelatnosti. Oblik i veličina građevinske čestice definirati će se lokacijskom dozvolom.

Zona će biti opremljena objektima komunalne infrastrukture: prometnicama, javnom rasvjetom, vodovodnom mrežom, DTK i električnom energijom te odvodnjom oborinskih voda sa površine prometnice. Zbog nepostojanja javnih objekata odvodnje otpadnih voda (sanitarnih, tehnoloških i oborinskih) ista će se rješavat samostalno unutar samih parcela.

Sve informacije u vezi zone mogu se dobiti na: 052 805 216.

Grafički prikaz Brunelka
Izvod iz prostornog plana poduzetnička zona Rovinjsko Selo
Prezentacija poduzetnička zona Rovinjsko Selo