Accessibility icon

Izrada glavnog projekta

Prije početka izrade glavnog projekta Investitor može od nadležnog upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata zatražiti da ga obavijesti od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt za određenu građevinu na određenoj lokaciji te načinu provedbe Zakona o gradnji i/ili pojedinih odredbi prostornog plana. Uz zahtjev za izdavanje obavijesti o posebnim uvjetima u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt prilažu se preslika katastarskog plana te opis i prikaz zahvata koji se namjerava provoditi. Obavijest o posebnim uvjetima izdaje se u roku od osam dana od podnošenja zahtjeva.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt:

 • Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Puli, Ulica grada Graza 2, Pula
 • Ministarstvo poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, 10000 Zagreb
 • Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana sa sjedištem u Rijeci, Đure Šporera 3, 51 000 Rijeka
 • Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula, Riva 18, 52100 Pula,
 • Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu, Flanatička 27, 52100 Pula
 • Istarska županija, Upravni odjel za održivi razvoj, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša, Flanatička 27, 52100 Pula
 • Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcija, PJ – Odjel za Istru i primorje, Ispostava Rovinj. P. Bobicchio 1, Rovinj,
 • Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslove civilne zaštite Pula, Trg Republike 1, Pula,
 • Lučka uprava Rovinj, Obala Aldo Rismondo 18, 52210 Rovinj
 • HEP- Operator distribucijskog sustava d.o.o., D.P. Elektroistra Pula, Pogon Rovinj, Rovinj V. B. Lorenzetto bb,
 • Istarski vodovod d.o.o., Sveti Ivan 8, Buzet 52420, Poslovna jedinica Rovinj, S.Radića br.7, 52210 Rovinj
 • Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, R.F. Mihanovića 9, 10000 Zagreb,
 • Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma podružnica Buzet, Naselje Goričica 2, Buzet 52420
 • Hrvatski operator prijenosnog sustava, Kupska 4, 10000 Zagreb,
 • Natura Histrica, Riva 8, 52100 Pula,
 • Hrvatske ceste, Vončinina 3, Zagreb, Ispostava Pula, Partizanski put 140, Pula
 • Županijska uprava za ceste IŽ, M.B. Rašana 2/4, Pazin,
 • Plinara d.o.o., Industrijska 17, Pula
 • PLINACRO d.o.o., Savska cesta br.88A, Zagreb
 • Odvodnja Rovinj-Rovigno, d.o.o., Trg na lokvi 3A, Rovinj,
 • Upravni odjel za izgradnju i održavanje objekata, Trg Matteotti 2, Rovinj
 • HŽ- Hrvatske željeznice, Razvoj i investicije, Služba za pregled tehničke dokumentacije, Komisija za pregled tehničke dokumentacije, Mihanovićeva br.12, Zagreb
 • Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava zračnog prometa, elektroničkih komunikacija i pošte, Sektor zračnog prometa, Prisavlje br.14, Zagreb

U skladu s tim uvjetima potrebno je izraditi glavni projekt i dostaviti ga javnopravnim tijelima radi izdavanja potvrde glavnog projekta. To je potvrda da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima