Accessibility icon

Gradsko poljoprivredno zemljište

Drugi javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

Dana 01. ožujka 2019. godine raspisan je Drugi javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno. Predmet natječaja bile su 54 katastarske čestice, od kojih su pojedine činile komplekse, a ukupan broj pristiglih ponuda je 61 i 1 dopuna ponude od čega 55 valjanih, 4 nevaljane i 2 djelomično nevaljane ponude za pojedine katastarske čestice.

Nakon provedenih analiza, Komisija za provođenje natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, odabrala je najpovoljnije ponuditelje sukladno Odluci o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno  br. 09/11, 5/14, 14/18).
Dana 10. travnja 2019. donesena je Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na Drugom javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 320-01/19-01-8, Urbroj:2171/01-02/01-19-26 za 42 proizvodno tehničke cjeline.
Slijedom, sklopljena su 32 ugovora o zakupu, za 53 katastarske čestice, ukupne površine 206.585,00 m2 (odnosno 20,6585 ha), po ukupno postignutoj cijeni od 33.767,40 kuna.
Nakon sklopljenih ugovora o zakupu, Komisija za uvođenje u posjed je tijekom mjeseca lipnja 2019. godine uvela zakupnike u posjed nekretnina, čime su potpisani ugovori stupili na snagu.
Drugim javnim natječajem za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno obrađeni su svi zahtjevi za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno koji su ispunjavali uvjete za raspisivanje javnog natječaja.
Kontakt osoba:  Antonija Trojanović 052/805-229, antonija.trojanovic@rovinj-rovigno.hr Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, II kat/soba 19
Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ broj 09/11, 5/14)

Prvi javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno

Gradsko vijeće Grada Rovinja-Rovigno je na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2011. godine donijelo Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno Klasa:320-01/11-01/69, Ur.broj: 2171-01-7-11-2 („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ broj 09 /11).
Nakon identifikacije katastarskih čestica u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno za koje su zaprimljeni zahtjevi i za koje su izrađeni zapisnici o identifikaciji s fotodokumentacijom, dana 10. travnja 2012. godine raspisan je natječaj za 85 katastarskih čestica.
Sukladno Odluci početna cijena jednogodišnje zakupnine bila je određena u iznosu od 0,10 kn/m2, a poljoprivredno zemljište dodjeljuje se u zakup na rok od 20 (dvadeset) godina.
Dana 10. kolovoza 2012. godine donijeta je Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na Prvom javnom natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno Klasa: 320-01/12-01-48 Urbroj: 2171/01-07-12-2 temeljem koje je sklopljen 31 ugovor o zakupu, za 65 katastarskih čestica, ukupne površine 16 9252 m2.
Obrazac zahtjeva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno se nalazi u pisarnici Grada Rovinja-Rovigno te na www.rovinj-rovigno.hr .